ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

 1. ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಪ್ರವರಾಯ ನಮಃ
 6. ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ
 7. ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಸರ್ವವಿಖ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಸರ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ 10
 11. ಓಂ ಸರ್ವಕರಾಯ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಜಟಿನೇ ನಮಃ
 14. ಓಂ ಚರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಶಿಖಂಡಿನೇ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಸರ್ವಭಾವನಾಯ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಹರಿಣಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹರಾಯ ನಮಃ 20
 21. ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಪ್ರವೃತ್ತಯೇ ನಮಃ
 23. ಓಂ ನಿವೃತ್ತಯೇ ನಮಃ
 24. ಓಂ ನಿಯತಾಯ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
 26. ಓಂ ಧ್ರುವಾಯ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನೇ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಖಚರಾಯ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಗೋಚರಾಯ ನಮಃ 30
 31. ಓಂ ಅರ್ದನಾಯ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಅಭಿವಾದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 33. ಓಂ ಮಹಾಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ
 34. ಓಂ ತಪಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತವೇಷಪ್ರಚ್ಛನ್ನಾಯ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ
 40. ಓಂ ವೃಷರೂಪಾಯ ನಮಃ 40
 41. ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 44. ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಮಹಾಹಣವೇ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಲೋಕಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಅಂತರ್ಹಿತತ್ಮನೇ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಹಯಗರ್ಧಭಯೇ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ 50
 51. ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ
 52. ಓಂನಿಯಮಾಯ ನಮಃ
 53. ಓಂ ನಿಯಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂತಾಯ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಆದಯೇ ನಮಃ
 57. ಓಂ ಆದಿಕರಾಯ ನಮಃ
 58. ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 60. ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ 60
 61. ಓಂ ಸೋಮಾಯ ನಮಃ
 62. ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಶನಯೇ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಕೇತವೇ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಗ್ರಹಪತಯೇ ನಮಃ
 69. ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ
 70. ಓಂ ಅತ್ರಯೇ ನಮಃ 70
 71. ಓಂ ಅತ್ರ್ಯಾ ನಮಸ್ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಮೃಗಬಾಣಾರ್ಪಣಾಯ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಅನಘಾಯ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಘೋರತಪಸೇ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಅದೀನಾಯ ನಮಃ
 77. ಓಂ ದೀನಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಸಂವತ್ಸರಕರಾಯ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಾಯ ನಮಃ 80
 81. ಓಂ ಪರಮಾಯತಪಸೇ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಯೋಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಮಹಾಬೀಜಾಯ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಮಹಾರೇತಸೇ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಸುವರ್ಣರೇತಸೇ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಸುಬೀಜಾಯ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಬೀಜವಾಹನಾಯ ನಮಃ 90
 91. ಓಂ ದಶಬಾಹವೇ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಅನಿಮಿಶಾಯ ನಮಃ
 93. ಓಂ ನೀಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಉಮಾಪತಯೇ ನಮಃ
 95. ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಸ್ವಯಂಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಬಲವೀರಾಯ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಅಬಲೋಗಣಾಯ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಗಣಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ 100
 101. ಓಂ ದಿಗ್ವಾಸಸೇ ನಮಃ
 102. ಓಂ ಕಾಮಾಯ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಮಂತ್ರವಿದೇ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಪರಮಾಯ ಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಸರ್ವಭಾವಕರಾಯ ನಮಃ
 106. ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ
 109. ಓಂ ಬಾಣಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
 110. ಓಂ ಕಪಾಲವತೇ ನಮಃ 110
 111. ಓಂ ಅಶನಯೇ ನಮಃ
 112. ಓಂ ಶತಘ್ನಿನೇ ನಮಃ
 113. ಓಂ ಖಡ್ಗಿನೇ ನಮಃ
 114. ಓಂ ಪಟ್ಟಿಶಿನೇ ನಮಃ
 115. ಓಂ ಆಯುಧಿನೇ ನಮಃ
 116. ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ
 117. ಓಂ ಸ್ರುವಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
 118. ಓಂ ಸುರೂಪಾಯ ನಮಃ
 119. ಓಂ ತೇಜಸೇ ನಮಃ
 120. ಓಂ ತೇಜಸ್ಕರಾಯ ನಿಧಯೇ ನಮಃ 120
 121. ಓಂ ಉಷ್ಣೀಷಿಣೇ ನಮಃ
 122. ಓಂ ಸುವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
 123. ಓಂ ಉದಗ್ರಾಯ ನಮಃ
 124. ಓಂ ವಿನತಾಯ ನಮಃ
 125. ಓಂ ದೀರ್ಘಾಯ ನಮಃ
 126. ಓಂ ಹರಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ
 127. ಓಂ ಸುತೀರ್ಥಾಯ ನಮಃ
 128. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
 129. ಓಂ ಶೃಗಾಲರೂಪಾಯ ನಮಃ
 130. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ 130
 131. ಓಂ ಮುಂಡಾಯ ನಮಃ
 132. ಓಂ ಸರ್ವಶುಭಂಕರಾಯ ನಮಃ
 133. ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ
 134. ಓಂ ಬಹುರೂಪಾಯ ನಮಃ
 135. ಓಂ ಗಂಧಧಾರಿಣೇ ನಮಃ
 136. ಓಂ ಕಪರ್ದಿನೇ ನಮಃ
 137. ಓಂ ಉರ್ಧ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ
 138. ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ
 139. ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಶಾಯಿನೇ ನಮಃ
 140. ಓಂ ನಭಸ್ಥಲಾಯ ನಮಃ 140
 141. ಓಂ ತ್ರಿಜಟಿನೇ ನಮಃ
 142. ಓಂ ಚೀರವಾಸಸೇ ನಮಃ
 143. ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ
 144. ಓಂ ಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ
 145. ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ
 146. ಓಂ ಅಹಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ
 147. ಓಂ ನಕ್ತಂಚರಾಯ ನಮಃ
 148. ಓಂ ತಿಗ್ಮಮನ್ಯವೇ ನಮಃ
 149. ಓಂ ಸುವರ್ಚಸಾಯ ನಮಃ
 150. ಓಂ ಗಜಘ್ನೇ ನಮಃ 150
 151. ಓಂ ದೈತ್ಯಘ್ನೇ ನಮಃ
 152. ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ
 153. ಓಂ ಲೋಕಧಾತ್ರೇ ನಮಃ
 154. ಓಂ ಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ
 155. ಓಂ ಸಿಂಹಶಾರ್ದೂಲರೂಪಾಯ ನಮಃ
 156. ಓಂ ಆರ್ದ್ರಚರ್ಮಾಂಬರಾವೃತಾಯ ನಮಃ
 157. ಓಂ ಕಾಲಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
 158. ಓಂ ಮಹಾನಾದಾಯ ನಮಃ
 159. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮಾಯ ನಮಃ
 160. ಓಂ ಚತುಷ್ಪಥಾಯ ನಮಃ 160
 161. ಓಂ ನಿಶಾಚರಾಯ ನಮಃ
 162. ಓಂ ಪ್ರೇತಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 163. ಓಂ ಭೂತಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 164. ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 165. ಓಂ ಬಹುಭೂತಾಯ ನಮಃ
 166. ಓಂ ಬಹುಧರಾಯ ನಮಃ
 167. ಓಂ ಸ್ವರ್ಭಾನವೇ ನಮಃ
 168. ಓಂ ಅಮಿತಾಯ ನಮಃ
 169. ಓಂ ಗತಯೇ ನಮಃ
 170. ಓಂ ನೃತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ 170
 171. ಓಂ ನಿತ್ಯನರ್ತಾಯ ನಮಃ
 172. ಓಂ ನರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 173. ಓಂ ಸರ್ವಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ
 174. ಓಂ ಘೋರಾಯ ನಮಃ
 175. ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ
 176. ಓಂ ಪಾಶಾಯ ನಮಃ
 177. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 178. ಓಂ ಗಿರಿರುಹಾಯ ನಮಃ
 179. ಓಂ ನಭಸೇ ನಮಃ
 180. ಓಂ ಸಹಸ್ರಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ 180
 181. ಓಂ ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ
 182. ಓಂ ವ್ಯವಸಾಯಾಯ ನಮಃ
 183. ಓಂ ಅತಂದ್ರಿತಾಯ ನಮಃ
 184. ಓಂ ಅಧರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 185. ಓಂ ಧರ್ಷಣಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 186. ಓಂ ಯಜ್ಞಘ್ನೇ ನಮಃ
 187. ಓಂ ಕಾಮನಾಶಕಾಯ ನಮಃ
 188. ಓಂ ದಕ್ಷ್ಯಾಗಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 189. ಓಂ ಸುಸಹಾಯ ನಮಃ
 190. ಓಂ ಮಧ್ಯಮಾಯ ನಮಃ 190
 191. ಓಂ ತೇಜೋಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 192. ಓಂ ಬಲಘ್ನೇ ನಮಃ
 193. ಓಂ ಮುದಿತಾಯ ನಮಃ
 194. ಓಂ ಅರ್ಥಾಯ ನಮಃ
 195. ಓಂ ಅಜಿತಾಯ ನಮಃ
 196. ಓಂ ಅವರಾಯ ನಮಃ
 197. ಓಂ ಗಂಭೀರಘೋಷಯ ನಮಃ
 198. ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ
 199. ಓಂ ಗಂಭೀರಬಲವಾಹನಾಯ ನಮಃ
 200. ಓಂ ನ್ಯಗ್ರೋಧರೂಪಾಯ ನಮಃ 200
 201. ಓಂ ನ್ಯಗ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ
 202. ಓಂ ವೃಕ್ಷಕರ್ಣಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
 203. ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ
 204. ಓಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣದಶನಾಯ ನಮಃ
 205. ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ
 206. ಓಂ ಮಹಾನನಾಯ ನಮಃ
 207. ಓಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾಯ ನಮಃ
 208. ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
 209. ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 210. ಓಂ ಸಂಯುಗಾಪೀಡವಾಹನಾಯ ನಮಃ 210
 211. ಓಂ ತೀಕ್ಷಣಾತಾಪಾಯ ನಮಃ
 212. ಓಂ ಹರ್ಯಶ್ವಾಯ ನಮಃ
 213. ಓಂ ಸಹಾಯಾಯ ನಮಃ
 214. ಓಂ ಕರ್ಮಕಾಲವಿದೇ ನಮಃ
 215. ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದಿತಾಯ ನಮಃ
 216. ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 217. ಓಂ ಸಮುದ್ರಾಯ ನಮಃ
 218. ಓಂ ಬಡವಾಮುಖಾಯ ನಮಃ
 219. ಓಂ ಹುತಾಶನಸಹಾಯಾಯ ನಮಃ
 220. ಓಂ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ 220
 221. ಓಂ ಹುತಾಶನಾಯ ನಮಃ
 222. ಓಂ ಉಗ್ರತೇಜಸೇ ನಮಃ
 223. ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ
 224. ಓಂ ಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 225. ಓಂ ವಿಜಯಕಾಲವಿದೇ ನಮಃ
 226. ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಯನಾಯ ನಮಃ
 227. ಓಂ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ
 228. ಓಂ ಸರ್ವವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 229. ಓಂ ಶಿಖಿನೇ ನಮಃ
 230. ಓಂ ಮುಂಡಿನೇ ನಮಃ 230
 231. ಓಂ ಜಟಿನೇ ನಮಃ
 232. ಓಂ ಜ್ವಲಿನೇ ನಮಃ
 233. ಓಂ ಮೂರ್ತಿಜಾಯ ನಮಃ
 234. ಓಂ ಮೂರ್ಧಜಾಯ ನಮಃ
 235. ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ
 236. ಓಂ ವೈನವಿನೇ ನಮಃ
 237. ಓಂ ಪಣವಿನೇ ನಮಃ
 238. ಓಂ ತಾಲಿನೇ ನಮಃ
 239. ಓಂ ಖಲಿನೇ ನಮಃ
 240. ಓಂ ಕಾಲಕಟಂಕಟಾಯ ನಮಃ 240
 241. ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರವಿಗ್ರಹಮತಯೇ ನಮಃ
 242. ಓಂ ಗುಣಬುದ್ಧಯೇ ನಮಃ
 243. ಓಂ ಲಯಾಯ ನಮಃ
 244. ಓಂ ಅಗಮಾಯ ನಮಃ
 245. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ
 246. ಓಂ ವಿಶ್ವಬಾಹವೇ ನಮಃ
 247. ಓಂ ವಿಭಾಗಾಯ ನಮಃ
 248. ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯ ನಮಃ
 249. ಓಂ ಅಮುಖಾಯ ನಮಃ
 250. ಓಂ ವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ 250
 251. ಓಂ ಸುಸರಣಾಯ ನಮಃ
 252. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕವಚೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
 253. ಓಂ ಮೇಢ್ರಜಾಯ ನಮಃ
 254. ಓಂ ಬಲಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 255. ಓಂ ಮಹೀಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 256. ಓಂ ಸ್ರುತಾಯ ನಮಃ
 257. ಓಂ ಸರ್ವತೂರ್ಯವಿನೋದಿನೇ ನಮಃ
 258. ಓಂ ಸರ್ವತೋದ್ಯಪರಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 259. ಓಂ ವ್ಯಾಲರೂಪಾಯ ನಮಃ
 260. ಓಂ ಗುಹಾವಾಸಿನೇ ನಮಃ 260
 261. ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ
 262. ಓಂ ಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
 263. ಓಂ ತರಂಗವಿದೇ ನಮಃ
 264. ಓಂ ತ್ರಿದಶಾಯ ನಮಃ
 265. ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಧೃತೇ ನಮಃ
 266. ಓಂ ಕರ್ಮಸರ್ವಬಂಧವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
 267. ಓಂ ಅಸುರೇಂದ್ರಾಣಾಂಬಂಧನಾಯ ನಮಃ
 268. ಓಂ ಯುಧಿ ಶತ್ರುವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 269. ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ
 270. ಓಂ ದುರ್ವಾಸಸೇ ನಮಃ 270
 271. ಓಂ ಸರ್ವಸಾಧಿನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 272. ಓಂ ಪ್ರಸ್ಕಂದನಾಯ ನಮಃ
 273. ಓಂ ಯಜ್ಞವಿಭಾಗವಿದೇ ನಮಃ
 274. ಓಂ ಅತುಲ್ಯಾಯ ನಮಃ
 275. ಓಂ ಯಜ್ಞವಿಭಾಗವಿದೇ ನಮಃ
 276. ಓಂ ಸರ್ವವಾಸಾಯ ನಮಃ
 277. ಓಂ ಸರ್ವಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 278. ಓಂ ದುರ್ವಾಸಸೇ ನಮಃ
 279. ಓಂ ವಾಸವಾಯ ನಮಃ
 280. ಓಂ ಅಮರಾಯ ನಮಃ 280
 281. ಓಂ ಹೈಮಾಯ ನಮಃ
 282. ಓಂ ಹೇಮಕರಾಯ ನಮಃ
 283. ಓಂ ನಿಷ್ಕರ್ಮಾಯ ನಮಃ
 284. ಓಂ ಸರ್ವಧಾರಿಣೇ ನಮಃ
 285. ಓಂ ಧರೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 286. ಓಂ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 287. ಓಂ ಮಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 288. ಓಂ ವಿಜಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 289. ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
 290. ಓಂ ಸಂಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ 290
 291. ಓಂ ನಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 292. ಓಂ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 293. ಓಂ ಸರ್ಪಚೀರನಿವಾಸನಾಯ ನಮಃ
 294. ಓಂ ಮುಖ್ಯಾಯ ನಮಃ
 295. ಓಂ ಅಮುಖ್ಯಾಯ ನಮಃ
 296. ಓಂ ದೇಹಾಯ ನಮಃ
 297. ಓಂ ಕಾಹಲಯೇ ನಮಃ
 298. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮದಾಯ ನಮಃ
 299. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಲಪ್ರಸಾದಯೇ ನಮಃ
 300. ಓಂ ಸುಬಲಾಯ ನಮಃ 300
 301. ಓಂ ಬಲರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ
 302. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮವರಾಯ ನಮಃ
 303. ಓಂ ಸರ್ವದಾಯ ನಮಃ
 304. ಓಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ
 305. ಓಂ ಆಕಾಶನಿರ್ವಿರೂಪಾಯ ನಮಃ
 306. ಓಂ ನಿಪಾತಿನೇ ನಮಃ
 307. ಓಂ ಅವಶಾಯ ನಮಃ
 308. ಓಂ ಖಗಾಯ ನಮಃ
 309. ಓಂ ರೌದ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ
 310. ಓಂ ಅಂಶವೇ ನಮಃ 310
 311. ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 312. ಓಂ ಬಹುರಶ್ಮಯೇ ನಮಃ
 313. ಓಂ ಸುವರ್ಚಸಿನೇ ನಮಃ
 314. ಓಂ ವಸುವೇಗಾಯ ನಮಃ
 315. ಓಂ ಮಹಾವೇಗಾಯ ನಮಃ
 316. ಓಂ ಮನೋವೇಗಾಯ ನಮಃ
 317. ಓಂ ನಿಶಾಚರಾಯ ನಮಃ
 318. ಓಂ ಸರ್ವವಾಸಿನೇ ನಮಃ
 319. ಓಂ ಶ್ರಿಯಾವಾಸಿನೇ ನಮಃ
 320. ಓಂ ಉಪದೇಶಕರಾಯ ನಮಃ 320
 321. ಓಂ ಅಕರಾಯ ನಮಃ
 322. ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ
 323. ಓಂ ಆತ್ಮನಿರಾಲೋಕಾಯ ನಮಃ
 324. ಓಂ ಸಂಭಗ್ನಾಯ ನಮಃ
 325. ಓಂ ಸಹಸ್ರದಾಯ ನಮಃ
 326. ಓಂ ಪಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 327. ಓಂ ಪಕ್ಷರೂಪಾಯ ನಮಃ
 328. ಓಂ ಅತಿದೀಪ್ತಾಯ ನಮಃ
 329. ಓಂ ವಿಶಾಂಪತಯೇ ನಮಃ
 330. ಓಂ ಉನ್ಮಾದಾಯ ನಮಃ 330
 331. ಓಂ ಮದನಾಯ ನಮಃ
 332. ಓಂ ಕಾಮಾಯ ನಮಃ
 333. ಓಂ ಅಶ್ವತ್ಥಾಯ ನಮಃ
 334. ಓಂ ಅರ್ಥಕರಾಯ ನಮಃ
 335. ಓಂ ಯಶಸೇ ನಮಃ
 336. ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ
 337. ಓಂ ವಾಮಾಯ ನಮಃ
 338. ಓಂ ಪ್ರಾಚೇ ನಮಃ
 339. ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯ ನಮಃ
 340. ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ 340
 341. ಓಂ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
 342. ಓಂ ಮಹರ್ಶಯೇ ನಮಃ
 343. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ
 344. ಓಂ ಸಿದ್ಧಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ
 345. ಓಂ ಭಿಕ್ಷವೇ ನಮಃ
 346. ಓಂ ಭಿಕ್ಷುರೂಪಾಯ ನಮಃ
 347. ಓಂ ವಿಪಣಾಯ ನಮಃ
 348. ಓಂ ಮೃದವೇ ನಮಃ
 349. ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
 350. ಓಂ ಮಹಾಸೇನಾಯ ನಮಃ 350
 351. ಓಂ ವಿಶಾಖಾಯ ನಮಃ
 352. ಓಂ ಷಷ್ಟಿಭಾಗಾಯ ನಮಃ
 353. ಓಂ ಗವಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ
 354. ಓಂ ವಜ್ರಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
 355. ಓಂ ವಿಷ್ಕಂಭಿನೇ ನಮಃ
 356. ಓಂ ಚಮೂಸ್ತಂಭನಾಯ ನಮಃ
 357. ಓಂ ವೃತ್ತಾವೃತ್ತಕರಾಯ ನಮಃ
 358. ಓಂ ತಾಲಾಯ ನಮಃ
 359. ಓಂ ಮಧವೇ ನಮಃ
 360. ಓಂ ಮಧುಕಲೋಚನಾಯ ನಮಃ 360
 361. ಓಂ ವಾಚಸ್ಪತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 362. ಓಂ ವಾಜಸೇನಾಯ ನಮಃ
 363. ಓಂ ನಿತ್ಯಮಾಶ್ರಿತಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 364. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 365. ಓಂ ಲೋಕಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 366. ಓಂ ಸರ್ವಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 367. ಓಂ ವಿಚಾರವಿದೇ ನಮಃ
 368. ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ
 369. ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 370. ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ 370
 371. ಓಂ ನಿಶಾಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 372. ಓಂ ಪಿನಾಕಭೃತೇ ನಮಃ
 373. ಓಂ ನಿಮಿತ್ತಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 374. ಓಂ ನಿಮಿತ್ತಾಯ ನಮಃ
 375. ಓಂ ನಂದಯೇ ನಮಃ
 376. ಓಂ ನಂದಿಕರಾಯ ನಮಃ
 377. ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
 378. ಓಂ ನಂದೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 379. ಓಂ ನಂದಿನೇ ನಮಃ
 380. ಓಂ ನಂದನಾಯ ನಮಃ 380
 381. ಓಂ ನಂದಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 382. ಓಂ ಭಗಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 383. ಓಂ ನಿಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 384. ಓಂ ಕಲಾಯ ನಮಃ
 385. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 386. ಓಂ ಪಿತಾಮಹಾಯ ನಮಃ
 387. ಓಂ ಚತುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
 388. ಓಂ ಮಹಾಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ
 389. ಓಂ ಚಾರುಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ
 390. ಓಂ ಲಿಂಗಾಧ್ಯಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ 390
 391. ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 392. ಓಂ ಯೋಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 393. ಓಂ ಯುಗಾವಹಾಯ ನಮಃ
 394. ಓಂ ಬೀಜಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 395. ಓಂ ಬೀಜಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 396. ಓಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾನುಗತಾಯ ನಮಃ
 397. ಓಂ ಬಲಾಯ ನಮಃ
 398. ಓಂ ಇತಿಹಾಸಾಯ ನಮಃ
 399. ಓಂ ಸಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 400. ಓಂ ಗೌತಮಾಯ ನಮಃ 400
 401. ಓಂ ನಿಶಾಕರಾಯ ನಮಃ
 402. ಓಂ ದಂಭಾಯ ನಮಃ
 403. ಓಂ ಅದಂಭಾಯ ನಮಃ
 404. ಓಂ ವೈದಂಭಾಯ ನಮಃ
 405. ಓಂ ವಶ್ಯಾಯ ನಮಃ
 406. ಓಂ ವಶಕರಾಯ ನಮಃ
 407. ಓಂ ಕಲಯೇ ನಮಃ
 408. ಓಂ ಲೋಕಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 409. ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ
 410. ಓಂ ಮಹಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ 410
 411. ಓಂ ಅನೌಷಧಾಯ ನಮಃ
 412. ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
 413. ಓಂ ಪರಮಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 414. ಓಂ ಬಲವತೇ ನಮಃ
 415. ಓಂ ಶಕ್ರಾಯ ನಮಃ
 416. ಓಂ ನಿತ್ಯೈ ನಮಃ
 417. ಓಂ ಅನಿತ್ಯೈ ನಮಃ
 418. ಓಂ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 419. ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 420. ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ 420
 421. ಓಂ ಗತಾಗತಾಯ ನಮಃ
 422. ಓಂ ಬಹುಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ
 423. ಓಂ ಸುಸ್ವಪ್ನಾಯ ನಮಃ
 424. ಓಂ ದರ್ಪಣಾಯ ನಮಃ
 425. ಓಂ ಅಮಿತ್ರಜಿತೇ ನಮಃ
 426. ಓಂ ವೇದಕಾರಾಯ ನಮಃ
 427. ಓಂ ಮಂತ್ರಕಾರಾಯ ನಮಃ
 428. ಓಂ ವಿದುಷೇ ನಮಃ
 429. ಓಂ ಸಮರಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ
 430. ಓಂ ಮಹಾಮೇಘನಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ 430
 431. ಓಂ ಮಹಾಘೋರಾಯ ನಮಃ
 432. ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ
 433. ಓಂ ಕರಾಯ ನಮಃ
 434. ಓಂ ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲಾಯ ನಮಃ
 435. ಓಂ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯ ನಮಃ
 436. ಓಂ ಅತಿಧೂಮ್ರಾಯ ನಮಃ
 437. ಓಂ ಹುತಾಯ ನಮಃ
 438. ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ
 439. ಓಂ ವೃಷಣಾಯ ನಮಃ
 440. ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ 440
 441. ಓಂ ನಿತ್ಯಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
 442. ಓಂ ಧೂಮಕೇತನಾಯ ನಮಃ
 443. ಓಂ ನೀಲಾಯ ನಮಃ
 444. ಓಂ ಅಂಗಲುಬ್ಧಾಯ ನಮಃ
 445. ಓಂ ಶೋಭನಾಯ ನಮಃ
 446. ಓಂ ನಿರವಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 447. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿದಾಯ ನಮಃ
 448. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿಭಾವಾಯ ನಮಃ
 449. ಓಂ ಭಾಗಿನೇ ನಮಃ
 450. ಓಂ ಭಾಗಕರಾಯ ನಮಃ 450
 451. ಓಂ ಲಘವೇ ನಮಃ
 452. ಓಂ ಉತ್ಸಂಗಾಯ ನಮಃ
 453. ಓಂ ಮಹಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 454. ಓಂ ಮಹಾಗರ್ಭಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 455. ಓಂ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 456. ಓಂ ಸುವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 457. ಓಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಂ ಇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 458. ಓಂ ಮಹಾಪಾದಾಯ ನಮಃ
 459. ಓಂ ಮಹಾಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
 460. ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ 460
 461. ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ
 462. ಓಂ ಮಹಾಮೂರ್ಧ್ನೇ ನಮಃ
 463. ಓಂ ಮಹಾಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ
 464. ಓಂ ಮಹಾನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ
 465. ಓಂ ನಿಶಾಲಯಾಯ ನಮಃ
 466. ಓಂ ಮಹಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
 467. ಓಂ ಮಹಾಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 468. ಓಂ ಮಹೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 469. ಓಂ ಮಹಾಹಣವೇ ನಮಃ
 470. ಓಂ ಮಹಾನಾಸಾಯ ನಮಃ 470
 471. ಓಂ ಮಹಾಕಂಬವೇ ನಮಃ
 472. ಓಂ ಮಹಾಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
 473. ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಭಾಜೇ ನಮಃ
 474. ಓಂ ಮಹಾವಕ್ಷಸೇ ನಮಃ
 475. ಓಂ ಮಹೋರಸ್ಕಾಯ ನಮಃ
 476. ಓಂ ಅಂತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 477. ಓಂ ಮೃಗಾಲಯಾಯ ನಮಃ
 478. ಓಂ ಲಂಬನಾಯ ನಮಃ
 479. ಓಂ ಲಂಬಿತೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 480. ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ 480
 481. ಓಂ ಪಯೋನಿಧಯೇ ನಮಃ
 482. ಓಂ ಮಹಾದಂತಾಯ ನಮಃ
 483. ಓಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ
 484. ಓಂ ಮಹಜಿಹ್ವಾಯ ನಮಃ
 485. ಓಂ ಮಹಾಮುಖಾಯ ನಮಃ
 486. ಓಂ ಮಹಾನಖಾಯ ನಮಃ
 487. ಓಂ ಮಹಾರೋಮಾಯ ನಮಃ
 488. ಓಂ ಮಹಾಕೋಶಾಯ ನಮಃ
 489. ಓಂ ಮಹಾಜಟಾಯ ನಮಃ
 490. ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ 490
 491. ಓಂ ಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ
 492. ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
 493. ಓಂ ಗಿರಿಸಾಧನಾಯ ನಮಃ
 494. ಓಂ ಸ್ನೇಹನಾಯ ನಮಃ
 495. ಓಂ ಅಸ್ನೇಹನಾಯ ನಮಃ
 496. ಓಂ ಅಜಿತಾಯ ನಮಃ
 497. ಓಂ ಮಹಾಮುನಯೇ ನಮಃ
 498. ಓಂ ವೃಕ್ಷಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
 499. ಓಂ ವೃಕ್ಷಕೇತವೇ ನಮಃ
 500. ಓಂ ಅನಲಾಯ ನಮಃ 500
 501. ಓಂ ವಾಯುವಾಹನಾಯ ನಮಃ
 502. ಓಂ ಗಂಡಲಿನೇ ನಮಃ
 503. ಓಂ ಮೇರುಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
 504. ಓಂ ದೇವಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ
 505. ಓಂ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷಾಯ ನಮಃ
 506. ಓಂ ಸಾಮಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
 507. ಓಂ ಋಕ್ಸಹಸ್ರಾಮಿತೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 508. ಓಂ ಯಜುಃ ಪಾದ ಭುಜಾಯ ನಮಃ
 509. ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ
 510. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ 510
 511. ಓಂ ಜಂಗಮಾಯ ನಮಃ
 512. ಓಂ ಅಮೋಘಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ
 513. ಓಂ ಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ
 514. ಓಂ ಅಭಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
 515. ಓಂ ಸುದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ
 516. ಓಂ ಉಪಕಾರಾಯ ನಮಃ
 517. ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 518. ಓಂ ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ
 519. ಓಂ ಕನಕಾಯ ನಮಃ
 520. ಓಂ ಕಂಚನಚ್ಛವಯೇ ನಮಃ 520
 521. ಓಂ ನಾಭಯೇ ನಮಃ
 522. ಓಂ ನಂದಿಕರಾಯ ನಮಃ
 523. ಓಂ ಭಾವಾಯ ನಮಃ
 524. ಓಂ ಪುಷ್ಕರಸ್ಥಾಪತಯೇ ನಮಃ
 525. ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ
 526. ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಯ ನಮಃ
 527. ಓಂ ತ್ರಾಸನಾಯ ನಮಃ
 528. ಓಂ ಆದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 529. ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 530. ಓಂ ಯಜ್ಞಸಮಾಹಿತಾಯ ನಮಃ 530
 531. ಓಂ ನಕ್ತಂ ನಮಃ
 532. ಓಂ ಕಲಯೇ ನಮಃ
 533. ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ
 534. ಓಂ ಮಕರಾಯ ನಮಃ
 535. ಓಂ ಕಾಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 536. ಓಂ ಸಗಣಾಯ ನಮಃ
 537. ಓಂ ಗಣಕಾರಾಯ ನಮಃ
 538. ಓಂ ಭೂತವಾಹನಸಾರಥಯೇ ನಮಃ
 539. ಓಂ ಭಸ್ಮಶಯಾಯ ನಮಃ
 540. ಓಂ ಭಸ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ 540
 541. ಓಂ ಭಸ್ಮಭೂತಾಯ ನಮಃ
 542. ಓಂ ತರವೇ ನಮಃ
 543. ಓಂ ಗಣಾಯ ನಮಃ
 544. ಓಂ ಲೋಕಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 545. ಓಂ ಅಲೋಕಾಯ ನಮಃ
 546. ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 547. ಓಂ ಸರ್ವಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 548. ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಯ ನಮಃ
 549. ಓಂ ತ್ರಿಶುಕ್ಲಾಯ ನಮಃ
 550. ಓಂ ಸಂಪನ್ನಾಯ ನಮಃ 550
 551. ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ
 552. ಓಂ ಭೂತನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 553. ಓಂ ಆಶ್ರಮಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 554. ಓಂ ಕ್ರಿಯಾವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 555. ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಮತಯೇ ನಮಃ
 556. ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ
 557. ಓಂ ವಿಶಾಲಶಾಖಾಯ ನಮಃ
 558. ಓಂ ತಾಮ್ರೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 559. ಓಂ ಅಂಬುಜಾಲಾಯ ನಮಃ
 560. ಓಂ ಸುನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ 560
 561. ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ
 562. ಓಂ ಕಪಿಶಾಯ ನಮಃ
 563. ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಯ ನಮಃ
 564. ಓಂ ಅಯುಶೇ ನಮಃ
 565. ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ
 566. ಓಂ ಅಪರಾಯ ನಮಃ
 567. ಓಂ ಗಂಧರ್ವಾಯ ನಮಃ
 568. ಓಂ ಅದಿತಯೇ ನಮಃ
 569. ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ
 570. ಓಂ ಸುವಿಜ್ಞೇಯಾಯ ನಮಃ 570
 571. ಓಂ ಸುಶಾರದಾಯ ನಮಃ
 572. ಓಂ ಪರಶ್ವಧಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 573. ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ
 574. ಓಂ ಅನುಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
 575. ಓಂ ಸುಬಾಂಧವಾಯ ನಮಃ
 576. ಓಂ ತುಂಬವೀಣಾಯ ನಮಃ
 577. ಓಂ ಮಹಾಕ್ರೋಧಾಯಾ ನಮಃ
 578. ಓಂ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ
 579. ಓಂ ಜಲೇಶಯಾಯ ನಮಃ
 580. ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ 580
 581. ಓಂ ವಶಂಕರಾಯ ನಮಃ
 582. ಓಂ ವಂಶಾಯ ನಮಃ
 583. ಓಂ ವಂಶನಾದಾಯ ನಮಃ
 584. ಓಂ ಅನಿಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 585. ಓಂ ಸರ್ವಾಂಗರೂಪಾಯ ನಮಃ
 586. ಓಂ ಮಾಯಾವಿನೇ ನಮಃ
 587. ಓಂ ಸುಹೃದಾಯ ನಮಃ
 588. ಓಂ ಅನಿಲಾಯ ನಮಃ
 589. ಓಂ ಅನಲಾಯ ನಮಃ
 590. ಓಂ ಬಂಧನಾಯ ನಮಃ 590
 591. ಓಂ ಬಂಧಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 592. ಓಂ ಸುಬಂಧನವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ
 593. ಓಂ ಸಯಜ್ಞಾರಯೇ ನಮಃ
 594. ಓಂ ಸಕಾಮಾರಯೇ ನಮಃ
 595. ಓಂ ಮಹಾದಂಶ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ
 596. ಓಂ ಮಹಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 597. ಓಂ ಬಹುಧಾನಿಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 598. ಓಂ ಶರ್ವಾಯ ನಮಃ
 599. ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ
 600. ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ 600
 601. ಓಂ ಅಧನಾಯ ನಮಃ
 602. ಓಂ ಅಮರೇಶಾಯ ನಮಃ
 603. ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
 604. ಓಂ ವಿಶ್ವದೇವಾಯ ನಮಃ
 605. ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನೇ ನಮಃ
 606. ಓಂ ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 607. ಓಂ ಅನಿಲಾಭಾಯ ನಮಃ
 608. ಓಂ ಚೇಕಿತಾನಾಯ ನಮಃ
 609. ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ
 610. ಓಂ ಅಜೈಕಪಾತೇ ನಮಃ 610
 611. ಓಂ ಕಾಪಾಲಿನೇ ನಮಃ
 612. ಓಂ ತ್ರಿಶಂಕವೇ ನಮಃ
 613. ಓಂ ಅಜಿತಾಯ ನಮಃ
 614. ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ
 615. ಓಂ ಧನ್ವಂತರಯೇ ನಮಃ
 616. ಓಂ ಧೂಮಕೇತವೇ ನಮಃ
 617. ಓಂ ಸ್ಕಂದಾಯ ನಮಃ
 618. ಓಂ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ನಮಃ
 619. ಓಂ ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ
 620. ಓಂ ಶಕ್ರಾಯ ನಮಃ 620
 621. ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 622. ಓಂ ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
 623. ಓಂ ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 624. ಓಂ ಧೃವಾಯ ನಮಃ
 625. ಓಂ ಧರಾಯ ನಮಃ
 626. ಓಂ ಪ್ರಭಾವಾಯ ನಮಃ
 627. ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯ ವಾಯವೇ ನಮಃ
 628. ಓಂ ಅರ್ಯಮ್ನೇ ನಮಃ
 629. ಓಂ ಸವಿತ್ರೇ ನಮಃ
 630. ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ 630
 631. ಓಂ ಉಷಂಗವೇ ನಮಃ
 632. ಓಂ ವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ
 633. ಓಂ ಮಾಂಧಾತ್ರೇ ನಮಃ
 634. ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ
 635. ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ
 636. ಓಂ ವರ್ಣವಿಭಾವಿನೇ ನಮಃ
 637. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮಗುಣಾವಹಾಯ ನಮಃ
 638. ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ
 639. ಓಂ ಮಹಾಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 640. ಓಂ ಚಂದ್ರವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ 640
 641. ಓಂ ಅನಿಲಾಯ ನಮಃ
 642. ಓಂ ಅನಲಾಯ ನಮಃ
 643. ಓಂ ಬಲವತೇ ನಮಃ
 644. ಓಂ ಉಪಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
 645. ಓಂ ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ
 646. ಓಂ ಪುಣ್ಯಚಂಚವೇ ನಮಃ
 647. ಓಂ ಯೇ ನಮಃ
 648. ಓಂ ಕುರುಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 649. ಓಂ ಕುರುವಾಸಿನೇ ನಮಃ
 650. ಓಂ ಕುರುಭೂತಾಯ ನಮಃ 650
 651. ಓಂ ಗುಣೌಷಧಾಯ ನಮಃ
 652. ಓಂ ಸರ್ವಾಶಯಾಯ ನಮಃ
 653. ಓಂ ದರ್ಭಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 654. ಓಂ ಸರ್ವೇಷಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ
 655. ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ
 656. ಓಂ ಸುಖಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 657. ಓಂ ಸತೇ ನಮಃ
 658. ಓಂ ಅಸತೇ ನಮಃ
 659. ಓಂ ಸರ್ವರತ್ನವಿದೇ ನಮಃ
 660. ಓಂ ಕೈಲಾಸಗಿರಿವಾಸಿನೇ ನಮಃ 660
 661. ಓಂ ಹಿಮವದ್ಗಿರಿಸಂಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 662. ಓಂ ಕೂಲಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 663. ಓಂ ಕುಲಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 664. ಓಂ ಬಹುವಿದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 665. ಓಂ ಬಹುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 666. ಓಂ ವಣಿಜಾಯ ನಮಃ
 667. ಓಂ ವರ್ಧಕಿನೇ ನಮಃ
 668. ಓಂ ವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 669. ಓಂ ವಕಿಲಾಯ ನಮಃ
 670. ಓಂ ಚಂದನಾಯ ನಮಃ 670
 671. ಓಂ ಛದಾಯ ನಮಃ
 672. ಓಂ ಸಾರಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
 673. ಓಂ ಮಹಾಜತ್ರವೇ ನಮಃ
 674. ಓಂ ಅಲೋಲಾಯ ನಮಃ
 675. ಓಂ ಮಹೌಷಧಾಯ ನಮಃ
 676. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
 677. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಶ್ಛಂದೋವ್ಯಾಕರಣೋತ್ತರಾಯ ನಮಃ
 678. ಓಂ ಸಿಂಹನಾದಾಯ ನಮಃ
 679. ಓಂ ಸಿಂಹದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ
 680. ಓಂ ಸಿಂಹಗಾಯ ನಮಃ 680
 681. ಓಂ ಸಿಂಹವಾಹನಾಯ ನಮಃ
 682. ಓಂ ಪ್ರಭಾವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 683. ಓಂ ಜಗತ್ಕಾಲಸ್ಥಾಲಾಯ ನಮಃ
 684. ಓಂ ಲೋಕಹಿತಾಯ ನಮಃ
 685. ಓಂ ತರವೇ ನಮಃ
 686. ಓಂ ಸಾರಂಗಾಯ ನಮಃ
 687. ಓಂ ನವಚಕ್ರಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 688. ಓಂ ಕೇತುಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
 689. ಓಂ ಸಭಾವನಾಯ ನಮಃ
 690. ಓಂ ಭೂತಾಲಯಾಯ ನಮಃ 690
 691. ಓಂ ಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ
 692. ಓಂ ಅಹೋರಾತ್ರಾಯ ನಮಃ
 693. ಓಂ ಅನಿಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 694. ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ವಾಹಿತ್ರೇ ನಮಃ
 695. ಓಂ ನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 696. ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ
 697. ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ
 698. ಓಂ ಅಮೋಘಾಯ ನಮಃ
 699. ಓಂ ಸಂಯತಾಯ ನಮಃ
 700. ಓಂ ಅಶ್ವಾಯ ನಮಃ 700
 701. ಓಂ ಭೋಜನಾಯ ನಮಃ
 702. ಓಂ ಪ್ರಾಣಧಾರಣಾಯ ನಮಃ
 703. ಓಂ ಧೃತಿಮತೇ ನಮಃ
 704. ಓಂ ಮತಿಮತೇ ನಮಃ
 705. ಓಂ ದಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 706. ಓಂ ಸತ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ
 707. ಓಂ ಯುಗಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 708. ಓಂ ಗೋಪಾಲಯೇ ನಮಃ
 709. ಓಂ ಗೋಪತಯೇ ನಮಃ
 710. ಓಂ ಗ್ರಾಮಾಯ ನಮಃ
 711. ಓಂ ಗೋಚರ್ಮವಸನಾಯ ನಮಃ
 712. ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
 713. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಬಾಹವೇ ನಮಃ
 714. ಓಂ ಪ್ರವೇಶಿನಾಂ ಗುಹಾಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 715. ಓಂ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾರಯೇ ನಮಃ
 716. ಓಂ ಮಹಾಹರ್ಶಾಯ ನಮಃ
 717. ಓಂ ಜಿತಕಾಮಾಯ ನಮಃ
 718. ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 719. ಓಂ ಗಾಂಧಾರಾಯ ನಮಃ
 720. ಓಂ ಸುವಾಸಾಯ ನಮಃ 720
 721. ಓಂ ತಪಸ್ಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 722. ಓಂ ರತಯೇ ನಮಃ
 723. ಓಂ ನರಾಯ ನಮಃ
 724. ಓಂ ಮಹಾಗೀತಾಯ ನಮಃ
 725. ಓಂ ಮಹಾನೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 726. ಓಂ ಅಪ್ಸರೋಗಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 727. ಓಂ ಮಹಾಕೇತವೇ ನಮಃ
 728. ಓಂ ಮಹಾಧಾತವೇ ನಮಃ
 729. ಓಂ ನೈಕಸಾನುಚರಾಯ ನಮಃ
 730. ಓಂ ಚಲಾಯ ನಮಃ 730
 731. ಓಂ ಆವೇದನೀಯಾಯ ನಮಃ
 732. ಓಂ ಆದೇಶಾಯ ನಮಃ
 733. ಓಂ ಸರ್ವಗಂಧಸುಖಾಹವಾಯ ನಮಃ
 734. ಓಂ ತೋರಣಾಯ ನಮಃ
 735. ಓಂ ತಾರಣಾಯ ನಮಃ
 736. ಓಂ ವಾತಾಯ ನಮಃ
 737. ಓಂ ಪರಿಧೀನೇ ನಮಃ
 738. ಓಂ ಪತಿಖೇಚರಾಯ ನಮಃ
 739. ಓಂ ಸಂಯೋಗಾಯ ವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 740. ಓಂ ವೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ 740
 741. ಓಂ ಅತಿವೃದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 742. ಓಂ ಗುಣಾಧಿಕಾಯ ನಮಃ
 743. ಓಂ ನಿತ್ಯಮಾತ್ಮಸಹಾಯಾಯ ನಮಃ
 744. ಓಂ ದೇವಾಸುರಪತಯೇ ನಮಃ
 745. ಓಂ ಪತಯೇ ನಮಃ
 746. ಓಂ ಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 747. ಓಂ ಯುಕ್ತಬಾಹವೇ ನಮಃ
 748. ಓಂ ದಿವಿಸುಪರ್ಣೋದೇವಾಯ ನಮಃ
 749. ಓಂ ಆಷಾಢಾಯ ನಮಃ
 750. ಓಂ ಸುಷಾಢಾಯ ನಮಃ 750
 751. ಓಂ ಧ್ರುವಾಯ ನಮಃ
 752. ಓಂ ಹರಿಣಾಯ ನಮಃ
 753. ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ
 754. ಓಂ ಆವರ್ತಮಾನೇಭ್ಯೋವಪುಷೇ ನಮಃ
 755. ಓಂ ವಸುಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 756. ಓಂ ಮಹಾಪಥಾಯ ನಮಃ
 757. ಓಂ ಶಿರೋಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 758. ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ
 759. ಓಂ ಅಕ್ಷಾಯ ರಥಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
 760. ಓಂ ಸರ್ವಯೋಗಿನೇ ನಮಃ 760
 761. ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ
 762. ಓಂ ಸಮಾಮ್ನಾಯಾಯ ನಮಃ
 763. ಓಂ ಅಸ್ಮಾಮ್ನಾಯಾಯ ನಮಃ
 764. ಓಂ ತೀರ್ಥದೇವಾಯ ನಮಃ
 765. ಓಂ ಮಹಾರಥಾಯ ನಮಃ
 766. ಓಂ ನಿರ್ಜೀವಾಯ ನಮಃ
 767. ಓಂ ಜೀವನಾಯ ನಮಃ
 768. ಓಂ ಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 769. ಓಂ ಶುಭಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 770. ಓಂ ಬಹುಕರ್ಕಶಾಯ ನಮಃ 770
 771. ಓಂ ರತ್ನಪ್ರಭೂತಾಯ ನಮಃ
 772. ಓಂ ರತ್ನಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 773. ಓಂ ಮಹಾರ್ಣವನಿಪಾನವಿದೇ ನಮಃ
 774. ಓಂ ಮೂಲಾಯ ನಮಃ
 775. ಓಂ ವಿಶಾಲಾಯ ನಮಃ
 776. ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ
 777. ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 778. ಓಂ ತಪೋನಿಧಯೇ ನಮಃ
 779. ಓಂ ಆರೋಹಣಾಯ ನಮಃ
 780. ಓಂ ಅಧಿರೋಹಾಯ ನಮಃ 780
 781. ಓಂ ಶೀಲಧಾರಿಣೇ ನಮಃ
 782. ಓಂ ಮಹಾಯಶಸೇ ನಮಃ
 783. ಓಂ ಸೇನಾಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 784. ಓಂ ಮಹಾಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 785. ಓಂ ಯೋಗಾಯ ನಮಃ
 786. ಓಂ ಯುಗಕರಾಯ ನಮಃ
 787. ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
 788. ಓಂ ಯುಗರೂಪಾಯ ನಮಃ
 789. ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯ ನಮಃ
 790. ಓಂ ಮಹಾನಾಗಹನಾಯ ನಮಃ 790
 791. ಓಂ ವಧಾಯ ನಮಃ
 792. ಓಂ ನ್ಯಾಯನಿರ್ವಪಣಾಯ ನಮಃ
 793. ಓಂ ಪಾದಾಯ ನಮಃ
 794. ಓಂ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
 795. ಓಂ ಅಚಲೋಪಮಾಯ ನಮಃ
 796. ಓಂ ಬಹುಮಾಲಾಯ ನಮಃ
 797. ಓಂ ಮಹಾಮಾಲಾಯ ನಮಃ
 798. ಓಂ ಶಶಿನೇ ಹರಸುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 799. ಓಂ ವಿಸ್ತಾರಾಯ ಲವಣಾಯ ಕೂಪಾಯ ನಮಃ
 800. ಓಂ ತ್ರಿಯುಗಾಯ ನಮಃ 800
 801. ಓಂ ಸಫಲೋದಯಾಯ ನಮಃ
 802. ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 803. ಓಂ ವಿಷಣ್ಣಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 804. ಓಂ ಮಣಿವಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 805. ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ
 806. ಓಂ ಬಿಂದವೇ ನಮಃ
 807. ಓಂ ವಿಸರ್ಗಾಯ ನಮಃ
 808. ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
 809. ಓಂ ಶರಾಯ ನಮಃ
 810. ಓಂ ಸರ್ವಾಯುಧಾಯ ನಮಃ 810
 811. ಓಂ ಸಹಾಯ ನಮಃ
 812. ಓಂ ನಿವೇದನಾಯ ನಮಃ
 813. ಓಂ ಸುಖಾಜಾತಾಯ ನಮಃ
 814. ಓಂ ಸುಗಂಧಾರಾಯ ನಮಃ
 815. ಓಂ ಮಹಾಧನುಷೇ ನಮಃ
 816. ಓಂ ಗಂಧಪಾಲಿನೇ ಭಗವತೇ ನಮಃ
 817. ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಂ ಉತ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ
 818. ಓಂ ಮಂಥಾನಾಯ ಬಹುಲವಾಯವೇ ನಮಃ
 819. ಓಂ ಸಕಲಾಯ ನಮಃ
 820. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ 820
 821. ಓಂ ತಲಸ್ತಾಲಾಯ ನಮಃ
 822. ಓಂ ಕರಸ್ಥಾಲಿನೇ ನಮಃ
 823. ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಸಂಹನನಾಯ ನಮಃ
 824. ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ
 825. ಓಂ ಛತ್ರಾಯ ನಮಃ
 826. ಓಂ ಸುಛತ್ರಾಯ ನಮಃ
 827. ಓಂ ವಿರವ್ಯಾತಲೋಕಾಯ ನಮಃ
 828. ಓಂ ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾಯ ಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 829. ಓಂ ಮುಂಡಾಯ ನಮಃ
 830. ಓಂ ವಿರೂಪಾಯ ನಮಃ 830
 831. ಓಂ ವಿಕೃತಾಯ ನಮಃ
 832. ಓಂ ದಂಡಿನೇ ನಮಃ
 833. ಓಂ ಕುಂಡಿನೇ ನಮಃ
 834. ಓಂ ವಿಕುರ್ವಣಾಯ ನಮಃ
 835. ಓಂ ಹರ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 836. ಓಂ ಕಕುಭಾಯ ನಮಃ
 837. ಓಂ ವಜ್ರಿಣೇ ನಮಃ
 838. ಓಂ ಶತಜಿಹ್ವಾಯ ನಮಃ
 839. ಓಂ ಸಹಸ್ರಪಾದೇ ನಮಃ
 840. ಓಂ ಸಹಸ್ರಮುರ್ಧ್ನೇ ನಮಃ 840
 841. ಓಂ ದೇವೇಂದ್ರಾಯ ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ನಮಃ
 842. ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ
 843. ಓಂ ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ನಮಃ
 844. ಓಂ ಸರ್ವಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 845. ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 846. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಕೃತೇ ನಮಃ
 847. ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
 848. ಓಂ ತ್ರಿಕಕುಡೇ ಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 849. ಓಂ ಕನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 850. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ 850
 851. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡವಿನಿರ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 852. ಓಂ ಶತಘ್ನೀಪಾಶ ಶಕ್ತಿಮತೇ ನಮಃ
 853. ಓಂ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 854. ಓಂ ಮಹಾಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 855. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 856. ಓಂ ಜಲೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
 857. ಓಂ ಗಭಸ್ತಯೇ ನಮಃ
 858. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ
 859. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಿಣೇ ನಮಃ
 860. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ ನಮಃ 860
 861. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ನಮಃ
 862. ಓಂ ಗತಯೇ ನಮಃ
 863. ಓಂ ಅನಂತರೂಪಾಯ ನಮಃ
 864. ಓಂ ನೈಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 865. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭುವ ತಿಗ್ಮತೇಜಸೇ ನಮಃ
 866. ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಗಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 867. ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ
 868. ಓಂ ವಾತರಂಹಾಯ ನಮಃ
 869. ಓಂ ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ
 870. ಓಂ ಚಂದನಿನೇ ನಮಃ 870
 871. ಓಂ ಪದ್ಮನಾಲಾಗ್ರಾಯ ನಮಃ
 872. ಓಂ ಸುರಭ್ಯುತ್ತರಣಾಯ ನಮಃ
 873. ಓಂ ನರಾಯ ನಮಃ
 874. ಓಂ ಕರ್ಣಿಕಾರಮಹಾಸ್ರಗ್ವಿಣೇ ನಮಃ
 875. ಓಂ ನೀಲಮೌಲಯೇ ನಮಃ
 876. ಓಂ ಪಿನಾಕಧೃತೇ ನಮಃ
 877. ಓಂ ಉಮಾಪತಯೇ ನಮಃ
 878. ಓಂ ಉಮಾಕಾಂತಾಯ ನಮಃ
 879. ಓಂ ಜಾಹ್ನವೀಭೃತೇ ನಮಃ
 880. ಓಂ ಉಮಾಧವಾಯ ನಮಃ
 881. ಓಂ ವರಾಯ ವರಾಹಾಯ ನಮಃ
 882. ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ
 883. ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 884. ಓಂ ಸುಮಹಾಸ್ವನಾಯ ನಮಃ
 885. ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ
 886. ಓಂ ದಮನಾಯ ನಮಃ
 887. ಓಂ ಶತ್ರುಘ್ನೇ ನಮಃ
 888. ಓಂ ಶ್ವೇತಪಿಂಗಲಾಯ ನಮಃ
 889. ಓಂ ಪ್ರೀತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 890. ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ 890
 891. ಓಂ ಪ್ರಯತಾತ್ಮಾನೇ ನಮಃ
 892. ಓಂ ಪ್ರಧಾನಧೃತೇ ನಮಃ
 893. ಓಂ ಸರ್ವಪಾರ್ಶ್ವಮುಖಾಯ ನಮಃ
 894. ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 895. ಓಂ ಧರ್ಮಸಾಧಾರಣೋ ವರಾಯ ನಮಃ
 896. ಓಂ ಚರಾಚರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 897. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 898. ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ಗೋವೃಷೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 899. ಓಂ ಸಾಧ್ಯರ್ಷಯೇ ನಮಃ
 900. ಓಂ ವಸುರಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ 900
 901. ಓಂ ವಿವಸ್ವತೇ ಸವಿತಾಮೃತಾಯ ನಮಃ
 902. ಓಂ ವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ
 903. ಓಂ ಸರ್ಗಾಯ ಸುಸಂಕ್ಷೇಪಾಯ ವಿಸ್ತರಾಯ ನಮಃ
 904. ಓಂ ಪರ್ಯಾಯೋನರಾಯ ನಮಃ
 905. ಓಂ ಋತವೇ ನಮಃ
 906. ಓಂ ಸಂವತ್ಸರಾಯ ನಮಃ
 907. ಓಂ ಮಾಸಾಯ ನಮಃ
 908. ಓಂ ಪಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 909. ಓಂ ಸಂಖ್ಯಾಸಮಾಪನಾಯ ನಮಃ
 910. ಓಂ ಕಲಾಭ್ಯೋ ನಮಃ 910
 911. ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಭ್ಯೋ ನಮಃ
 912. ಓಂ ಲವೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
 913. ಓಂ ಮಾತ್ರಾಭ್ಯೋ ನಮಃ
 914. ಓಂ ಮುಹೂರ್ತಾಹಃ ಕ್ಷಪಾಭ್ಯೋ ನಮಃ
 915. ಓಂ ಕ್ಷಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ
 916. ಓಂ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ನಮಃ
 917. ಓಂ ಪ್ರಜಾಬೀಜಾಯ ನಮಃ
 918. ಓಂ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ
 919. ಓಂ ಆದ್ಯಾಯ ನಿರ್ಗಮಾಯ ನಮಃ
 920. ಓಂ ಸತೇ ನಮಃ 920
 921. ಓಂ ಅಸತೇ ನಮಃ
 922. ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 923. ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 924. ಓಂ ಪಿತ್ರೇ ನಮಃ
 925. ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 926. ಓಂ ಪಿತಾಮಹಾಯ ನಮಃ
 927. ಓಂ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ
 928. ಓಂ ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ
 929. ಓಂ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ
 930. ಓಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾಯ ನಮಃ 930
 931. ಓಂ ನಿರ್ವಾಣಾಯ ನಮಃ
 932. ಓಂ ಹ್ಲಾದನಾಯ ನಮಃ
 933. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾಯ ನಮಃ
 934. ಓಂ ಪರಾಯೈ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ
 935. ಓಂ ದೇವಾಸುರ ವಿನಿರ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 936. ಓಂ ದೇವಾಸುರಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 937. ಓಂ ದೇವಾಸುರಗುರವೇ ನಮಃ
 938. ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ
 939. ಓಂ ದೇವಾಸುರ ನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ
 940. ಓಂ ದೇವಾಸುರ ಮಹಾಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ 940
 941. ಓಂ ದೇವಾಸುರ ಗಣಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 942. ಓಂ ದೇವಾಸುರಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 943. ಓಂ ದೇವಾಸುರ ಗಣಾಗೃಣ್ಯೈ ನಮಃ
 944. ಓಂ ದೇವಾತಿದೇವಾಯ ನಮಃ
 945. ಓಂ ದೇವರ್ಶಯೇ ನಮಃ
 946. ಓಂ ದೇವಾಸುರವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 947. ಓಂ ದೇವಾಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 948. ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ
 949. ಓಂ ದೇವಾಸುರಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 950. ಓಂ ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ನಮಃ 950
 951. ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 952. ಓಂ ದೇವತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 953. ಓಂ ಆತ್ಮಸಂಭವಾಯ ನಮಃ
 954. ಓಂ ಉದ್ಭಿದೇ ನಮಃ
 955. ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 956. ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 957. ಓಂ ವಿರಜಾಯ ನಮಃ
 958. ಓಂ ನೀರಜಾಯ ನಮಃ
 959. ಓಂ ಅಮರಾಯ ನಮಃ
 960. ಓಂ ಈಡ್ಯಾಯ ನಮಃ 960
 961. ಓಂ ಹಸ್ತೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 962. ಓಂ ವ್ಯಘ್ರಾಯ ನಮಃ
 963. ಓಂ ದೇವಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ
 964. ಓಂ ನರಋಷಭಾಯ ನಮಃ
 965. ಓಂ ವಿಬುಧಾಯ ನಮಃ
 966. ಓಂ ಅಗ್ರವರಾಯ ನಮಃ
 967. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ
 968. ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾಯ ನಮಃ
 969. ಓಂ ತಪೋಮಯಾಯ ನಮಃ
 970. ಓಂ ಸುಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ 970
 971. ಓಂ ಶಿಭನಾಯ ನಮಃ
 972. ಓಂ ವಜ್ರಿಣೇ ನಮಃ
 973. ಓಂ ಪ್ರಾಸಾನಾಂ ಪ್ರಭವಾಯ ನಮಃ
 974. ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
 975. ಓಂ ಗುಹಾಯ ನಮಃ
 976. ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ
 977. ಓಂ ನಿಜಾಯ ಸರ್ಗಾಯ ನಮಃ
 978. ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
 979. ಓಂ ಸರ್ವಪಾವನಾಯ ನಮಃ
 980. ಓಂ ಶೃಂಗಿಣೇ ನಮಃ 980
 981. ಓಂ ಶೃಂಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 982. ಓಂ ಬಭ್ರುವೇ ನಮಃ
 983. ಓಂ ರಾಜರಾಜಾಯ ನಮಃ
 984. ಓಂ ನಿರಾಮಯಾಯ ನಮಃ
 985. ಓಂ ಅಭಿರಾಮಾಯ ನಮಃ
 986. ಓಂ ಸುರಗಣಾಯ ನಮಃ
 987. ಓಂ ವಿರಾಮಾಯ ನಮಃ
 988. ಓಂ ಸರ್ವಸಾಧನಾಯ ನಮಃ
 989. ಓಂ ಲಲಾಟಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 990. ಓಂ ವಿಶ್ವದೇವಾಯ ನಮಃ 990
 991. ಓಂ ಹರಿಣಾಯ ನಮಃ
 992. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಾಯ ನಮಃ
 993. ಓಂ ಸ್ಥಾವರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ
 994. ಓಂ ನಿಯಮೇಂದ್ರಿಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 995. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ
 996. ಓಂ ಸಿದ್ಧಭೂತಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ
 997. ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 998. ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ
 999. ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ
 1000. ಓಂ ವ್ರತಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ 1000
 1001. ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ
 1002. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 1003. ಓಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾಯೈ ಗತಯೇ ನಮಃ
 1004. ಓಂ ವಿಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 1005. ಓಂ ಮುಕ್ತತೇಜಸೇ ನಮಃ
 1006. ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
 1007. ಓಂ ಶ್ರೀವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 1008. ಓಂ ಜಗತೇ ನಮಃ 1008


|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ ||