ಶ್ರೀ ತುಲಸಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ತುಲಸಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

 1. ಓಂ ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿಸಂಭೂತಾಯೈ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಭೂತಾನಾಮಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಪ್ಲವಾಯೈ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಸಿದ್ಧಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 11. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಸಿದ್ಧೇಶಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಸಿದ್ಧಜನಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ
 14. ಓಂ ನಾರದಾನುಗ್ರಹಾಯೈ ನಮಃ
 15. ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಭಕ್ತಾಭದ್ರಪ್ರಣಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಶ್ಯಾಮಜಾಯೈ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಚಪಲಾಯೈ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ 20
 21. ಓಂ ಸರ್ವಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ
 23. ಓಂ ಚಾಮುಂಡ್ಯೈ ನಮಃ
 24. ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಕೃಷ್ಣರೋಮಾಯೈ ನಮಃ
 26. ಓಂ ಕೃಷ್ಣವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ
 27. ಓಂ ವೃಂದಾವನವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಹೃದ್ಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಪಂಚಮಹಿಷ್ಯೈ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಈಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 31. ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಕರಾಲವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ
 33. ಓಂ ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 34. ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ
 37. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 38. ಓಂ ನಿಗಮವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 39. ಓಂ ನಿಖಿಲಾಗಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 40. ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ 40
 41. ಓಂ ನಿತ್ಯಸುಖಾಯೈ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಚಂದ್ರವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಮಹ್ಯೈ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಚಂದ್ರಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಚಂದ್ರಲಿಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಚಂದನಾಕ್ತಸ್ತನದ್ವಯಾಯೈ ನಮಃ
 48. ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
 49. ಓಂ ವಿಷ್ಣುವನಿತಾಯೈ ನಮಃ
 50. ಓಂ ವಿಷ್ಣ್ವಾರಾಧನಲಾಲಸಾಯೈ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಮಾರಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 55. ಓಂ ವರದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ
 56. ಓಂ ದ್ವಾದಶೀಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 57. ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 58. ಓಂ ದ್ವಾದಶೀಸುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 59. ಓಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ 60
 61. ಓಂ ಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 62. ಓಂ ನತ್ಯೈ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಶಾಂತಿದಾಯೈ ನಮಃ
 65. ಓಂ ತ್ರಿಫಲಾಯೈ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಶುಭಾನುರಾಗಾಯೈ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಹರಿದ್ವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಶುಭಾವಹಾಯೈ ನಮಃ
 70. ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ
 71. ಓಂ ಶುಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಃಸ್ಥವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಪಂಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಕಾಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಪಂಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಮುಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 79. ಓಂ ವರಾಯೈ ನಮಃ
 80. ಓಂ ದಿವ್ಯಶಾಖಾಯೈ ನಮಃ 80
 81. ಓಂ ಭವ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಮೀಮಾಂಸಾಯೈ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಭವ್ಯರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 84. ಓಂ ದಿವ್ಯವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಹರಿದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಕರಾಲನೇಪಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಪರ್ವಮಾನಾಯೈ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಪೂರ್ಣತಾರಾಯೈ ನಮಃ
 94. ಓಂ ರಾಕಾಯೈ ನಮಃ
 95. ಓಂ ರಾಕಾಸ್ವವರ್ಣಭಾಸೇ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಸುವರ್ಣವೇದ್ಯೈ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಸೌವರ್ಣರತ್ನಪೀಠಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ
 98. ಓಂ ವಿಶಾಲಾಯೈ ನಮಃ
 99. ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 100. ಓಂ ವೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ 100
 101. ಓಂ ವೃಕ್ಷವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 102. ಓಂ ಪದಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 103. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ
 104. ಓಂ ವೇದ್ಯೈ ನಮಃ
 105. ಓಂ ವಿಧಿಸೂತಾಯೈ ನಮಃ
 106. ಓಂ ಮಹಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಸೂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಸುಹಿತಾಯೈ ನಮಃ
 109. ಓಂ ಸೂರಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 110. ಓಂ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 111. ಓಂ ಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 112. ಓಂ ಕಾಶಿತನಯಾಯೈ ನಮಃ
 113. ಓಂ ಕಾಶಿರಾಜವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 114. ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಪೂಜಾವಿರತಾಯೈ ನಮಃ
 115. ಓಂ ಆದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 116. ಓಂ ಕ್ಷೀರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 117. ಓಂ ಅಮೃತಾಯೈ ನಮಃ
 118. ಓಂ ಕ್ಷೀರಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ
 119. ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 120. ಓಂ ಶೋಣಾಯೈ ನಮಃ 120
 121. ಓಂ ಭುಜಗಪಾದುಕಾಯೈ ನಮಃ
 122. ಓಂ ಉಷಸೇ ನಮಃ
 123. ಓಂ ಬುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ
 124. ಓಂ ತ್ರಿಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 125. ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ
 126. ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 127. ಓಂ ತನವೇ ನಮಃ
 128. ಓಂ ಸರಸ್ವತೀಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 129. ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 130. ಓಂ ಶರ್ವಾಣೀಶಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 131. ಓಂ ಆದ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 132. ಓಂ ಅಂತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 133. ಓಂ ಸುಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
 134. ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
 135. ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ
 136. ಓಂ ನಿರ್ವಾಣಮಾರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ
 137. ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 138. ಓಂ ಕ್ಷೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 139. ಓಂ ಹಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 140. ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ 140
 141. ಓಂ ಕ್ಷಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ
 142. ಓಂ ಕ್ಷಮಾನಾಥಾಯೈ ನಮಃ
 143. ಓಂ ನಿರ್ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 144. ಓಂ ನೀರಜಾಯೈ ನಮಃ
 145. ಓಂ ವಿದ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ
 146. ಓಂ ಕ್ಷಿತ್ಯೈ ನಮಃ
 147. ಓಂ ರಾತ್ರಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 148. ಓಂ ಶಾಖಾಯೈ ನಮಃ
 149. ಓಂ ಬಾಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 150. ಓಂ ಬಲಾಯೈ ನಮಃ
 151. ಓಂ ಭಾರತ್ಯೈ ನಮಃ
 152. ಓಂ ವಿಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ
 153. ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
 154. ಓಂ ಗರಿಮ್ಣೇ ನಮಃ
 155. ಓಂ ಹಂಸಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 156. ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ
 157. ಓಂ ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ
 158. ಓಂ ವಿರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 159. ಓಂ ಭೂಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 160. ಓಂ ಭೂತಿದಾಯೈ ನಮಃ 160
 161. ಓಂ ಭೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 162. ಓಂ ಪ್ರಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ
 163. ಓಂ ಸುಪುಷ್ಟಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 164. ಓಂ ಮಾಹೇಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 165. ಓಂ ಜಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 166. ಓಂ ಪದ್ಮಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ
 167. ಓಂ ಪದ್ಮಜೇಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 168. ಓಂ ಪಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 169. ಓಂ ಪದ್ಮಾನನಾಯೈ ನಮಃ
 170. ಓಂ ಅದ್ಭುತಾಯೈ ನಮಃ
 171. ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 172. ಓಂ ಪುಣ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 173. ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 174. ಓಂ ಲೇಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 175. ಓಂ ವೃಕ್ಷಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 176. ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ
 177. ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 178. ಓಂ ಜಾಹ್ನವ್ಯೈ ನಮಃ
 179. ಓಂ ಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 180. ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ 180
 181. ಓಂ ಸಪ್ತಶಿಖಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 182. ಓಂ ಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 183. ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥಸಂಪತ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 184. ಓಂ ಕಲ್ಪಕಾಯೈ ನಮಃ
 185. ಓಂ ಅರುಣಾಯೈ ನಮಃ
 186. ಓಂ ಕಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 187. ಓಂ ಕುಡ್ಮಲಾಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 188. ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
 189. ಓಂ ಅನಂತಾಯೈ ನಮಃ
 190. ಓಂ ವಿರಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 191. ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾವಾಸನಾನಾಗ್ಯೈ (ಶ್ಯೈ) ನಮಃ
 192. ಓಂ ನಾಗಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 193. ಓಂ ಕಲಾನನಾಯೈ ನಮಃ
 194. ಓಂ ಬೀಜಾಲೀನಾಯೈ ನಮಃ
 195. ಓಂ ಮಂತ್ರಫಲಾಯೈ ನಮಃ
 196. ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
 197. ಓಂ ವನೇ ಸ್ವವೃಕ್ಷರೂಪೇಣರೋಪಿತಾಯೈ ನಮಃ
 198. ಓಂ ನಾಕಿವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ
 199. ಓಂ ವನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 200. ಓಂ ವನಚರಾಯೈ ನಮಃ 200
 201. ಓಂ ಸದ್ವರಾಯೈ ನಮಃ
 202. ಓಂ ಪರ್ವಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 203. ಓಂ ಮಂಜರೀಭಿರ್ವಿರಾಜಂತ್ಯೈ ನಮಃ
 204. ಓಂ ಸುಗಂಧಾಯೈ ನಮಃ
 205. ಓಂ ಸುಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ
 206. ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ
 207. ಓಂ ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 208. ಓಂ ಚಿಚ್ಛಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 209. ಓಂ ವೀರಶಕ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 210. ಓಂ ಆಗ್ನೇಯ್ಯೈ ತನ್ವೈ ನಮಃ
 211. ಓಂ ಪಾರ್ಥಿವಾಯೈ ತನ್ವೈ ನಮಃ
 212. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯೈ ತನ್ವೈ ನಮಃ
 213. ಓಂ ವಾಯವ್ಯೈ ತನ್ವೈ ನಮಃ
 214. ಓಂ ಸ್ವರಿನ್ಯೈ ತನ್ವೈ ನಮಃ
 215. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 216. ಓಂ ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣಾಯೈ ನಮಃ
 217. ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ
 218. ಓಂ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 219. ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ
 220. ಓಂ ಸಂಸಾರತಾರಿಕಾಯೈ ನಮಃ 220
 221. ಓಂ ಭೈಮ್ಯೈ ನಮಃ
 222. ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಂತಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 223. ಓಂ ಕ್ಷತ್ಯೈ ನಮಃ
 224. ಓಂ ಸತ್ಯಗರ್ಭಾಯೈ ನಮಃ
 225. ಓಂ ಸತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 226. ಓಂ ಸವ್ಯಾಸವ್ಯಪರಾಯೈ ನಮಃ
 227. ಓಂ ಅದ್ಭುತಾಯೈ ನಮಃ
 228. ಓಂ ಸವ್ಯಾರ್ಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 229. ಓಂ ಸರ್ವದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 230. ಓಂ ಸವ್ಯೇಶಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 231. ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 232. ಓಂ ಅಶ್ವಕರ್ಣಾಂಯೈ ನಮಃ
 233. ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಂಶುಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 234. ಓಂ ಕೈವಲ್ಯತತ್ಪರಾಯೈ ನಮಃ
 235. ಓಂ ಯಜ್ಞಾರ್ಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 236. ಓಂ ಯಜ್ಞದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 237. ಓಂ ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 238. ಓಂ ದುರುದ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ
 239. ಓಂ ಪರಶ್ವಥಧರಾಯೈ ನಮಃ
 240. ಓಂ ರಾಧಾಯೈ ನಮಃ 240
 241. ಓಂ ರೇಣುಕಾಯೈ ನಮಃ
 242. ಓಂ ಭೀತಿಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 243. ಓಂ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ ನಮಃ
 244. ಓಂ ಪ್ರತೀಚ್ಯೈ ನಮಃ
 245. ಓಂ ಗರುಡಾಯೈ ನಮಃ
 246. ಓಂ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯೈ ನಮಃ
 247. ಓಂ ಧನಂಜಯಾಯೈ ನಮಃ
 248. ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 249. ಓಂ ಕ್ಷೀರಕಂಠಾಯೈ ನಮಃ
 250. ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ
 251. ಓಂ ಉದ್ದಾಮಕಾಂಡಗಾಯೈ ನಮಃ
 252. ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 253. ಓಂ ಲೋಕಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 254. ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 255. ಓಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಾಯೈ ನಮಃ
 256. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 257. ಓಂ ಮಂತ್ರವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 258. ಓಂ ಮೋಕ್ಷವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 259. ಓಂ ಮಹಾಚಿತ್ಯೈ ನಮಃ
 260. ಓಂ ಕಾಮುಕಾಯೈ ನಮಃ 260
 261. ಓಂ ಕಾಮದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 262. ಓಂ ಕಾಮ್ಯಶಫಾಯೈ ನಮಃ
 263. ಓಂ ದಿವಾಯೈ ನಮಃ
 264. ಓಂ ನಿಶಾಯೈ ನಮಃ
 265. ಓಂ ಘಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 266. ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 267. ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 268. ಓಂ ಮಾಸರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 269. ಓಂ ಶರದ್ವರಾಯೈ ನಮಃ
 270. ಓಂ ರುದ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 271. ಓಂ ರುದ್ರಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 272. ಓಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 273. ಓಂ ರುದ್ರಪ್ರಭಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 274. ಓಂ ಕರಾಲವದನಾಯೈ ನಮಃ
 275. ಓಂ ದೋಷಾಯೈ ನಮಃ
 276. ಓಂ ನಿರ್ದೋಷಾಯೈ ನಮಃ
 277. ಓಂ ಸಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 278. ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ
 279. ಓಂ ತೇಜೋಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 280. ಓಂ ವೀರ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ 280
 281. ಓಂ ವೀರ್ಯಾತೀತಾಯೈ ನಮಃ
 282. ಓಂ ಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
 283. ಓಂ ಕ್ಷುರಪ್ರವಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 284. ಓಂ ಅಕ್ಷುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 285. ಓಂ ಕ್ಷುರಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
 286. ಓಂ ಸುಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ
 287. ಓಂ ಔದುಂಬರ್ಯೈ ನಮಃ
 288. ಓಂ ತೀರ್ಥಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 289. ಓಂ ವಿಕೃತಾಯೈ ನಮಃ
 290. ಓಂ ಅವಿಕೃತಾಯೈ ನಮಃ
 291. ಓಂ ಸಮಾಯೈ ನಮಃ
 292. ಓಂ ತೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 293. ಓಂ ತುಕಾರೇಣವಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 294. ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ
 295. ಓಂ ಉದ್ದಾಮಚೇಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 296. ಓಂ ಆಕಾರವಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 297. ಓಂ ಸರ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 298. ಓಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 299. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 300. ಓಂ ಲಕಾರೇಣವಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ 300
 301. ಓಂ ನೃಣಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 302. ಓಂ ಶೀತಲಾಯೈ ನಮಃ
 303. ಓಂ ಸೀಕಾರವಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 304. ಓಂ ಸುಖರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 305. ಓಂ ಗುಕಾರವಾಚ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 306. ಓಂ ಶ್ರೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 307. ಓಂ ಶ್ರುತಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 308. ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯೈ ನಮಃ
 309. ಓಂ ಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 310. ಓಂ ಭವಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
 311. ಓಂ ಭಾವಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
 312. ಓಂ ಭವಹಿತಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 313. ಓಂ ಭವಾಯೈ ನಮಃ
 314. ಓಂ ಭಾವುಕದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 315. ಓಂ ಭವಾಭವವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 316. ಓಂ ಭವವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 317. ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ
 318. ಓಂ ಭಗವದ್ವಾಸರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 319. ಓಂ ದಾತಾಭಾವಂ ಭೂಜನೀಲಾಯೈ (ದಾತೃಭಾವೇ ಪೂಜನೀಯಾಯೈ) ನಮಃ
 320. ಓಂ ಶಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ 320
 321. ಓಂ ಭಾಗವತ್ಯೈ ನಮಃ
 322. ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 323. ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 324. ಓಂ ಮಹೇಶಾನಾಯೈ ನಮಃ
 325. ಓಂ ಮಹೀಪಾಲಾಯೈ ನಮಃ
 326. ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 327. ಓಂ ಗಹನಾದಿಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
 328. ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 329. ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ
 330. ಓಂ ಕಲಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 331. ಓಂ ಕಾಲಕೇಯಪ್ರಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 332. ಓಂ ಸಕಲಾಕಲನಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ
 333. ಓಂ ಕಲಧೌತಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 334. ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 335. ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಪ್ರವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 336. ಓಂ ಕಲ್ಯಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 337. ಓಂ ಸಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 338. ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 339. ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಗಲಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 340. ಓಂ ಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ 340
 341. ಓಂ ಜೃಂಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 342. ಓಂ ಜೃಂಭಾಯೈ ನಮಃ
 343. ಓಂ ಭಂಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 344. ಓಂ ಕರ್ಣಿಕಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
 345. ಓಂ ಮಂತ್ರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 346. ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ
 347. ಓಂ ಶಾರದಾಯೈ ನಮಃ
 348. ಓಂ ಪರಿಘಾಯೈ ನಮಃ
 349. ಓಂ ಸರಿತೇ ನಮಃ
 350. ಓಂ ವೈನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ
 351. ಓಂ ರತ್ನಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ
 352. ಓಂ ಶರಭಾಯೈ ನಮಃ
 353. ಓಂ ವರ್ತಿಕಾನನಾಯೈ ನಮಃ
 354. ಓಂ ಮೈತ್ರೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 355. ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 356. ಓಂ ಭೈಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 357. ಓಂ ಧನುರ್ನಾರಾಚಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 358. ಓಂ ಕಮನೀಯಾಯೈ ನಮಃ
 359. ಓಂ ರಂಭೋರವೇ ನಮಃ
 360. ಓಂ ರಂಭಾರಾಧ್ಯಪದಾಯೈ ನಮಃ 360
 361. ಓಂ ಶುಭಾತಿಥ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 362. ಓಂ ಪಂಡಿತಕಾಯೈ ನಮಃ
 363. ಓಂ ಸದಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ
 364. ಓಂ ಪ್ರಪಂಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 365. ಓಂ ವಾಮಮಲ್ಲಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 366. ಓಂ () ನಮಃ ?
 367. ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯೈ ನಮಃ
 368. ಓಂ ಶಾಕಭಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ
 369. ಓಂ ಅದಿತ್ಯೈ ನಮಃ
 370. ಓಂ ದೇವತಾಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 371. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 372. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 373. ಓಂ ವೇದವಾಚೇ ನಮಃ
 374. ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 375. ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 376. ಓಂ ವ್ಯಾಹೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 377. ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ
 378. ಓಂ ತಾಟಂಕದ್ವಯಶೋಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 379. ಓಂ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 380. ಓಂ ಚಾರುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ 380
 381. ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಸ್ವಚ್ಛಕಪೋಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 382. ಓಂ ಸುಪರ್ವ (ವರ್ಣ )ಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 383. ಓಂ ಯುದ್ಧಶೂರಾಯೈ ನಮಃ
 384. ಓಂ ಚಾರುಭೋಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 385. ಓಂ ಸುಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 386. ಓಂ ಭೃಗುವಾಸರಸಂಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 387. ಓಂ ಭೃಗುಪುತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 388. ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯೈ ನಮಃ
 389. ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಗದಾಯೈ ನಮಃ
 390. ಓಂ ತ್ರಿಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ
 391. ಓಂ ತೃತೀಯಸವನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 392. ಓಂ ಭಾಗ್ಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 393. ಓಂ ಭಾಗ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 394. ಓಂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 395. ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ
 396. ಓಂ ಸ್ವಧಾಯೈ ನಮಃ
 397. ಓಂ ಕ್ಷುಧಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 398. ಓಂ ಸ್ತೋತ್ರಾಕ್ಷರನಿರೂಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 399. ಓಂ ಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ
 400. ಓಂ ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ 400
 401. ಓಂ ಮಾರಾರಿಭಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ
 402. ಓಂ ಶಕ್ತಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 403. ಓಂ ಕಮನೀಯತರಶ್ರೋಣ್ಯೈ ನಮಃ
 404. ಓಂ ರಮಣೀಯಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ
 405. ಓಂ ಕೃಶಾಯೈ ನಮಃ
 406. ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 407. ಓಂ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 408. ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 409. ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 410. ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 411. ಓಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯೈ ನಮಃ
 412. ಓಂ ವಿಶ್ವಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 413. ಓಂ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 414. ಓಂ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 415. ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ
 416. ಓಂ ಕರವೀರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 417. ಓಂ ಕ್ಷೀರನಾಯಕ್ಯೈ ನಮಃ
 418. ಓಂ ವಿಜಯಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 419. ಓಂ ಉಷ್ಣಿಗೇ ನಮಃ
 420. ಓಂ ತ್ರಿಷ್ಟುಭೇ ನಮಃ 420
 421. ಓಂ ಅನುಷ್ಠುಭೇ ನಮಃ
 422. ಓಂ ಜಗತ್ಯೈ ನಮಃ
 423. ಓಂ ಬೃಹತ್ಯೈ ನಮಃ
 424. ಓಂ ಕ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 425. ಓಂ ಕ್ರಿಯಾವತ್ಯೈ ನಮಃ
 426. ಓಂ ವೇತ್ರವತ್ಯೈ ನಮಃ
 427. ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ
 428. ಓಂ ಧವಲಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ
 429. ಓಂ ಶುಭ್ರದ್ವಿಜಾಯೈ ನಮಃ
 430. ಓಂ ಭಾಸುರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 431. ಓಂ ದಿವ್ಯಕಂಚುಕಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
 432. ಓಂ ನೂಪುರಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 433. ಓಂ ಝಣಝಣಚ್ಛಿಂಜಾನಮಣಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
 434. ಓಂ ಶಚೀಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 435. ಓಂ ಬೃಹದ್ಬಾಹುಯುಗಾಯೈ ನಮಃ
 436. ಓಂ ಮಂಥರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 437. ಓಂ ಮಂದರೋದ್ಧಾರಕರಣ್ಯೈ ನಮಃ
 438. ಓಂ ಪ್ರಿಯಕಾರಿವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 439. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 440. ಓಂ ಸುಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ 440
 441. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 442. ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 443. ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ
 444. ಓಂ ಪ್ರಭಾ (ಮಾ ) ಯೈ ನಮಃ
 445. ಓಂ ಸೌಪರ್ಣ್ಯೈ ನಮಃ
 446. ಓಂ ಶೇಷವಿನುತಾಯೈ ನಮಃ
 447. ಓಂ ಗಾರುಡ್ಯೈ ನಮಃ
 448. ಓಂ ಗರುಡಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
 449. ಓಂ ಧನಂಜಯಾಯೈ ನಮಃ
 450. ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ
 451. ಓಂ ಪಿಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 452. ಓಂ ಲೀಲಾವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 453. ಓಂ ಕೌಶಾಂಬ್ಯೈ ನಮಃ
 454. ಓಂ ಕಾಂತಿದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 455. ಓಂ ಕುಸುಂಭಾಯೈ ನಮಃ
 456. ಓಂ ಲೋಕಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ
 457. ಓಂ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 458. ಓಂ ಪಿಂಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 459. ಓಂ ಪಿಶಂಗವದನಾಯೈ ನಮಃ
 460. ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ 460
 461. ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ
 462. ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲಾಯೈ ನಮಃ
 463. ಓಂ ಧರಣ್ಯೈ ನಮಃ
 464. ಓಂ ಸಿಂಹಾರೂಢಾಯೈ ನಮಃ
 465. ಓಂ ಮೃಗೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 466. ಓಂ ಈಷಣಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 467. ಓಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 468. ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯೈ ನಮಃ
 469. ಓಂ ಶಿವವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 470. ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 471. ಓಂ ಹರೇಃ ಪದಸುವಾಹಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 472. ಓಂ ಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 473. ಓಂ ಹಾರಕೇಯೂರಕನಕಾಂಗದಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 474. ಓಂ ವಾರಾಣಸ್ಯೈ ನಮಃ
 475. ಓಂ ದಾನಶೀಲಾಯೈ ನಮಃ
 476. ಓಂ ಶೋಭಾಯೈ ನಮಃ
 477. ಓಂ ಅಶೇಷಕಲಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
 478. ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
 479. ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ
 480. ಓಂ ಮಹಾಸುಂದಪ್ರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ 480
 481. ಓಂ ಅಣಿಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ
 482. ಓಂ ತ್ರಯೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 483. ಓಂ ಮಹಿಮೋಪೇತಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 484. ಓಂ ಗರಿಮಾಯುತಾಯೈ ನಮಃ
 485. ಓಂ ಸುಭಗಾಯೈ ನಮಃ
 486. ಓಂ ಲಘಿಮಾಲಕ್ಷಣೈರ್ಯುತಾಯೈ ನಮಃ
 487. ಓಂ ಜಿಹ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
 488. ಓಂ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 489. ಓಂ ಶ್ರುತಿಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ
 490. ಓಂ ಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ
 491. ಓಂ ರಂಜನ್ಯೈ ನಮಃ
 492. ಓಂ ರಂಗನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 493. ಓಂ ಚಾಕ್ಷುಷ್ಯೈ ನಮಃ
 494. ಓಂ ಶ್ರುತಿಕೃದ್ಬಲಾಯೈ ನಮಃ
 495. ಓಂ ರಾಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 496. ಓಂ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 497. ಓಂ ಉಪಸರ್ಗಭೃತಾಯೈ ನಮಃ
 498. ಓಂ ಭುಜ್ಯೈ ನಮಃ
 499. ಓಂ ಅರುಂಧತ್ಯೈ ನಮಃ
 500. ಓಂ ಶಚ್ಯೈ ನಮಃ 500
 501. ಓಂ ಭಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 502. ಓಂ ಸರ್ವವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 503. ಓಂ ವಿಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 504. ಓಂ ಏಕರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 505. ಓಂ ಅನಂತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 506. ಓಂ ತ್ರಯೀರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 507. ಓಂ ಸಮಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 508. ಓಂ ಸಮಾಸಾಯೈ ನಮಃ
 509. ಓಂ ತದ್ಧಿತಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
 510. ಓಂ ವಿಭಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 511. ಓಂ ವ್ಯಂಜನಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 512. ಓಂ ಸ್ವರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
 513. ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
 514. ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯೈ ನಮಃ
 515. ಓಂ ಗಹನೋಪಮಾಯೈ ನಮಃ
 516. ಓಂ ಗುಹಾಯೈ ನಮಃ
 517. ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 518. ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 519. ಓಂ ತಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 520. ಓಂ ಶಕ್ಕರ್ಯೈ ನಮಃ 520
 521. ಓಂ ಬಲಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ
 522. ಓಂ ಸದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 523. ಓಂ ಸೂಕ್ತಿಪರಾಯೈ ನಮಃ
 524. ಓಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 525. ಓಂ ವಂಜುಲಾಯೈ ನಮಃ
 526. ಓಂ ಅಧ್ವರಾಯೈ ನಮಃ
 527. ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರೀಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 528. ಓಂ ಸೌರ್ಯೈ ನಮಃ
 529. ಓಂ ಸೂರಿಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 530. ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 531. ಓಂ ಯಂತ್ರವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 532. ಓಂ ಪ್ರದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 533. ಓಂ ಮೋಹಿತಾಯೈ ನಮಃ
 534. ಓಂ ಶ್ರುತಿಗರ್ಭಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 535. ಓಂ ವ್ಯಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 536. ಓಂ ವಿಭಾವರ್ಯೈ ನಮಃ
 537. ಓಂ ಜಾತ್ಯೈ ನಮಃ
 538. ಓಂ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 539. ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 540. ಓಂ ಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ 540
 541. ಓಂ ಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ
 542. ಓಂ ಚಂಡರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 543. ಓಂ ನವದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
 544. ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 545. ಓಂ ವಿಪಂಚ್ಯೈ ನಮಃ
 546. ಓಂ ಕುಬ್ಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 547. ಓಂ ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 548. ಓಂ ಇಡಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 549. ಓಂ ಮೃಣಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 550. ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ
 551. ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
 552. ಓಂ ದೂತಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 553. ಓಂ ಮೌನಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 554. ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
 555. ಓಂ ಯಾಮಾತಾಕರಸಂಜ್ಞಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 556. ಓಂ ಕೃತಾಂತತಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 557. ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ
 558. ಓಂ ತಾರಾಧಿಪನಿಭಾನನಾಯೈ ನಮಃ
 559. ಓಂ ರಕ್ಷೋಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 560. ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ 560
 561. ಓಂ ಪೂರ್ಣಿಮಾಯೈ ನಮಃ
 562. ಓಂ ಅನುಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 563. ಓಂ ಕುಹ್ವೈ ನಮಃ
 564. ಓಂ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 565. ಓಂ ಸಿನೀವಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 566. ಓಂ ವೈಜಯಂತ್ಯೈ ನಮಃ
 567. ಓಂ ಮರಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 568. ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾಯೈ ನಮಃ
 569. ಓಂ ಚಂದ್ರಸೌಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 570. ಓಂ ಅಮೃತಸೇವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 571. ಓಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾನಾಮಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 572. ಓಂ ಗುರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ
 573. ಓಂ ಯಮುನಾಯೈ ನಮಃ
 574. ಓಂ ರೇವತ್ಯೈ ನಮಃ
 575. ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 576. ಓಂ ಜನೋ (ಲೋ )ದರ್ಯೈ ನಮಃ
 577. ಓಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾಯೈ ನಮಃ
 578. ಓಂ ಶಬರಸೂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 579. ಓಂ ಪ್ರಬೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 580. ಓಂ ಮಹಾಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ 880
 581. ಓಂ ಕಮಠಾಯೈ ನಮಃ
 582. ಓಂ ಪ್ರಸೂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 583. ಓಂ ಮಿಹಿರಾಭಾಯೈ ನಮಃ
 584. ಓಂ ತಟಿದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 585. ಓಂ ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ
 586. ಓಂ ಹಿಮವತೀಕರಾಯೈ ನಮಃ
 587. ಓಂ ಸುನಂದಾಯೈ ನಮಃ
 588. ಓಂ ಮಾನವ್ಯೈ ನಮಃ
 589. ಓಂ ಘಂಟಾಯೈ ನಮಃ
 590. ಓಂ ಛಾಯಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 591. ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 592. ಓಂ ಸ್ತಂಭಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 593. ಓಂ ಭ್ರಮರ್ಯೈ ನಮಃ
 594. ಓಂ ದೂತ್ಯೈ ನಮಃ
 595. ಓಂ ಸಪ್ತದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
 596. ಓಂ ಅಷ್ಟಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 597. ಓಂ ಬಿಂದುರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 598. ಓಂ ಕಲಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 599. ಓಂ ನಾದರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 600. ಓಂ ಕಲಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ 600
 601. ಓಂ ಅಜರಾಯೈ ನಮಃ
 602. ಓಂ ಕಲಶಾಯೈ ನಮಃ
 603. ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 604. ಓಂ ಕೃಪಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 605. ಓಂ ಚಕ್ರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 606. ಓಂ ಶುಂಭಾಯೈ ನಮಃ
 607. ಓಂ ನಿಶುಂಭಾಯೈ ನಮಃ
 608. ಓಂ ದಾಶಾಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 609. ಓಂ ಹರಿಪಾದಸಮಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
 610. ಓಂ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 611. ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 612. ಓಂ ಶಂಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 613. ಓಂ ಚಿತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 614. ಓಂ ಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ
 615. ಓಂ ಅಶ್ವತ್ಥಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 616. ಓಂ ಈಂಶಾನಾಯೈ ನಮಃ
 617. ಓಂ ಪಂಚಪತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 618. ಓಂ ವರೂಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 619. ಓಂ ವಾಯುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 620. ಓಂ ಪದಾತಯೇ ನಮಃ 620
 621. ಓಂ ಪಂಕ್ತಿಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ
 622. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 623. ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 624. ಓಂ ಲೇಖಾಯೈ ನಮಃ
 625. ಓಂ ಕೋಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 626. ಓಂ ತತಾಯೈ ನಮಃ
 627. ಓಂ ಪದವ್ಯೈ ನಮಃ
 628. ಓಂ ಪಂಕ್ತಿವಿಜ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ
 629. ಓಂ ಪುಣ್ಯಪಂಕ್ತಿವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 630. ಓಂ ನಿಸ್ತ್ರಿಂಶಾಯೈ ನಮಃ
 631. ಓಂ ಪೀಠಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 632. ಓಂ ಸೋಮಾಯೈ ನಮಃ
 633. ಓಂ ಪಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 634. ಓಂ ಕಿನ್ನರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 635. ಓಂ ಕೇತಕ್ಯೈ ನಮಃ
 636. ಓಂ ಅಷ್ಟಭುಜಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
 637. ಓಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 638. ಓಂ ಅಂತರ್ಬಹಿಷ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ
 639. ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 640. ಓಂ ಶನೈಷ್ಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ 640
 641. ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 642. ಓಂ ಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ
 643. ಓಂ ತಮಃಪರಾಯೈ ನಮಃ
 644. ಓಂ ಪುರಾಣಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 645. ಓಂ ಜಾಡ್ಯಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 646. ಓಂ ಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 647. ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ
 648. ಓಂ ಮೂರ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 649. ಓಂ ತತ್ಪದಾಯೈ ನಮಃ
 650. ಓಂ ಪುಣ್ಯಲಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 651. ಓಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 652. ಓಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 653. ಓಂ ಸರ್ವಾಂವಾಸಾಯೈ ನಮಃ
 654. ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 655. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ
 656. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಪತ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 657. ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 658. ಓಂ ಅಮೃತಾಕರಾಯೈ ನಮಃ
 659. ಓಂ ಜಾಗ್ರತೇ ನಮಃ
 660. ಓಂ ಸುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ 660
 661. ಓಂ ಸುಷುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 662. ಓಂ ಮೂರ್ಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ
 663. ಓಂ ಸ್ವಪ್ನಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 664. ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ
 665. ಓಂ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ
 666. ಓಂ ವಿಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 667. ಓಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 668. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 669. ಓಂ ಸಾನುಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 670. ಓಂ ನೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 671. ಓಂ ದಂಡನೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 672. ಓಂ ಮಧುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 673. ಓಂ ಆಖ್ಯಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 674. ಓಂ ಆಖ್ಯಾತವತ್ಯೈ ನಮಃ
 675. ಓಂ ಮಧುವಿದೇ ನಮಃ
 676. ಓಂ ವಿಧಿವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ
 677. ಓಂ ಮಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ
 678. ಓಂ ಮಧುಮದಾಸ್ವಾದಾಯೈ ನಮಃ
 679. ಓಂ ಮಧುರಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 680. ಓಂ ದವೀಯಸ್ಯೈ ನಮಃ 680
 681. ಓಂ ವೈರಾಜ್ಯೈ ನಮಃ
 682. ಓಂ ವಿಂಧ್ಯಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ
 683. ಓಂ ಕಾಶ್ಮೀರತಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 684. ಓಂ ಯೋಗನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 685. ಓಂ ವಿನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 686. ಓಂ ದ್ವಾಸುಪರ್ಣಾಶ್ರುತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 687. ಓಂ ಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ
 688. ಓಂ ಪಂಚಸಾಮೇಡ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 689. ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 690. ಓಂ ಕಲ್ಪನಾಯೈ ನಮಃ
 691. ಓಂ ಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 692. ಓಂ ಪಂಚಸ್ತಂಭಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 693. ಓಂ ಕ್ಷೌಮವಸ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 694. ಓಂ ಪಂಚಾಗ್ನಿಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ
 695. ಓಂ ಆದಿದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 696. ಓಂ ಆದಿಭೂತಾಯೈ ನಮಃ
 697. ಓಂ ಅಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 698. ಓಂ ಖ್ಯಾತಿರಂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 699. ಓಂ ಉದ್ದಾಮನ್ಯೈ ನಮಃ
 700. ಓಂ ಸಂಹಿತಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ 700
 701. ಓಂ ಪಂಚಪಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ
 702. ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ
 703. ಓಂ ವ್ಯೋಮಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 704. ಓಂ ವೇಣುಬಂಧಾಯೈ ನಮಃ
 705. ಓಂ ದಿವ್ಯರತ್ನಗಲಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 706. ಓಂ ನಾಡೀದೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 707. ಓಂ ಜ್ಞಾನದೃಷ್ಟಿದೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 708. ಓಂ ತದ್ಭ್ರಾಜಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 709. ಓಂ ದೃಢಾಯೈ ನಮಃ
 710. ಓಂ ದ್ರುತಾಯೈ (ಹುತಾಯೈ) ನಮಃ
 711. ಓಂ ಪಂಚವಟ್ಯೈ ನಮಃ
 712. ಓಂ ಪಂಚಗ್ರಾಸಾಯೈ ನಮಃ
 713. ಓಂ ಪ್ರಣವಸಂಯತ್ಯೈ ನಮಃ
 714. ಓಂ ತ್ರಿಶಿಖಾಯೈ ನಮಃ
 715. ಓಂ ಪ್ರಮದಾರತ್ನಾಯ (ಕ್ತಾಯೈ) ನಮಃ
 716. ಓಂ ಸಪಂಚಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 717. ಓಂ ಪ್ರಮಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 718. ಓಂ ಗೀತಜ್ಞೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 719. ಓಂ ಚಂಚರೀಕಾಯೈ ನಮಃ
 720. ಓಂ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ 720
 721. ಓಂ ಸಮಯಾಯೈ ನಮಃ
 722. ಓಂ ಸಾಮವಲ್ಲಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 723. ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 724. ಓಂ ಪ್ರಭಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 725. ಓಂ ಸಪ್ತಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 726. ಓಂ ಮಹಾಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 727. ಓಂ ಮಹಾದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
 728. ಓಂ ಮಹೋತ್ಸವಾಯೈ ನಮಃ
 729. ಓಂ ಸ್ವರಸಾಯೈ ನಮಃ
 730. ಓಂ ಮಾನವ್ಯೈ ನಮಃ
 731. ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 732. ಓಂ ಇಷ್ಟಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 733. ಓಂ ವರೂಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 734. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ನಿರ್ಮಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 735. ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ
 736. ಓಂ ಶ್ರೀಕರಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ
 737. ಓಂ ಪ್ರಜಾವತ್ಯೈ ನಮಃ
 738. ಓಂ ಪ್ರಜಾದಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ
 739. ಓಂ ಶಿಕ್ಷಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 740. ಓಂ ಪ್ರಜಾಕರ್ಯೈ ನಮಃ 740
 741. ಓಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 742. ಓಂ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 743. ಓಂ ರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ
 744. ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ
 745. ಓಂ ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ
 746. ಓಂ ಮಾಯೈ ನಮಃ
 747. ಓಂ ಆಶಾಸ್ಯದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 748. ಓಂ ಅವಿದ್ಯಾವಿದಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 749. ಓಂ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ ನಮಃ
 750. ಓಂ ಮಾತುಲಂಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 751. ಓಂ ಗದಾಧರಾಯೈ ನಮಃ
 752. ಓಂ ಖೇಯಾತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 753. ಓಂ ಪಾತ್ರಸಂವಿಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 754. ಓಂ ಕುಷ್ಠಾಮಯನಿವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 755. ಓಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
 756. ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರತೀಕಾಯೈ ನಮಃ
 757. ಓಂ ಶ್ರವಣಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ
 758. ಓಂ ಆಯುಷ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ
 759. ಓಂ ವಿಮುಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 760. ಓಂ ಸಾಯುಜ್ಯಪದವೀಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ 760
 761. ಓಂ ಸನತ್ಕುಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ
 762. ಓಂ ವೈಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 763. ಓಂ ಘೃತಾಚ್ಯಾಸ್ತು ವರಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 764. ಓಂ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಸಂಸ್ತುತಾಯೈ ನಮಃ
 765. ಓಂ ಬಾಹ್ಯೋಪಾಸನಾಶ್ಚ ಪ್ರಕುರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 766. ಓಂ ಜಗತ್ಸಖ್ಯೈ ನಮಃ
 767. ಓಂ ಸಖ್ಯದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 768. ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠಾಯೈ ನಮಃ
 769. ಓಂ ಮಹೋರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 770. ಓಂ ಯೋಗಧ್ಯಾನರತಾಯೈ ನಮಃ
 771. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 772. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸಂಶ್ರಿತಾಯೈ ನಮಃ
 773. ಓಂ ನಿಃಶ್ರೇಯಸ್ಯೈ ನಮಃ
 774. ಓಂ ನಿಃಶ್ರೇಯಃಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 775. ಓಂ ಸರ್ವಗುಣಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 776. ಓಂ ಶೋಭಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 777. ಓಂ ಶಾಂಭವ್ಯೈ ನಮಃ
 778. ಓಂ ಶಂಭುವಂದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 779. ಓಂ ವಂದಾರುಬಂಧುರಾಯೈ ನಮಃ
 780. ಓಂ ಹರೇರ್ಗುಣಾನುಧ್ಯಾಯಂತ್ಯೈ ನಮಃ 780
 781. ಓಂ ಹರಿಪಾದಾರ್ಚನೇ ರತಾಯೈ ನಮಃ
 782. ಓಂ ಹರಿದಾಸೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ
 783. ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ
 784. ಓಂ ಹರ್ಯಧೀನಾಯೈ ನಮಃ
 785. ಓಂ ಸದಾಶುಚಯೇ ನಮಃ
 786. ಓಂ ಹರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 787. ಓಂ ಹರಿಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 788. ಓಂ ಶುದ್ಧಸತ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 789. ಓಂ ತಮೋತಿಗಾಯೈ ನಮಃ
 790. ಓಂ ಶುನಾಸೀರಪುರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 791. ಓಂ ಸುನಾಸಾಯೈ ನಮಃ
 792. ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 793. ಓಂ ಧರ್ಮದಾಯೈ ನಮಃ
 794. ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ
 795. ಓಂ ಅರ್ಥದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 796. ಓಂ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 797. ಓಂ ವಿರಜಾಯೈ ನಮಃ
 798. ಓಂ ತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 799. ಓಂ ಲಿಂಗಭಂಗದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 800. ಓಂ ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ 800
 801. ಓಂ ವಾಸುದೇವಂ ದರ್ಶಯಂತ್ಯೈ ನಮಃ
 802. ಓಂ ವಾಸುದೇವಪದಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
 803. ಓಂ ಅಮ್ಲಾನಾಯೈ ನಮಃ
 804. ಓಂ ಅವನಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 805. ಓಂ ಈಶಾಯೈ ನಮಃ
 806. ಓಂ ಸಾವಿತ್ರಿಕಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 807. ಓಂ ಅವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸವಿಜ್ಞಾನಾಯೈ ನಮಃ
 808. ಓಂ ಲೋಭತ್ಯಕ್ತಸಮೀಪಗಾಯೈ ನಮಃ
 809. ಓಂ ದೇವೇಶಮೌಲಿಸಂಬದ್ಧಪಾದಪೀಠಾಯೈ ನಮಃ
 810. ಓಂ ತಮೋ ಘ್ನತ್ಯೈ ನಮಃ
 811. ಓಂ ಈಶಭೋಗಾಧಿಕರಣಾಯೈ ನಮಃ
 812. ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 813. ಓಂ ಯಜ್ಞಮಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 814. ಓಂ ಹರ್ಯಂಗಗಾಯೈ ನಮಃ
 815. ಓಂ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 816. ಓಂ ಶಿರಃಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 817. ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 818. ಓಂ ಸ್ಫುರಚ್ಛಕ್ತಿಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 819. ಓಂ ಗೀತಾಯೈ ನಮಃ
 820. ಓಂ ಪುಂವಿಕಾರಾಯೈ ನಮಃ 820
 821. ಓಂ ಪುಮಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 822. ಓಂ ಈಶಾವಿಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 823. ಓಂ ಪುಂಸಾ ಸಮಾಯೈ ನಮಃ
 824. ಓಂ ಅತುಲವಪುರ್ಧರಾಯೈ ನಮಃ
 825. ಓಂ ವಟಪತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 826. ಓಂ ಬಾಹ್ಯಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 827. ಓಂ ಕೀಲಾಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 828. ಓಂ ತಮೋಭಿದೇ ನಮಃ
 829. ಓಂ ಮಾನವ್ಯೈ ನಮಃ
 830. ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
 831. ಓಂ ಅಲ್ಪಸುಖಾರ್ಥಿಭಿರಗಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 832. ಓಂ ಕರಾಗ್ರವಾರಿನೀಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ
 833. ಓಂ ಕರವಾರಿಸುಪೋಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
 834. ಓಂ ಗೋರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 835. ಓಂ ಗೋಷ್ಠಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 836. ಓಂ ಗೋಪಾಲಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 837. ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 838. ಓಂ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 839. ಓಂ ಯಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 840. ಓಂ ಯಾನಾಯೈ ನಮಃ 840
 841. ಓಂ ಚಿಕಿತ್ವಿಷ್ಯೈ ನಮಃ
 842. ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 843. ಓಂ ಚೇತಯಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 844. ಓಂ ಮರ್ತ್ಯಾಪಸ್ಮಾರಹಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 845. ಓಂ ಸ್ವರ್ಗವರ್ತ್ಮಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 846. ಓಂ ಗಾಥಾಯೈ ನಮಃ
 847. ಓಂ ನಿರಾಲಂಬಾಯೈ ನಮಃ
 848. ಓಂ ಗುಣಾಕರಾಯೈ ನಮಃ
 849. ಓಂ ಶಶ್ವದ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 850. ಓಂ ಶೂರಸೇನಾಯೈ ನಮಃ
 851. ಓಂ ವೃಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ
 852. ಓಂ ವೃಷ್ಟಿಪ್ರವರ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 853. ಓಂ ಪ್ರಮದಾತ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 854. ಓಂ ಅಪ್ರಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 855. ಓಂ ಪ್ರಮಾದಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 856. ಓಂ ಪ್ರಮೋದದಾಯೈ ನಮಃ
 857. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ
 858. ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 859. ಓಂ ವೈಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 860. ಓಂ ಶೂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ 860
 861. ಓಂ ಜಾತ್ಯೈ ನಮಃ
 862. ಓಂ ಮಸೂರಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 863. ಓಂ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 864. ಓಂ ತೀರ್ಥರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 865. ಓಂ ಗೃಹಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 866. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 867. ಓಂ ಆತ್ಮಕ್ರೀಡಾಯೈ ನಮಃ
 868. ಓಂ ಆತ್ಮರತ್ಯೈ ನಮಃ
 869. ಓಂ ಆತ್ಮವತ್ಯೈ ನಮಃ
 870. ಓಂ ಅಸಿತೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 871. ಓಂ ಅನೀಹಾಯೈ ನಮಃ
 872. ಓಂ ಮೌನಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 873. ಓಂ ಹಾನಿಶೂನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 874. ಓಂ ಕಾಶ್ಮೀರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 875. ಓಂ ಅವ್ಯಥಾಯೈ ನಮಃ
 876. ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ
 877. ಓಂ ರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ
 878. ಓಂ ಮೃಣಾಲತುಲಿತಾಂಶುಕಾಯೈ ನಮಃ
 879. ಓಂ ಗುಹಾಶಯಾಯೈ ನಮಃ
 880. ಓಂ ಧೀರಮತ್ಯೈ ನಮಃ 880
 881. ಓಂ ಅನಾಥಾಯೈ ನಮಃ
 882. ಓಂ ಅನಾಥರಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 883. ಓಂ ಯೂಪಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 884. ಓಂ ವೇದಿರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 885. ಓಂ ಸ್ರುಗ್ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 886. ಓಂ ಸ್ರುವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 887. ಓಂ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 888. ಓಂ ಪಟ್ಟಸೂತ್ರಾಂಕಾಯೈ ನಮಃ
 889. ಓಂ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 890. ಓಂ ವಿಧಿವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 891. ಓಂ ಮಂತ್ರವೇದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 892. ಓಂ ಅರ್ಥವಾದಪ್ರರೋಚಿತಾಯೈ ನಮಃ
 893. ಓಂ ಕ್ರಿಯಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 894. ಓಂ ಮಂತ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 895. ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ
 896. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 897. ಓಂ ಅನ್ನೇಶಾಯೈ ನಮಃ
 898. ಓಂ ಅನ್ನದಾಯೈ ನಮಃ
 899. ಓಂ ಅನ್ನೋಪಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 900. ಓಂ ಪರಮಾನ್ನಭುಜೇ ನಮಃ 900
 901. ಓಂ ಸಭಾಯೈ ನಮಃ
 902. ಓಂ ಸಭಾವತ್ಯೈ ನಮಃ
 903. ಓಂ ಸಭ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 904. ಓಂ ಸಭ್ಯಾನಾಂ ಜೀವನಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 905. ಓಂ ಲಿಪ್ಸಾಯೈ ನಮಃ
 906. ಓಂ ಬಡಬಾಯೈ ನಮಃ
 907. ಓಂ ಅಶ್ವತ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 908. ಓಂ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಯೈ ನಮಃ
 909. ಓಂ ವಿಷಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 910. ಓಂ ಸ್ವರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 911. ಓಂ ವರ್ಣರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 912. ಓಂ ದೀರ್ಘಾಯೈ ನಮಃ
 913. ಓಂ ಹ್ರಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 914. ಓಂ ಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 915. ಓಂ ಧರ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 916. ಓಂ ಧರ್ಮಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 917. ಓಂ ಆದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 918. ಓಂ ಈಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ
 919. ಓಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಿವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ
 920. ಓಂ ಚಲಂತ್ಯೈ ನಮಃ 920
 921. ಓಂ ಛತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 922. ಓಂ ಇಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ
 923. ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯೈ ನಮಃ
 924. ಓಂ ಅಜರಾಯೈ ನಮಃ
 925. ಓಂ ಅಮರಾಯೈ ನಮಃ
 926. ಓಂ ಝಷಾಂಕಸುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 927. ಓಂ ರಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 928. ಓಂ ರತ್ಯೈ ನಮಃ
 929. ಓಂ ರತಿಸುಖಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 930. ಓಂ ನವಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 931. ಓಂ ಕಾದಿಸರ್ವವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 932. ಓಂ ಲಿಪ್ಯೈ ನಮಃ
 933. ಓಂ ರತ್ನಕುಂಕುಮಫಾಲಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 934. ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಂಚಿತಪಾದುಕಾಯೈ ನಮಃ
 935. ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗರಾಗಾಯೈ ನಮಃ
 936. ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 937. ಓಂ ಸುವರ್ಣಲತಿಕೋಪಮಾಯೈ ನಮಃ
 938. ಓಂ ಸುದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 939. ಓಂ ವಾಮದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 940. ಓಂ ಸಪ್ತದ್ವೀಪಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ 940
 941. ಓಂ ಭೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 942. ಓಂ ಗಜಶುಂಡಾದ್ವಯಭೃತಸುವರ್ಣಕಲಶಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 943. ಓಂ ತಪನೀಯಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 944. ಓಂ ಲಿಕುಚಾಯೈ ನಮಃ
 945. ಓಂ ಲಿಕುಚಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ
 946. ಓಂ ಕಾಂತಾರಸುಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 947. ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 948. ಓಂ ಅರಾತಿವ್ರಾತಾಂತದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 949. ಓಂ ಪುರಾಣಾಯೈ ನಮಃ
 950. ಓಂ ಕೀಟಕಾಭಾಸಾಯೈ ನಮಃ
 951. ಓಂ ಬಿಂಬೋಷ್ಠ್ಯೈ ನಮಃ
 952. ಓಂ ಪುಣ್ಯಚರ್ಮಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 953. ಓಂ ಓಂಕಾರಘೋಷರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 954. ಓಂ ನವಮೀತಿಥಿಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 955. ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಕನ್ಯಕಾಯೈ ನಮಃ
 956. ಓಂ ವನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 957. ಓಂ ಪುಂಡರೀಕನಿಭಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ
 958. ಓಂ ವೈಕುಂಠರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 959. ಓಂ ಹರಿಪಾದಾಬ್ಜಸೇವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 960. ಓಂ ಕೈಲಾಸಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ 960
 961. ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 962. ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 963. ಓಂ ಕಂಠಸೂತ್ರಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
 964. ಓಂ ಸೌಮಂಗಲ್ಯಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 965. ಓಂ ಕಾಮ್ಯಮಾನಾಯೈ ನಮಃ
 966. ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರದೂತ್ಯೈ ನಮಃ
 967. ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ
 968. ಓಂ ಘೃಣಾಯೈ ನಮಃ
 969. ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ
 970. ಓಂ ಮಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 971. ಓಂ ಆಲೋಲವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 972. ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 973. ಓಂ ಆತ್ಮಮೂಲಾಯೈ ನಮಃ
 974. ಓಂ ದೇವತಾಮಯಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ
 975. ಓಂ ಸರ್ವವೇದಮಯಾಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 976. ಓಂ ಶ್ರೀಮೋಕ್ಷತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ
 977. ಓಂ ದೃಢಾಯೈ ನಮಃ
 978. ಓಂ ಶಿವಜಾಡ್ಯಾಪಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 979. ಓಂ ಶೈವಸಿದ್ಧಾಂತಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 980. ಓಂ ಕಾಕಾಸುರರ್ಸ್ಯಾತಿಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ 980
 981. ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 982. ಓಂ ಪೀಯೂಷಪಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 983. ಓಂ ಪೀಯೂಷಾಯೈ ನಮಃ
 984. ಓಂ ಕಾಮಂವಾದಿವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 985. ಓಂ ಕಮನೀಯಶ್ರೋಣಿತಟಾಯೈ ನಮಃ
 986. ಓಂ ತಟಿನ್ನಿಭವರದ್ಯುತ್ಯೈ ನಮಃ
 987. ಓಂ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 988. ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 989. ಓಂ ತುಲಸೀತರುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 990. ಓಂ ವೃಂದಾವನ ಶಿರೋರೋಹತ್ಪಾದದ್ವಯಸುಶೋಭಿತಾಯೈ ನಮಃ
 991. ಓಂ ಸರ್ವತ್ರವ್ಯಾಪ್ತತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ
 992. ಓಂ ಕಾಮಧುಕ್ತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ
 993. ಓಂ ಮೋಕ್ಷತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ
 994. ಓಂ ಭವ್ಯತುಲಸ್ಯೈ ನಮಃ
 995. ಓಂ ಸದಾ ಸಂಸೃತಿತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 996. ಓಂ ಭವಪಾಶವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 997. ಓಂ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 998. ಓಂ ಸ್ವದಲೈಃಪರಮಾತ್ಮನಃ ಪದದ್ವಂದ್ವಂ ಶೋಭಯಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 999. ಓಂ ರಾಗಬಂಧಾದಸಂಸಕ್ತರಜೋಭಿಃ ಕೃತದೂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1000. ಓಂ ಭಗವಚ್ಛಬ್ದಸಂಸೇವ್ಯಪಾದ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ 1000


ಓಂ ನಮೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ಸದಾ ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ತುಲಸೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||