ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

 1. ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಸುರೇಶಾನಾಯ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಸುರಾರಿಕುಲನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಗುರವೇ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಈಶಾನಗುರವೇ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 11. ಓಂ ವ್ಯಕ್ತರೂಪಾಯ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
 14. ಓಂ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಕಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾಯ ನಮಃ
 19. ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 21. ಓಂ ಭೋಗಾಯ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಕೇವಲಾಯ ನಮಃ
 23. ಓಂ ಅನಾದಿನಿಧನಾಯ ನಮಃ
 24. ಓಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 25. ಓಂ ನಿಯಂತ್ರೇ ನಮಃ
 26. ಓಂ ನಿಯಮಾಯ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಯಮಾಯ ನಮಃ
 28. ಓಂ ವಾಕ್ಪತಯೇ
 29. ಓಂ ವಾಕ್ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 30. ಓಂ ವಾಗ್ಮಿಣೇ ನಮಃ
 31. ಓಂ ವಾಚ್ಯಾಯ ನಮಃ
 32. ಓಂ ವಾಚೇ ನಮಃ
 33. ಓಂ ವಾಚಕಾಯ ನಮಃ
 34. ಓಂ ಪಿತಾಮಹಗುರವೇ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಲೋಕಗುರವೇ ನಮಃ
 36. ಓಂ ತತ್ವಾರ್ಥಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಪ್ರಣವಾರ್ಥೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 40. ಓಂ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 41. ಓಂ ವೇದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 42. ಓಂ ವೇದಾದಯೇ ನಮಃ
 43. ಓಂ ವೇದಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
 44. ಓಂ ವೇದಾಂತಾಯ ನಮಃ
 45. ಓಂ ವೇದಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ
 46. ಓಂ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಗುರವೇ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಮಂತ್ರತಂತ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣೇ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಮಂತ್ರಬೀಜಾಯ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಮಹಾಮಂತ್ರೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ
 57. ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಮಹಾಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಜಗದ್ಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಜಗದಾದಯೇ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಅನಾದಯೇ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಜಗದ್ಬೀಜಾಯ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ ನಮಃ
 70. ಓಂ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 71. ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಸುಖಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಸುಖಕರಾಯ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಸುಖಿನೇ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಸುಖಕರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಜ್ಞಪ್ತಯೇ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಜ್ಞಾನಫಲಾಯ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ
 82. ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಗ್ರಸಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಸಹಿಷ್ಣುಕಾಯ ನಮಃ
 87. ಓಂ ವರ್ಧಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಭೂಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಅಜರಾಯ ನಮಃ
 90. ಓಂ ತಿತಿಕ್ಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಕ್ಷಾಂತಯೇ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಆರ್ಜವಾಯ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಋಜವೇ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಸುಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
 95. ಓಂ ಸುಲಭಾಯ ನಮಃ
 96. ಓಂ ದುರ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಲಾಭಾಯ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಈಪ್ಸಿತಾಯ ನಮಃ
 99. ಓಂ ವಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 100. ಓಂ ವಿಜ್ಞಾನಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 101. ಓಂ ಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 102. ಓಂ ಮಹದಾದಯೇ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಅಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಭೂತಾದಯೇ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ
 106. ಓಂ ಭೂತಭವ್ಯಭವಿಷ್ಯತೇ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 108. ಓಂ ದೇವಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ
 109. ಓಂ ನೇತ್ರೇ ನಮಃ
 110. ಓಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ
 111. ಓಂ ದೇವನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 112. ಓಂ ತಾರಕಾರಯೇ ನಮಃ
 113. ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 114. ಓಂ ಸಿಂಹವಕ್ತ್ರ ಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ
 115. ಓಂ ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣಾಸುರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
 116. ಓಂ ಸುರಾನಂದಕರಾಯ ನಮಃ
 117. ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
 118. ಓಂ ಅಸುರಾದಿಭಯಂಕರಾಯ ನಮಃ
 119. ಓಂ ಅಸುರಾಂತಃ ಪುರಾಕ್ರಂದಕರಭೇರೀನಿನಾದನಾಯ ನಮಃ
 120. ಓಂ ಸುರವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 121. ಓಂ ಜನಾನಂದಕರಶಿಂಜನ್ಮಣಿಧ್ವನಯೇ ನಮಃ
 122. ಓಂ ಸ್ಫುಟಾಟ್ಟಹಾಸಸಂಕ್ಷುಭ್ಯತ್ತಾರಕಾಸುರಮಾನಸಾಯ ನಮಃ
 123. ಓಂ ಮಹಾಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ
 124. ಓಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ ನಮಃ
 125. ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 126. ಓಂ ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ
 127. ಓಂ ಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ
 128. ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ
 129. ಓಂ ಮಹಾಧೃತಯೇ ನಮಃ
 130. ಓಂ ರಣಭೀಮಾಯ ನಮಃ
 131. ಓಂ ಶತ್ರುಹರಾಯ ನಮಃ
 132. ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣೋತ್ತರಾಯ ನಮಃ
 133. ಓಂ ಮಹಾಧನುಷೇ ನಮಃ
 134. ಓಂ ಮಹಾಬಾಣಾಯ ನಮಃ
 135. ಓಂ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
 136. ಓಂ ಮಹಾಖಡ್ಗಾಯ ನಮಃ
 137. ಓಂ ಮಹಾಖೇಟಾಯ ನಮಃ
 138. ಓಂ ಮಹಾಸತ್ವಾಯ ನಮಃ
 139. ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ
 140. ಓಂ ಮಹರ್ಧಯೇ ನಮಃ
 141. ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಿನೇ ನಮಃ
 142. ಓಂ ಮಯೂರವರವಾಹನಾಯ ನಮಃ
 143. ಓಂ ಮಯೂರಬರ್ಹಾತಪತ್ರಾಯ ನಮಃ
 144. ಓಂ ಮಯೂರನಟನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 145. ಓಂ ಮಹಾನುಭಾವಾಯ ನಮಃ
 146. ಓಂ ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 147. ಓಂ ಅಮೇಯಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 148. ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 149. ಓಂ ಸುಗುಣಾಯ ನಮಃ
 150. ಓಂ ದುರ್ಗುಣದ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ
 151. ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ
 152. ಓಂ ನಿರ್ಮಲಾಯ ನಮಃ
 153. ಓಂ ಅಮಲಾಯ ನಮಃ
 154. ಓಂ ಸುಬಲಾಯ ನಮಃ
 155. ಓಂ ವಿಮಲಾಯ ನಮಃ
 156. ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ
 157. ಓಂ ಕಮಲಾಸನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 158. ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ
 159. ಓಂ ಕಮಲಪತ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 160. ಓಂ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
 161. ಓಂ ಮಹಾರಣಾಯ ನಮಃ
 162. ಓಂ ಮಹಾಯೋದ್ದಘ್ನೇ ನಮಃ
 163. ಓಂ ಮಹಾಯುದ್ಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 164. ಓಂ ಅಭಯಾಯ ನಮಃ
 165. ಓಂ ಮಹಾರಥಾಯ ನಮಃ
 166. ಓಂ ಮಹಾಭಾಗಾಯ ನಮಃ
 167. ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 168. ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 169. ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 170. ಓಂ ಪ್ರೇಮ್ಣೇ ನಮಃ
 171. ಓಂ ಪ್ರೇಯಸೇ ನಮಃ
 172. ಓಂ ಪ್ರೀತಿಧರಾಯ ನಮಃ
 173. ಓಂ ಸಖ್ಯೇ ನಮಃ
 174. ಓಂ ಗೌರೀಕರಸರೋಜಾಗ್ರ ಲಾಲನೀಯ ಮುಖಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
 175. ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಸ್ತನ್ಯಪಾನೈಕವ್ಯಗ್ರಷಡ್ವದನಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
 176. ಓಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಂಗಭೂಭಾಗ ವಿಹಾರಣವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
 177. ಓಂ ಈಶಾನನಯನಾನಂದಕಂದಲಾವಣ್ಯನಾಸಿಕಾಯ ನಮಃ
 178. ಓಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಕರಾಂಭೋಅ ಪರಿಮೃಷ್ಟಭುಜಾವಲಯೇ ನಮಃ
 179. ಓಂ ಲಂಬೋದರಸಹಕ್ರೀಡಾ ಲಂಪಟಾಯ ನಮಃ
 180. ಓಂ ಶರಸಂಭವಾಯ ನಮಃ
 181. ಓಂ ಅಮರಾನನನಾಲೀಕ ಚಕೋರೀಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಮಸೇ ನಮಃ
 182. ಓಂ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ
 183. ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ
 184. ಓಂ ಶ್ರೀಕರಾಯ ನಮಃ
 185. ಓಂ ಶ್ರೀಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 186. ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ
 187. ಓಂ ವಲ್ಲೀಸಖಾಯ ನಮಃ
 188. ಓಂ ವನಚರಾಯ ನಮಃ
 189. ಓಂ ವಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 190. ಓಂ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ
 191. ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ
 192. ಓಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯ ನಮಃ
 193. ಓಂ ಬರ್ಹಿಪಿಂಛಶೇಖರಾಯ ನಮಃ
 194. ಓಂ ಮಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ
 195. ಓಂ ಗುಡಾಕೇಶಾಯ ನಮಃ
 196. ಓಂ ಸುವೃತ್ತೋರುಶಿರಸೇ ನಮಃ
 197. ಓಂ ಮಂದಾರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ
 198. ಓಂ ಬಿಂಬಾಧರಾಯ ನಮಃ
 199. ಓಂ ಕುಂದದಂತಾಯ ನಮಃ
 200. ಓಂ ಜಪಾಶೋಣಾಗ್ರಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 201. ಓಂ ಷಡ್ದರ್ಶನೀನಟೀರಂಗರಸನಾಯ ನಮಃ
 202. ಓಂ ಮಧುರಸ್ವನಾಯ ನಮಃ
 203. ಓಂ ಮೇಘಗಂಭೀರನಿರ್ಘೋಷಾಯ ನಮಃ
 204. ಓಂ ಪ್ರಿಯವಾಚೇ ನಮಃ
 205. ಓಂ ಪ್ರಸ್ಫುಟಾಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
 206. ಓಂ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
 207. ಓಂ ಉತ್ಪಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 208. ಓಂ ಚಾರುಗಂಭೀರವೀಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 209. ಓಂ ಕರ್ಣಾಂತದೀರ್ಘನಯನಾಯ ನಮಃ
 210. ಓಂ ಕರ್ಣಭೂಷಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
 211. ಓಂ ಸುಕುಂಡಲಾಯ ನಮಃ
 212. ಓಂ ಚಾರುಗಂಡಾಯ ನಮಃ
 213. ಓಂ ಕಂಬುಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
 214. ಓಂ ಮಹಾಹನವೇ ನಮಃ
 215. ಓಂ ಪೀನಾಂಸಾಯ ನಮಃ
 216. ಓಂ ಗೂಢಜತ್ರವೇ ನಮಃ
 217. ಓಂ ಪೀನವೃತ್ತಭುಜಾವಲಯೇ ನಮಃ
 218. ಓಂ ರಕ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 219. ಓಂ ರತ್ನಕೇಯೂರಾಯ ನಮಃ
 220. ಓಂ ರತ್ನಕಂಕಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
 221. ಓಂ ಜ್ಯಾಕಿಣಾಂಕಲಸದ್ವಾಮಪ್ರಕೋಷ್ಠವಲಯೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ
 222. ಓಂ ರೇಖಾಂಕುಶಧ್ವಜಚ್ಛತ್ರಪಾಣಿಪದ್ಮಾಯ ನಮಃ
 223. ಓಂ ಮಹಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 224. ಓಂ ಸುರಲೋಕಭಯಧ್ವಾಂತಬಾಲಾರುಣಕರೋದಯಾಯ ನಮಃ
 225. ಓಂ ಅಂಗುಲೀಯಕರತ್ನಾಂಶು ದ್ವಿಗುಣೋದ್ಯನ್ನಖಾಂಕುರಾಯ ನಮಃ
 226. ಓಂ ಪೀನವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ
 227. ಓಂ ಮಹಾಹಾರಾಯ ನಮಃ
 228. ಓಂ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 229. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 230. ಓಂ ಹೇಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 231. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕವಚಾಯ ನಮಃ
 232. ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ
 233. ಓಂ ಹಿರಣ್ಮಯ ಶಿರಸ್ತ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ
 234. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 235. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯದಾಯ ನಮಃ
 236. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯನಾಭಯೇ ನಮಃ
 237. ಓಂ ತ್ರಿವಲೀಲಲಿತೋದರಸುಂದರಾಯ ನಮಃ
 238. ಓಂ ಸುವರ್ಣಸೂತ್ರವಿಲಸದ್ವಿಶಂಕಟಕಟೀತಟಾಯ ನಮಃ
 239. ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ
 240. ಓಂ ರತ್ನಮೇಖಲಾವೃತ ಮಧ್ಯಕಾಯ ನಮಃ
 241. ಓಂ ಪೀವರಾಲೋಮವೃತ್ತೋದ್ಯತ್ಸುಜಾನವೇ ನಮಃ
 242. ಓಂ ಗುಪ್ತಗುಲ್ಫಕಾಯ ನಮಃ
 243. ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಾಬ್ಜಕುಲಿಶಧ್ವಜರೇಖಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ
 244. ಓಂ ನವರತ್ನೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಪಾದಕಟಕಾಯ ನಮಃ
 245. ಓಂ ಪರಮಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 246. ಓಂ ಸುರೇಂದ್ರಮಕುಟಪ್ರೋದ್ಯನ್ಮಣಿ ರಂಜಿತಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ
 247. ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ
 248. ಓಂ ಚಾರುನಖರಾಯ ನಮಃ
 249. ಓಂ ದೇವಸೇವ್ಯಸ್ವಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ
 250. ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪಾಣಿಕಮಲಪರಿಮೃಷ್ಟಪದಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ
 251. ಓಂ ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಮನಾಯ ನಮಃ
 252. ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 253. ಓಂ ಮಾನ್ಯಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ
 254. ಓಂ ಕ್ರೌಂಚ ದಾರಣದಕ್ಷೌಜಸೇ ನಮಃ
 255. ಓಂ ಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 256. ಓಂ ಕ್ಷಣವಿಭಾಗಕೃತೇ ನಮಃ
 257. ಓಂ ಸುಗಮಾಯ ನಮಃ
 258. ಓಂ ದುರ್ಗಮಾಯ ನಮಃ
 259. ಓಂ ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ
 260. ಓಂ ದುರಾರೋಹಾಯ ನಮಃ
 261. ಓಂ ಅರಿದುಃಸಹಾಯ ನಮಃ
 262. ಓಂ ಸುಭಗಾಯ ನಮಃ
 263. ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
 264. ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 265. ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ
 266. ಓಂ ಸ್ವಕಿಂಕರೋಪಸಂಸೃಷ್ಟಸೃಷ್ಟಿಸಂರಕ್ಷಿತಾಖಿಲಾಯ ನಮಃ
 267. ಓಂ ಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 268. ಓಂ ಜಗದ್ಭರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 269. ಓಂ ಜಗತ್ಸಂಹಾರಕಾರಕಾಯ ನಮಃ
 270. ಓಂ ಸ್ಥಾವರಾಯ ನಮಃ
 271. ಓಂ ಜಂಗಮಾಯ ನಮಃ
 272. ಓಂ ಜೇತ್ರೇ ನಮಃ
 273. ಓಂ ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ
 274. ಓಂ ವಿಜಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 275. ಓಂ ಜಯಶೀಲಾಯ ನಮಃ
 276. ಓಂ ಜಿತಾರಾತಯೇ ನಮಃ
 277. ಓಂ ಜಿತಮಾಯಾಯ ನಮಃ
 278. ಓಂ ಜಿತಾಸುರಾಯ ನಮಃ
 279. ಓಂ ಜಿತಕಾಮಾಯ ನಮಃ
 280. ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ
 281. ಓಂ ಜಿತಮೋಹಾಯ ನಮಃ
 282. ಓಂ ಸುಮೋಹನಾಯ ನಮಃ
 283. ಓಂ ಕಾಮದಾಯ ನಮಃ
 284. ಓಂ ಕಾಮಭೃತೇ ನಮಃ
 285. ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ
 286. ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯ ನಮಃ
 287. ಓಂ ಕೃತಾಗಮಾಯ ನಮಃ
 288. ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ
 289. ಓಂ ಕಲ್ಯಾಯ ನಮಃ
 290. ಓಂ ಕಲಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
 291. ಓಂ ಕಲ್ಹಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 292. ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
 293. ಓಂ ರಮಯಿತ್ರೇ ನಮಃ
 294. ಓಂ ರಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
 295. ಓಂ ರಮಣೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
 296. ಓಂ ರಸಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 297. ಓಂ ರಸಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 298. ಓಂ ರಸಾಯ ನಮಃ
 299. ಓಂ ನವರಸಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 300. ಓಂ ರಸಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 301. ಓಂ ರಸಿಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 302. ಓಂ ರಾಸಕ್ರೀಡಾಪರಾಯ ನಮಃ
 303. ಓಂ ರತಯೇ ನಮಃ
 304. ಓಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಾಯ ನಮಃ
 305. ಓಂ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 306. ಓಂ ಕಲಾಭಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 307. ಓಂ ಕಲಾರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
 308. ಓಂ ಕಲಾಪಿಣೇ ನಮಃ
 309. ಓಂ ಸಕಲಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 310. ಓಂ ಬಿಂದವೇ ನಮಃ
 311. ಓಂ ನಾದಾಯ ನಮಃ
 312. ಓಂ ಕಲಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 313. ಓಂ ಕಲಾತೀತಾಯ ನಮಃ
 314. ಓಂ ಅಕ್ಷರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 315. ಓಂ ಮಾತ್ರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
 316. ಓಂ ಸ್ವರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
 317. ಓಂ ಏಕಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ
 318. ಓಂ ದ್ವಿಮಾತ್ರಕಾಯ ನಮಃ
 319. ಓಂ ತ್ರಿಮಾತ್ರಕಾಯ ನಮಃ
 320. ಓಂ ಚತುರ್ಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ
 321. ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 322. ಓಂ ಸಂಧ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 323. ಓಂ ವ್ಯಂಜನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 324. ಓಂ ವಿಯುಕ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 325. ಓಂ ಸಂಯುಕ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 326. ಓಂ ಸ್ವರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 327. ಓಂ ವಿಸರ್ಜನೀಯಾಯ ನಮಃ
 328. ಓಂ ಅನುಸ್ವಾರಾಯ ನಮಃ
 329. ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣತನವೇ ನಮಃ
 330. ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ
 331. ಓಂ ಅಕಾರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 332. ಓಂ ಉಕಾರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 333. ಓಂ ಮಕಾರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 334. ಓಂ ತ್ರಿವರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ
 335. ಓಂ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮಃ
 336. ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ
 337. ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
 338. ಓಂ ಸ್ವಧಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
 339. ಓಂ ಆಹುತಯೇ ನಮಃ
 340. ಓಂ ಹವನಾಯ ನಮಃ
 341. ಓಂ ಹವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 342. ಓಂ ಹೋತ್ರೇ ನಮಃ
 343. ಓಂ ಅಧ್ವರ್ಯವೇ ನಮಃ
 344. ಓಂ ಮಹಾಹವಿಷೇ ನಮಃ
 345. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 346. ಓಂ ಉದ್ಗಾತ್ರೇ ನಮಃ
 347. ಓಂ ಸದಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
 348. ಓಂ ಬರ್ಹಿಷೇ ನಮಃ
 349. ಓಂ ಇಧ್ಮಾಯ ನಮಃ
 350. ಓಂ ಸಮಿಧೇ ನಮಃ
 351. ಓಂ ಚರವೇ ನಮಃ
 352. ಓಂ ಕವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 353. ಓಂ ಪಶವೇ ನಮಃ
 354. ಓಂ ಪುರೋಡಾಶಾಯ ನಮಃ
 355. ಓಂ ಆಮಿಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 356. ಓಂ ವಾಜಾಯ ನಮಃ
 357. ಓಂ ವಾಜಿನಾಯ ನಮಃ
 358. ಓಂ ಪವನಾಯ ನಮಃ
 359. ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ
 360. ಓಂ ಪೂತಾಯ ನಮಃ
 361. ಓಂ ಪವಮಾನಾಯ ನಮಃ
 362. ಓಂ ಪರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
 363. ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
 364. ಓಂ ಪರಿಧಯೇ ನಮಃ
 365. ಓಂ ಪೂರ್ಣಪಾತ್ರಾಯ ನಮಃ
 366. ಓಂ ಉದ್ಭೂತಯೇ ನಮಃ
 367. ಓಂ ಇಂಧನಾಯ ನಮಃ
 368. ಓಂ ವಿಶೋಧನಾಯ ನಮಃ
 369. ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ
 370. ಓಂ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
 371. ಓಂ ಪಾಕಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 372. ಓಂ ಮಹಾಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 373. ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 374. ಓಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ನಮಃ
 375. ಓಂ ಯಜುಷೇ ನಮಃ
 376. ಓಂ ಯಜ್ಞಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 377. ಓಂ ಯಜ್ಞಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
 378. ಓಂ ಯಜ್ವನೇ ನಮಃ
 379. ಓಂ ಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 380. ಓಂ ಯಜ್ಞಾಂಗಭುವೇ ನಮಃ
 381. ಓಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ನಮಃ
 382. ಓಂ ಯಜ್ಞಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 383. ಓಂ ಯಜ್ಞವಾಹನಾಯ ನಮಃ
 384. ಓಂ ಯಜ್ಞರಾಜೇ ನಮಃ
 385. ಓಂ ಯಜ್ಞವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
 386. ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶಾಯ ನಮಃ
 387. ಓಂ ಯಜ್ಞರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 388. ಓಂ ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ನಮಃ
 389. ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 390. ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 391. ಓಂ ಸಹಸ್ರಪಾದೇ ನಮಃ
 392. ಓಂ ಸಹಸ್ರವದನಾಯ ನಮಃ
 393. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 394. ಓಂ ಸಹಸ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 395. ಓಂ ವಿರಾಜೇ ನಮಃ
 396. ಓಂ ಸ್ವರಾಜೇ ನಮಃ
 397. ಓಂ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾಯ ನಮಃ
 398. ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ
 399. ಓಂ ತೈಜಸಾಯ ನಮಃ
 400. ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 401. ಓಂ ಆತ್ಮವತೇ ನಮಃ
 402. ಓಂ ಅಣವೇ ನಮಃ
 403. ಓಂ ಬೃಹತೇ ನಮಃ
 404. ಓಂ ಕೃಶಾಯ ನಮಃ
 405. ಓಂ ಸ್ಥೂಲಾಯ ನಮಃ
 406. ಓಂ ದೀರ್ಘಾಯ ನಮಃ
 407. ಓಂ ಹ್ರಸ್ವಾಯ ನಮಃ
 408. ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ
 409. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ
 410. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾಯ ನಮಃ
 411. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
 412. ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
 413. ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ
 414. ಓಂ ಅಮೃತೇಶಾಯ ನಮಃ
 415. ಓಂ ಅಮೃತಾಹಾರಾಯ ನಮಃ
 416. ಓಂ ಅಮೃತದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 417. ಓಂ ಅಮೃತಾಂಗವತೇ ನಮಃ
 418. ಓಂ ಅಹೋರೂಪಾಯ ನಮಃ
 419. ಓಂ ಸ್ತ್ರಿಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 420. ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾರೂಪಾಯ ನಮಃ
 421. ಓಂ ದಿನಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 422. ಓಂ ಅನಿಮೇಷಾಯ ನಮಃ
 423. ಓಂ ನಿಮೇಷಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 424. ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 425. ಓಂ ಕಾಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 426. ಓಂ ಕ್ಷಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 427. ಓಂ ಮುಹೂರ್ತಾಯ ನಮಃ
 428. ಓಂ ಘಟಿಕಾರೂಪಾಯ ನಮಃ
 429. ಓಂ ಯಾಮಾಯ ನಮಃ
 430. ಓಂ ಯಾಮಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 431. ಓಂ ಪೂರ್ವಾಹ್ಣರೂಪಾಯ ನಮಃ
 432. ಓಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನರೂಪಾಯ ನಮಃ
 433. ಓಂ ಸಾಯಾಹ್ನರೂಪಕಾಯ ನಮಃ
 434. ಓಂ ಅಪರಾಹ್ಣಾಯ ನಮಃ
 435. ಓಂ ಅತಿನಿಪುಣಾಯ ನಮಃ
 436. ಓಂ ಸವನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 437. ಓಂ ಪ್ರಜಾಗರಾಯ ನಮಃ
 438. ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 439. ಓಂ ವೇದಯಿತ್ರೇ ನಮಃ
 440. ಓಂ ವೇದಾಯ ನಮಃ
 441. ಓಂ ವೇದದೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 442. ಓಂ ವಿದಾಂವರಾಯ ನಮಃ
 443. ಓಂ ವಿನಯಾಯ ನಮಃ
 444. ಓಂ ನಯನೇತ್ರೇ ನಮಃ
 445. ಓಂ ವಿದ್ವಜ್ಜನಬಹುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 446. ಓಂ ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 447. ಓಂ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 448. ಓಂ ವಿಶ್ವಕೃತೇ ನಮಃ
 449. ಓಂ ವಿಶ್ವಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ
 450. ಓಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾಯ ನಮಃ
 451. ಓಂ ವಿಶ್ವಪತಯೇ ನಮಃ
 452. ಓಂ ವಿಶ್ವರಾಜೇ ನಮಃ
 453. ಓಂ ವಿಶ್ವಮೋಹನಾಯ ನಮಃ
 454. ಓಂ ವಿಶ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 455. ಓಂ ವಿಶ್ವಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 456. ಓಂ ವೀರಾಯ ನಮಃ
 457. ಓಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 458. ಓಂ ವೀರಬಾಹವೇ ನಮಃ
 459. ಓಂ ವೀರಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 460. ಓಂ ವೀರಾಗ್ರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 461. ಓಂ ವೀರಸೈನಿಕಾಯ ನಮಃ
 462. ಓಂ ವೀರವಾದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 463. ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ
 464. ಓಂ ಏಕವೀರಾಯ ನಮಃ
 465. ಓಂ ಸುರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 466. ಓಂ ಶೂರಪದ್ಮಾಸುರದ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ
 467. ಓಂ ತಾರಕಾಸುರಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
 468. ಓಂ ತಾರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 469. ಓಂ ತಾರಹಾರಾಯ ನಮಃ
 470. ಓಂ ಶೂರಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 471. ಓಂ ಅಶ್ವವಾಹನಾಯ ನಮಃ
 472. ಓಂ ಶರಭಾಯ ನಮಃ
 473. ಓಂ ಶರಸಂಭೂತಾಯ ನಮಃ
 474. ಓಂ ಶಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 475. ಓಂ ಶರವಣೇಶಯಾಯ ನಮಃ
 476. ಓಂ ಶಾಂಕರಯೇ ನಮಃ
 477. ಓಂ ಶಾಂಭವಾಯ ನಮಃ
 478. ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ
 479. ಓಂ ಸಾಧವೇ ನಮಃ
 480. ಓಂ ಸಾಧುಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 481. ಓಂ ಸಾರಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 482. ಓಂ ಸಾರಕಾಯ ನಮಃ
 483. ಓಂ ಸರ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ
 484. ಓಂ ಶಾರ್ವಾಯ ನಮಃ
 485. ಓಂ ಶಾರ್ವಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 486. ಓಂ ಗಂಗಾಸುತಾಯ ನಮಃ
 487. ಓಂ ಅತಿಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ
 488. ಓಂ ಗಂಭೀರಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
 489. ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
 490. ಓಂ ಅಮೋಘವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 491. ಓಂ ಚಕ್ರಾಯ ನಮಃ
 492. ಓಂ ಚಕ್ರಭುವೇ ನಮಃ
 493. ಓಂ ಶಕ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 494. ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ ನಮಃ
 495. ಓಂ ಚಕ್ರಪತಯೇ ನಮಃ
 496. ಓಂ ಚಕ್ರವಾಲಾಂತಭೂಪತಯೇ ನಮಃ
 497. ಓಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ನಮಃ
 498. ಓಂ ಸುರಪತಯೇ ನಮಃ
 499. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಾಧಿರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 500. ಓಂ ಸಾಧುಪಾಯ ನಮಃ
 501. ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 502. ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 503. ಓಂ ಸತ್ಯವತಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ
 504. ಓಂ ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 505. ಓಂ ಸತ್ಯಗತಯೇ ನಮಃ
 506. ಓಂ ಸತ್ಯಲೋಕಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 507. ಓಂ ಭೂತಭವ್ಯಭವದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ
 508. ಓಂ ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 509. ಓಂ ಭೂತಾದಯೇ ನಮಃ
 510. ಓಂ ಭೂತಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 511. ಓಂ ಭೂತವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಾಯ ನಮಃ
 512. ಓಂ ಭೂತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಸಂಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 513. ಓಂ ಭೂತಾಧಿಷ್ಠಾನಾಯ ನಮಃ
 514. ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
 515. ಓಂ ಓಜೋನಿಧಯೇ ನಮಃ
 516. ಓಂ ಗುಣನಿಧಯೇ ನಮಃ
 517. ಓಂ ತೇಜೋರಾಶಯೇ ನಮಃ
 518. ಓಂ ಅಕಲ್ಮಷಾಯ ನಮಃ
 519. ಓಂ ಕಲ್ಮಷಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 520. ಓಂ ಕಲಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
 521. ಓಂ ಕಲೌ ವರದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 522. ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 523. ಓಂ ಕಾಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 524. ಓಂ ಕಾಮಕ್ರೋಧವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 525. ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 526. ಓಂ ಗೋಪಾಯಿತ್ರೇ ನಮಃ
 527. ಓಂ ಗುಪ್ತಯೇ ನಮಃ
 528. ಓಂ ಗುಣಾತೀತಾಯ ನಮಃ
 529. ಓಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 530. ಓಂ ಸತ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 531. ಓಂ ರಜೋಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 532. ಓಂ ತಮೋಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 533. ಓಂ ಚಿದಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
 534. ಓಂ ದೇವಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ
 535. ಓಂ ಭೂಮ್ನೇ ನಮಃ
 536. ಓಂ ಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ
 537. ಓಂ ಮಹಿಮಾಕರಾಯ ನಮಃ
 538. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶರೂಪಾಯ ನಮಃ
 539. ಓಂ ಪಾಪಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 540. ಓಂ ಪವನಾಯ ನಮಃ
 541. ಓಂ ಪಾವನಾಯ ನಮಃ
 542. ಓಂ ಅನಲಾಯ ನಮಃ
 543. ಓಂ ಕೈಲಾಸನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 544. ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ
 545. ಓಂ ಕನಕಾಚಲಕಾರ್ಮುಕಾಯ ನಮಃ
 546. ಓಂ ನಿರ್ಧೂತಾಯ ನಮಃ
 547. ಓಂ ದೇವಭೂತಯೇ ನಮಃ
 548. ಓಂ ವ್ಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
 549. ಓಂ ಕ್ರತುರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 550. ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 551. ಓಂ ಇಂದ್ರವಂದ್ಯಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ
 552. ಓಂ ಉರುಜಂಘಾಯ ನಮಃ
 553. ಓಂ ಉರುಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 554. ಓಂ ವಿಕ್ರಾಂತಾಯ ನಮಃ
 555. ಓಂ ವಿಜಯಕ್ರಾಂತಾಯ ನಮಃ
 556. ಓಂ ವಿವೇಕವಿನಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 557. ಓಂ ಅವಿನೀತಜನಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ
 558. ಓಂ ಸರ್ವಾವಗುಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 559. ಓಂ ಕುಲಶೈಲೈಕನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 560. ಓಂ ವಲ್ಲೀವಾಂಛಿತವಿಭ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 561. ಓಂ ಶಾಂಭವಾಯ ನಮಃ
 562. ಓಂ ಶಂಭುತನಯಾಯ ನಮಃ
 563. ಓಂ ಶಂಕರಾಂಗವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 564. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭುವೇ ನಮಃ
 565. ಓಂ ಸ್ವವಶಾಯ ನಮಃ
 566. ಓಂ ಸ್ವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 567. ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 568. ಓಂ ಪುರೂದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
 569. ಓಂ ಮನವೇ ನಮಃ
 570. ಓಂ ಮಾನವಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 571. ಓಂ ಸ್ಥವಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 572. ಓಂ ಸ್ಥವಿರಾಯ ನಮಃ
 573. ಓಂ ಯುನೇ ನಮಃ
 574. ಓಂ ಬಾಲಾಯ ನಮಃ
 575. ಓಂ ಶಿಶವೇ ನಮಃ
 576. ಓಂ ನಿತ್ಯಯೂನೇ ನಮಃ
 577. ಓಂ ನಿತ್ಯಕೌಮಾರವತೇ ನಮಃ
 578. ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ
 579. ಓಂ ಅಗ್ರಾಹ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ
 580. ಓಂ ಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ
 581. ಓಂ ಸುಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 582. ಓಂ ಸುಂದರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
 583. ಓಂ ಪ್ರಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ
 584. ಓಂ ಪ್ರಭೂತಶ್ರ್ಯೇ ನಮಃ
 585. ಓಂ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 586. ಓಂ ಅರಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ
 587. ಓಂ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
 588. ಓಂ ತ್ರಿಕಕುದೇ ನಮಃ
 589. ಓಂ ತ್ರಿಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 590. ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 591. ಓಂ ಅಲಯಾಯ ನಮಃ
 592. ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯ ನಮಃ
 593. ಓಂ ಶರ್ಮವತೇ ನಮಃ
 594. ಓಂ ಶರ್ಮಣೇ ನಮಃ
 595. ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 596. ಓಂ ಶರಣಾಲಯಾಯ ನಮಃ
 597. ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ
 598. ಓಂ ಸ್ಥಿರತರಾಯ ನಮಃ
 599. ಓಂ ಸ್ಥೇಯಸೇ ನಮಃ
 600. ಓಂ ಸ್ಥಿರಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 601. ಓಂ ಸ್ಥಿರವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 602. ಓಂ ಸ್ಥಿರಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 603. ಓಂ ಸ್ಥಿರಧಿಯೇ ನಮಃ
 604. ಓಂ ವಿಶ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ
 605. ಓಂ ಪ್ರಜಾಭವಾಯ ನಮಃ
 606. ಓಂ ಅತ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
 607. ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
 608. ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 609. ಓಂ ಸರ್ವಯೋಗವಿನಿಃಸೃತಾಯ ನಮಃ
 610. ಓಂ ಸರ್ವಯೋಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 611. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 612. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 613. ಓಂ ಸರ್ವದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ
 614. ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ
 615. ಓಂ ವಸುಮನಸೇ ನಮಃ
 616. ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ
 617. ಓಂ ವಸುರೇತಸೇ ನಮಃ
 618. ಓಂ ವಸುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 619. ಓಂ ಸಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 620. ಓಂ ಸಮದರ್ಶಿನೇ ನಮಃ
 621. ಓಂ ಸಮದಾಯ ನಮಃ
 622. ಓಂ ಸರ್ವದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ
 623. ಓಂ ವೃಷಾಕೃತಾಯ ನಮಃ
 624. ಓಂ ವೃಷಾರೂಢಾಯ ನಮಃ
 625. ಓಂ ವೃಷಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ
 626. ಓಂ ವೃಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 627. ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ
 628. ಓಂ ಶುಚಿಮನಸೇ ನಮಃ
 629. ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 630. ಓಂ ಶುದ್ಧಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ
 631. ಓಂ ಶುಚಿಶ್ರವಸೇ ನಮಃ
 632. ಓಂ ರೌದ್ರಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ
 633. ಓಂ ಮಹಾರೌದ್ರಾಯ ನಮಃ
 634. ಓಂ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 635. ಓಂ ರುದ್ರಸಂಭವಾಯ ನಮಃ
 636. ಓಂ ಅನೇಕಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 637. ಓಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 638. ಓಂ ಅನೇಕಬಾಹವೇ ನಮಃ
 639. ಓಂ ಅರಿಂದಮಾಯ ನಮಃ
 640. ಓಂ ವೀರಬಾಹವೇ ನಮಃ
 641. ಓಂ ವಿಶ್ವಸೇನಾಯ ನಮಃ
 642. ಓಂ ವಿನೇಯಾಯ ನಮಃ
 643. ಓಂ ವಿನಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 644. ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯ ನಮಃ
 645. ಓಂ ಸರ್ವವಿದಾಯ ನಮಃ
 646. ಓಂ ಸರ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ
 647. ಓಂ ಸರ್ವವೇದಾಂತಗೋಚರಾಯ ನಮಃ
 648. ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ
 649. ಓಂ ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ
 650. ಓಂ ಅನುಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 651. ಓಂ ಸ್ಥೂಲಸ್ಥೂಲಾಯ ನಮಃ
 652. ಓಂ ಅಣೋರಣವೇ ನಮಃ
 653. ಓಂ ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 654. ಓಂ ವಿಷ್ಣು ವಿನುತಾಯ ನಮಃ
 655. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಕೇಶಾಯ ನಮಃ
 656. ಓಂ ಕಿಶೋರಕಾಯ ನಮಃ
 657. ಓಂ ಭೋಜನಾಯ ನಮಃ
 658. ಓಂ ಭಾಜನಾಯ ನಮಃ
 659. ಓಂ ಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 660. ಓಂ ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 661. ಓಂ ವಿಶಾಂಪತಯೇ ನಮಃ
 662. ಓಂ ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ ನಮಃ
 663. ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 664. ಓಂ ವಿರಾಗಾಯ ನಮಃ
 665. ಓಂ ವೀರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 666. ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 667. ಓಂ ಪುರುಯಶಸೇ ನಮಃ
 668. ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 669. ಓಂ ಪೂತಕೀರ್ತಯೇ ನಮಃ
 670. ಓಂ ಪುನರ್ವಸವೇ ನಮಃ
 671. ಓಂ ಸುರೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 672. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 673. ಓಂ ಮಹೇಂದ್ರೋಪೇಂದ್ರವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 674. ಓಂ ವಿಶ್ವವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 675. ಓಂ ವಿಶ್ವಪತಯೇ ನಮಃ
 676. ಓಂ ವಿಶ್ವಭೃತೇ ನಮಃ
 677. ಓಂ ಮಧವೇ ನಮಃ
 678. ಓಂ ಮಧುರಸಂಗೀತಾಯ ನಮಃ
 679. ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ
 680. ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ
 681. ಓಂ ಊಷ್ಮಲಾಯ ನಮಃ
 682. ಓಂ ಶುಕ್ರಾಯ ನಮಃ
 683. ಓಂ ಶುಭ್ರಗುಣಾಯ ನಮಃ
 684. ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಯ ನಮಃ
 685. ಓಂ ಶೋಕಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 686. ಓಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯ ನಮಃ
 687. ಓಂ ಮಹೇಷ್ವಾಸಾಯ ನಮಃ
 688. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪತಯೇ ನಮಃ
 689. ಓಂ ಮಹೀಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 690. ಓಂ ಮಹೀಪತಯೇ ನಮಃ
 691. ಓಂ ಮರೀಚಯೇ ನಮಃ
 692. ಓಂ ಮದನಾಯ ನಮಃ
 693. ಓಂ ಮಾನಿನೇ ನಮಃ
 694. ಓಂ ಮಾತಂಗಗತಯೇ ನಮಃ
 695. ಓಂ ಅದ್ಭುತಾಯ ನಮಃ
 696. ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ
 697. ಓಂ ಸುಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 698. ಓಂ ಸುಮನಸೇ ನಮಃ
 699. ಓಂ ಭುಜಂಗೇಶಭುಜಾವಲಯೇ ನಮಃ
 700. ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ
 701. ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ
 702. ಓಂ ಪಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 703. ಓಂ ವೇದಪಾರಗಾಯ ನಮಃ
 704. ಓಂ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
 705. ಓಂ ಪರಘಾತಿನೇ ನಮಃ
 706. ಓಂ ಸಂಧಾತ್ರೇ ನಮಃ
 707. ಓಂ ಸಂಧಿಮತೇ ನಮಃ
 708. ಓಂ ಸಮಾಯ ನಮಃ
 709. ಓಂ ದುರ್ಮರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 710. ಓಂ ದುಷ್ಟಶಾಸ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 711. ಓಂ ದುರ್ಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ
 712. ಓಂ ಯುದ್ಧಧರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 713. ಓಂ ವಿಖ್ಯಾತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 714. ಓಂ ವಿಧೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 715. ಓಂ ವಿಶ್ವಪ್ರಖ್ಯಾತವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 716. ಓಂ ಸನ್ಮಾರ್ಗದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ
 717. ಓಂ ಮಾರ್ಗರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 718. ಓಂ ಮಾರ್ಗದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 719. ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 720. ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 721. ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 722. ಓಂ ದೈತ್ಯಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ
 723. ಓಂ ಅನಿಮೇಷಾಯ ನಮಃ
 724. ಓಂ ಅನಿಮೇಷಾರ್ಚ್ಯಾಯ ನಮಃ
 725. ಓಂ ತ್ರಿಜಗದ್ಗ್ರಾಮಣ್ಯೇ ನಮಃ
 726. ಓಂ ಗುಣಿನೇ ನಮಃ
 727. ಓಂ ಸಂಪೃಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 728. ಓಂ ಸಂಪ್ರವೃತ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 729. ಓಂ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 730. ಓಂ ಆತ್ಮವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 731. ಓಂ ಅರ್ಚಿಷ್ಮತೇ ನಮಃ
 732. ಓಂ ಅರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
 733. ಓಂ ಪಾಶಭೃತೇ ನಮಃ
 734. ಓಂ ಪಾವಕಾಯ ನಮಃ
 735. ಓಂ ಮರುತೇ ನಮಃ
 736. ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ
 737. ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
 738. ಓಂ ಸೋಮಸುತಾಯ ನಮಃ
 739. ಓಂ ಸೋಮಸುತೇ ನಮಃ
 740. ಓಂ ಸೋಮಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 741. ಓಂ ಸರ್ವಸಾಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 742. ಓಂ ಸರ್ವಸಮಾಯ ನಮಃ
 743. ಓಂ ಸರ್ವಂಸಹಾಯ ನಮಃ
 744. ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ
 745. ಓಂ ಉಮಾಸೂನವೇ ನಮಃ
 746. ಓಂ ಉಮಾಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 747. ಓಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲಮುಖಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ
 748. ಓಂ ಅಮೃತ್ಯವೇ ನಮಃ
 749. ಓಂ ಅಮರಾರಾತಿಮೃತ್ಯವೇ ನಮಃ
 750. ಓಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ನಮಃ
 751. ಓಂ ಅಜಿತಾಯ ನಮಃ
 752. ಓಂ ಮಂದಾರಕುಸುಮಾಪೀಡಾಯ ನಮಃ
 753. ಓಂ ಮದನಾಂತಕವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
 754. ಓಂ ಮಾಲ್ಯವನ್ಮದನಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
 755. ಓಂ ಮಾಲತೀಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 756. ಓಂ ಸುಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ
 757. ಓಂ ಸುರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
 758. ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
 759. ಓಂ ಸುಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ
 760. ಓಂ ವೃಷಪರ್ವನೇ ನಮಃ
 761. ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 762. ಓಂ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ
 763. ಓಂ ವೃಷೋದರಾಯ ನಮಃ
 764. ಓಂ ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 765. ಓಂ ಮುಕ್ತಗತಯೇ ನಮಃ
 766. ಓಂ ಮೋಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 767. ಓಂ ಮುಕುಂದಾಯ ನಮಃ
 768. ಓಂ ಮುದ್ಗಲಿನೇ ನಮಃ
 769. ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ
 770. ಓಂ ಶ್ರುತವತೇ ನಮಃ
 771. ಓಂ ಸುಶ್ರುತಾಯ ನಮಃ
 772. ಓಂ ಶ್ರೋತ್ರೇ ನಮಃ
 773. ಓಂ ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
 774. ಓಂ ಶ್ರುತಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
 775. ಓಂ ವರ್ಧಮಾನಾಯ ನಮಃ
 776. ಓಂ ವನರತಯೇ ನಮಃ
 777. ಓಂ ವಾನಪ್ರಸ್ಥನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 778. ಓಂ ವಾಗ್ಮಿಣೇ ನಮಃ
 779. ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ
 780. ಓಂ ವಾವದೂಕಾಯ ನಮಃ
 781. ಓಂ ವಸುದೇವವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 782. ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 783. ಓಂ ಮಯೂರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 784. ಓಂ ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
 785. ಓಂ ತ್ರಿಶೂಲಧೃತೇ ನಮಃ
 786. ಓಂ ಓಜಸೇ ನಮಃ
 787. ಓಂ ತೇಜಸೇ ನಮಃ
 788. ಓಂ ತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
 789. ಓಂ ಪ್ರತಾಪಾಯ ನಮಃ
 790. ಓಂ ಸುಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ
 791. ಓಂ ಋದ್ಧಯೇ ನಮಃ
 792. ಓಂ ಸಮೃದ್ಧಯೇ ನಮಃ
 793. ಓಂ ಸಂಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ
 794. ಓಂ ಸುಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ
 795. ಓಂ ಸಿದ್ಧಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 796. ಓಂ ಅಮೃತಾಶಾಯ ನಮಃ
 797. ಓಂ ಅಮೃತವಪುಷೇ ನಮಃ
 798. ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ
 799. ಓಂ ಅಮೃತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 800. ಓಂ ಚಂದ್ರಮಸೇ ನಮಃ
 801. ಓಂ ಚಂದ್ರವದನಾಯ ನಮಃ
 802. ಓಂ ಚಂದ್ರದೃಷೇ ನಮಃ
 803. ಓಂ ಚಂದ್ರಶೀತಲಾಯ ನಮಃ
 804. ಓಂ ಮತಿಮತೇ ನಮಃ
 805. ಓಂ ನೀತಿಮತೇ ನಮಃ
 806. ಓಂ ನೀತಯೇ ನಮಃ
 807. ಓಂ ಕೀರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ
 808. ಓಂ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 809. ಓಂ ಔಷಧಾಯ ನಮಃ
 810. ಓಂ ಓಷಧೀನಾಥಾಯ ನಮಃ
 811. ಓಂ ಪ್ರದೀಪಾಯ ನಮಃ
 812. ಓಂ ಭವಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
 813. ಓಂ ಭಾಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ
 814. ಓಂ ಭಾಸ್ಕರತನವೇ ನಮಃ
 815. ಓಂ ಭಾನವೇ ನಮಃ
 816. ಓಂ ಭಯವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 817. ಓಂ ಚತುರ್ಯುಗವ್ಯವಸ್ಥಾತ್ರೇ ನಮಃ
 818. ಓಂ ಯುಗಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 819. ಓಂ ಅಯುಜಾಯ ನಮಃ
 820. ಓಂ ಮಿಥುನಾಯ ನಮಃ
 821. ಓಂ ಯೋಗಾಯ ನಮಃ
 822. ಓಂ ಯೋಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 823. ಓಂ ಯೋಗಪಾರಗಾಯ ನಮಃ
 824. ಓಂ ಮಹಾಶನಾಯ ನಮಃ
 825. ಓಂ ಮಹಾಭೂತಾಯ ನಮಃ
 826. ಓಂ ಮಹಾಪುರುಷವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 827. ಓಂ ಯುಗಾಂತಕೃತೇ ನಮಃ
 828. ಓಂ ಯುಗಾವರ್ತಾಯ ನಮಃ
 829. ಓಂ ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ
 830. ಓಂ ಸಹಸ್ರಜಿತೇ ನಮಃ
 831. ಓಂ ಮಹಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 832. ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಯುಧಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
 833. ಓಂ ಅನಂತಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 834. ಓಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 835. ಓಂ ಸುಖಾಕರಾಯ ನಮಃ
 836. ಓಂ ಅಕ್ರೋಧನಾಯ ನಮಃ
 837. ಓಂ ಕ್ರೋಧಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 838. ಓಂ ಶತ್ರುಕ್ರೋಧವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ
 839. ಓಂ ವಿಶ್ವಮುರ್ತಯೇ ನಮಃ
 840. ಓಂ ವಿಶ್ವಬಾಹವೇ ನಮಃ
 841. ಓಂ ವಿಶ್ವದೃಙ್ಶೇ ನಮಃ
 842. ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ
 843. ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ
 844. ಓಂ ವಿಶ್ವಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 845. ಓಂ ದ್ಯಾವಾಭೂಮಿವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 846. ಓಂ ಅಪಾನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ
 847. ಓಂ ಅಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 848. ಓಂ ಅನ್ನಾಯ ನಮಃ
 849. ಓಂ ಅನ್ನದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 850. ಓಂ ಅನ್ನದಾರುಣಾಯ ನಮಃ
 851. ಓಂ ಅಂಭೋಜಮೌಲಯೇ ನಮಃ
 852. ಓಂ ಉಜ್ಜೀವಾಯ ನಮಃ
 853. ಓಂ ಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ
 854. ಓಂ ಪ್ರಾಣಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 855. ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ
 856. ಓಂ ಸ್ಕಂದಧರಾಯ ನಮಃ
 857. ಓಂ ಧುರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 858. ಓಂ ಧಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 859. ಓಂ ಧೃತಯೇ ನಮಃ
 860. ಓಂ ಅನಾತುರಾಯ ನಮಃ ? ಧೃತಿರನಾತುರಾಯ
 861. ಓಂ ಆತುರೌಷಧಯೇ ನಮಃ
 862. ಓಂ ಅವ್ಯಗ್ರಾಯ ನಮಃ
 863. ಓಂ ವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ
 864. ಓಂ ಅಗದಂಕರಾಯ ನಮಃ
 865. ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ
 866. ಓಂ ಬೃಹದ್ಭಾನವೇ ನಮಃ
 867. ಓಂ ಸ್ವರ್ಭಾನವೇ ನಮಃ
 868. ಓಂ ಪದ್ಮವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
 869. ಓಂ ಅಕುಲಾಯ ನಮಃ
 870. ಓಂ ಕುಲನೇತ್ರೇ ನಮಃ
 871. ಓಂ ಕುಲಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 872. ಓಂ ಕುಲೇಶ್ವರಾಯನಮಃ
 873. ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ
 874. ಓಂ ನಿಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 875. ಓಂ ಶಂಖಪದ್ಮಾದಿನಿಧಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 876. ಓಂ ಶತಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 877. ಓಂ ಶತಾವರ್ತಾಯ ನಮಃ
 878. ಓಂ ಶತಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 879. ಓಂ ಶತಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 880. ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಾಯ ನಮಃ
 881. ಓಂ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ
 882. ಓಂ ಪದ್ಮಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ
 883. ಓಂ ಪದ್ಮಪಾಣಿಕಾಯ ನಮಃ
 884. ಓಂ ಈಶಾಯ ನಮಃ
 885. ಓಂ ಕಾರಣಕಾರ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 886. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 887. ಓಂ ಸ್ಥೂಲಮೂರ್ತಿಮತೇ ನಮಃ
 888. ಓಂ ಅಶರೀರಿಣೇ ನಮಃ
 889. ಓಂ ತ್ರಿಶರೀರಿಣೇ ನಮಃ
 890. ಓಂ ಶರೀರತ್ರಯನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 891. ಓಂ ಜಾಗ್ರತ್ಪ್ರಪಂಚಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ
 892. ಓಂ ಸ್ವಪ್ನಲೋಕಾಭಿಮಾನವತೇ ನಮಃ
 893. ಓಂ ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥಾಭಿಮಾನಿನೇ ನಮಃ
 894. ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 895. ಓಂ ತುರೀಯಕಾಯ ನಾಮ್ಃ var?? ತುರೀಯಗಾಯ
 896. ಓಂ ಸ್ವಾಪನಾಯ ನಮಃ
 897. ಓಂ ಸ್ವವಶಾಯ ನಮಃ
 898. ಓಂ ವ್ಯಾಪಿಣೇ ನಮಃ
 899. ಓಂ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 900. ಓಂ ವಿರೋಚನಾಯ ನಮಃ
 901. ಓಂ ವೀರಸೇನಾಯ ನಮಃ
 902. ಓಂ ವೀರವೇಷಾಯ ನಮಃ
 903. ಓಂ ವೀರಾಯುಧಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ
 904. ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 905. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವತೇ ನಮಃ
 906. ಓಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 907. ಓಂ ಸಮಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 908. ಓಂ ಸುಸಮಯಸಮಾಧಿಜನವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ
 909. ಓಂ ಅತುಲ್ಯಾಯ ನಮಃ
 910. ಓಂ ಅತುಲ್ಯಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ
 911. ಓಂ ಶರಭೋಪಮವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 912. ಓಂ ಅಹೇತವೇ ನಮಃ
 913. ಓಂ ಹೇತುಮತೇ ನಮಃ
 914. ಓಂ ಹೇತವೇ ನಮಃ
 915. ಓಂ ಹೇತುಹೇತುಮದಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 916. ಓಂ ವಿಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
 917. ಓಂ ರೋಹಿತಾಯ ನಮಃ
 918. ಓಂ ರಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 919. ಓಂ ವಿರಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 920. ಓಂ ವಿಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 921. ಓಂ ಮಹೀಧರಾಯ ನಮಃ
 922. ಓಂ ಮಾತರಿಶ್ವನೇ ನಮಃ
 923. ಓಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಮಕರಾಲಯಾಯ ನಮಃ
 924. ಓಂ ಮಧ್ಯಮಾಂತಾದಯೇ ನಮಃ
 925. ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
 926. ಓಂ ರಕ್ಷೋವಿಕ್ಷೋಭಕಾರಕಾಯ ನಮಃ
 927. ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ
 928. ಓಂ ಗುಹಾಶಯಾಯ ನಮಃ
 929. ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 930. ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ
 931. ಓಂ ಗುಣಮಹಾರ್ಣವಾಯ ನಮಃ
 932. ಓಂ ನಿರುದ್ಯೋಗಾಯ ನಮಃ
 933. ಓಂ ಮಹೋದ್ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
 934. ಓಂ ನಿರ್ನಿರೋಧಾಯ ನಮಃ
 935. ಓಂ ನಿರಂಕುಶಾಯ ನಮಃ
 936. ಓಂ ಮಹಾವೇಗಾಯ ನಮಃ
 937. ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ
 938. ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ
 939. ಓಂ ಅಮೃತಾಶಾಯ ನಮಃ
 940. ಓಂ ಅಮಿತಾಹಾರಾಯ ನಮಃ
 941. ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ
 942. ಓಂ ಅಮಿತಾರ್ಥವಾಚೇ ನಮಃ
 943. ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
 944. ಓಂ ಕ್ಷೋಭಕೃತೇ ನಮಃ
 945. ಓಂ ಕ್ಷೇಮಾಯ ನಮಃ
 946. ಓಂ ಕ್ಷೇಮವತೇ ನಮಃ
 947. ಓಂ ಕ್ಷೇಮವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 948. ಓಂ ಋದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 949. ಓಂ ಋದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 950. ಓಂ ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ
 951. ಓಂ ಮತ್ತಕೇಕಿನಿಷೂದನಾಯ ನಮಃ
 952. ಓಂ ಧರ್ಮಾಯ ನಮಃ
 953. ಓಂ ಧರ್ಮವಿದಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 954. ಓಂ ವೈಕುಂಠಾಯ ನಮಃ
 955. ಓಂ ವಾಸವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 956. ಓಂ ಪರಧೀರಾಯ ನಮಃ
 957. ಓಂ ಅಪರಾಕ್ರಾಂತಾಯ ನಮಃ
 958. ಓಂ ಪರಿತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 959. ಓಂ ಪರಾಸುಹೃತೇ ನಮಃ
 960. ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ
 961. ಓಂ ರಾಮನುತಾಯ ನಮಃ
 962. ಓಂ ರಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
 963. ಓಂ ರಮಾಪತಿನುತಾಯ ನಮಃ
 964. ಓಂ ಹಿತಾಯ ನಮಃ
 965. ಓಂ ವಿರಾಮಾಯ ನಮಃ
 966. ಓಂ ವಿನತಾಯ ನಮಃ
 967. ಓಂ ವಿದಿಷೇ ನಮಃ
 968. ಓಂ ವೀರಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
 969. ಓಂ ವಿಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 970. ಓಂ ವಿನಯಾಯ ನಮಃ
 971. ಓಂ ವಿನಯಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
 972. ಓಂ ವಿಮತೋರುಮದಾಪಹಾಯ ನಮಃ
 973. ಓಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 974. ಓಂ ಸರ್ವದೈತ್ಯಭಯಂಕರಾಯ ನಮಃ
 975. ಓಂ ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 976. ಓಂ ಶತ್ರುವಿನತಾಯ ನಮಃ
 977. ಓಂ ಶತ್ರುಸಂಘಪ್ರಧರ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 978. ಓಂ ಸುದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ
 979. ಓಂ ಋತುಪತಯೇ ನಮಃ
 980. ಓಂ ವಸಂತಾಯ ನಮಃ
 981. ಓಂ ಮಧವೇ ನಮಃ
 982. ಓಂ ವಸಂತಕೇಲಿನಿರತಾಯ ನಮಃ
 983. ಓಂ ವನಕೇಲಿವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
 984. ಓಂ ಪುಷ್ಪಧೂಲೀಪರಿವೃತಾಯ ನಮಃ
 985. ಓಂ ನವಪಲ್ಲವಶೇಖರಾಯ ನಮಃ
 986. ಓಂ ಜಲಕೇಲಿಪರಾಯ ನಮಃ
 987. ಓಂ ಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 988. ಓಂ ಜಹ್ನುಕನ್ಯೋಪಲಾಲಿತಾಯ ನಮಃ
 989. ಓಂ ಗಾಂಗೇಯಾಯ ನಮಃ
 990. ಓಂ ಗೀತಕುಶಲಾಯ ನಮಃ
 991. ಓಂ ಗಂಗಾಪೂರವಿಹಾರವತೇ ನಮಃ
 992. ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ
 993. ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
 994. ಓಂ ಗಣನಾಥಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ
 995. ಓಂ ವಿಶ್ರಾಮಾಯ ನಮಃ
 996. ಓಂ ವಿಶ್ರಮಯುತಾಯ ನಮಃ
 997. ಓಂ ವಿಶ್ವಭುಜೇ ನಮಃ
 998. ಓಂ ವಿಶ್ವದಕ್ಷಿಣಾಯ ನಮಃ
 999. ಓಂ ವಿಸ್ತಾರಾಯ ನಮಃ
 1000. ಓಂ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 1001. ಓಂ ವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ
 1002. ಓಂ ವಿಶ್ವರಕ್ಷಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
 1003. ಓಂ ವಿನತಾನಂದಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
 1004. ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಾಣನಂದನಾಯ ನಮಃ
 1005. ಓಂ ವಿಶಾಖಾಯ ನಮಃ
 1006. ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
 1007. ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ನಮಃ
 1008. ಓಂ ಕಾಮಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ


|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||