ಶ್ರೀ ಕಾಲೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ಕಾಲೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

 1. ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಗುಹ್ಯಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ
 8. ಓಂ ಅವಿರೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 11. ಓಂ ಮಹಾಕಾಲನಿತಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಕಾಲಭೈರವಭಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಕುಲವರ್ತ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 14. ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಕಮನೀಯಸುಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಕಸ್ತೂರೀರಸನೀಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಕಕಾರವರ್ಣಸರ್ವಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 21. ಓಂ ಕಾಮಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಕಾಮಾರ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 23. ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 24. ಓಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ
 26. ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 27. ಓಂ ಕಾಮಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಕಾಮಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಕುಲಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಕುಲೀನಾಯೈ ನಮಃ
 31. ಓಂ ಕುಲವತ್ಯೈ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಅಂಬಾಯೈ ನಮಃ
 33. ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
 34. ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ
 36. ಓಂ ಕುಲಜಾಯೈ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಕೃಷ್ಣದೇಹಾಯೈ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಕೃಶೋದರ್ಯೈ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಕೃಶಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಕುಲಿಶಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 41. ಓಂ ಕ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಕುಲಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಉಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಉಗ್ರಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 50. ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 51. ಓಂ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ
 53. ಓಂ ನೀಲಾಯೈ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಘನಾಯೈ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಬಲಾಕಾಯೈ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಮಾತ್ರಾಮುದ್ರಾಪಿತಾಯೈ ನಮಃ
 57. ಓಂ ಅಸಿತಾಯೈ ನಮಃ
 58. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 59. ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 65. ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
 66. ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 67. ಓಂ ವಜ್ರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 68. ಓಂ ವಜ್ರಕಂಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 69. ಓಂ ನೃಮುಂಡಸ್ರಗ್ವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 70. ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ
 71. ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 72. ಓಂ ನರಮುಂಡಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಗಲದ್ರಕ್ತವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 74. ಓಂ ರಕ್ತಚಂದನಸಿಕ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 75. ಓಂ ಸಿಂದೂರಾರುಣಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಘೋರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಘೋರದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಘೋರಾಘೋರತರಾಯೈ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
 82. ಓಂ ಸುದತ್ಯೈ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಯುಗದಂತುರಾಯೈ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಸುಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
 85. ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 86. ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 87. ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಶಾರದೇಂದುಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಸ್ಫುರತ್ಸ್ಮೇರಾಂಬುಜೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಸುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಪದ್ಮವದನಾಯೈ ನಮಃ
 95. ಓಂ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಕೋಟರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 98. ಓಂ ಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಮಹತ್ಯೈ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಬಹುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 101. ಓಂ ಸುಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 102. ಓಂ ಕುಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಅತಿವೇಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 106. ಓಂ ಪ್ರಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ
 109. ಓಂ ಚರ್ಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 110. ಓಂ ಚಂಡವೇಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 111. ಓಂ ಸುಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 112. ಓಂ ಮುಕ್ತಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 113. ಓಂ ದೀರ್ಘಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 114. ಓಂ ಮಹತ್ಕಚಾಯೈ ನಮಃ
 115. ಓಂ ಪ್ರೇತದೇಹಾಕರ್ಣಪೂರಾಯೈ ನಮಃ
 116. ಓಂ ಪ್ರೇತಪಾಣೀಸುಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ
 117. ಓಂ ಪ್ರೇತಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
 118. ಓಂ ಪ್ರಿಯಪ್ರೇತಾಯೈ ನಮಃ
 119. ಓಂ ಪ್ರೇತಭೂಮಿಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 120. ಓಂ ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 121. ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 122. ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ
 123. ಓಂ ಕುಲಪಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ
 124. ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 125. ಓಂ ಪುಣ್ಯದೇಹಾಯೈ ನಮಃ
 126. ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕ್ಯೈ ನಮಃ
 127. ಓಂ ಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ
 128. ಓಂ ಪುತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 129. ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 130. ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ
 131. ಓಂ ಪುರಾಯೈ ನಮಃ
 132. ಓಂ ಪುಣ್ಯವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 133. ಓಂ ಪುಣ್ಯನಾಮ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 134. ಓಂ ಭೀತಿಹರಾಯೈ ನಮಃ
 135. ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ
 136. ಓಂ ಖಡ್ಗಪಾಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 137. ಓಂ ನೃಮುಂಡಹಸ್ತಶಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 138. ಓಂ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 139. ಓಂ ಸುನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 140. ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ
 141. ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ
 142. ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 143. ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 144. ಓಂ ಪೀನೋನ್ನತಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ
 145. ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯೈ ನಮಃ
 146. ಓಂ ಘೋರರಾವಾಯೈ ನಮಃ
 147. ಓಂ ಸೃಕ್ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 148. ಓಂ ರಕ್ತವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 149. ಓಂ ಘೋರರಾವಾಯೈ ನಮಃ
 150. ಓಂ ಖಡ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
 151. ಓಂ ವಿಶಂಕಾಯೈ ನಮಃ
 152. ಓಂ ಮದನಾತುರಾಯೈ ನಮಃ
 153. ಓಂ ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 154. ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 155. ಓಂ ಪ್ರಮದಾಯೈ ನಮಃ
 156. ಓಂ ಸುಧಾಸಿಂಧುನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 157. ಓಂ ಅತಿಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 158. ಓಂ ಮಹಾಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 159. ಓಂ ಸರ್ವಾಕರ್ಷಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 160. ಓಂ ಗೀತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 161. ಓಂ ವಾದ್ಯರತಾಯೈ ನಮಃ
 162. ಓಂ ಪ್ರೇತನೃತ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
 163. ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ
 164. ಓಂ ದಶಭುಜಾಯೈ ನಮಃ
 165. ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾಯೈ ನಮಃ
 166. ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ
 167. ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 168. ಓಂ ಜಗತ್ಯೈ ನಮಃ
 169. ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 170. ಓಂ ಜಗದ್ಬಂಧವೇ ನಮಃ
 171. ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 172. ಓಂ ಜಗದಾನಂದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 173. ಓಂ ಜಗನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 174. ಓಂ ಹೈಮವತ್ಯೈ ನಮಃ
 175. ಓಂ ಮಹಾಮಹಾಯೈ ನಮಃ
 176. ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 177. ಓಂ ನಾಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 178. ಓಂ ನಾಗಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 179. ಓಂ ನಾಗಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 180. ಓಂ ದೇವಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 181. ಓಂ ಗಂಧರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ
 182. ಓಂ ಕಿನ್ನರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 183. ಓಂ ಮೋಹರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 184. ಓಂ ಮಹಾರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 185. ಓಂ ದಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ
 186. ಓಂ ಭಾಸುರಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ
 187. ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರ್ಯೈ ನಮಃ
 188. ಓಂ ವಸುಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 189. ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 190. ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 191. ಓಂ ಜರಾಯೈ ನಮಃ
 192. ಓಂ ರಾಕ್ಷಸ್ಯೈ ನಮಃ
 193. ಓಂ ಡಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 194. ಓಂ ವೇದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 195. ಓಂ ವೇದವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 196. ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ
 197. ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 198. ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 199. ಓಂ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 200. ಓಂ ಪುರಾತನ್ಯೈ ನಮಃ
 201. ಓಂ ಚಿಂತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 202. ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 203. ಓಂ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ
 204. ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ
 205. ಓಂ ನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 206. ಓಂ ತಂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 207. ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 208. ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 209. ಓಂ ನಿಶ್ಚಲಾಯೈ ನಮಃ
 210. ಓಂ ಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ
 211. ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 212. ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 213. ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 214. ಓಂ ಕಾಶ್ಯೈ ನಮಃ
 215. ಓಂ ಶಚ್ಯೈ ನಮಃ
 216. ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ
 217. ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ
 218. ಓಂ ಸತ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
 219. ಓಂ ನೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 220. ಓಂ ಸುನೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 221. ಓಂ ಸುರುಚ್ಯೈ ನಮಃ
 222. ಓಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ
 223. ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ
 224. ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 225. ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ
 226. ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 227. ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ
 228. ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 229. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 230. ಓಂ ನೀಲಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 231. ಓಂ ಸ್ರೋತಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 232. ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 233. ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 234. ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ
 235. ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ
 236. ಓಂ ನದ್ಯೈ ನಮಃ
 237. ಓಂ ಸಿಂಧವೇ ನಮಃ
 238. ಓಂ ಸರ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 239. ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ
 240. ಓಂ ಶೂನ್ಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 241. ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ
 242. ಓಂ ತರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 243. ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ
 244. ಓಂ ಲಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 245. ಓಂ ಬಹುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 246. ಓಂ ಸ್ಥೂಲಾಯೈ ನಮಃ
 247. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
 248. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾಯೈ ನಮಃ
 249. ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ
 250. ಓಂ ಅನುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 251. ಓಂ ಪರಮಾಣುಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 252. ಓಂ ಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 253. ಓಂ ಸದಾನಂದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 254. ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 255. ಓಂ ಸರ್ವಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 256. ಓಂ ಸುನಂದಾಯೈ ನಮಃ
 257. ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 258. ಓಂ ಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 259. ಓಂ ಸ್ತವನೀಯಸ್ವಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 260. ಓಂ ರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 261. ಓಂ ಟಂಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 262. ಓಂ ಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 263. ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 264. ಓಂ ಚಿತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 265. ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
 266. ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 267. ಓಂ ಪದ್ಮಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ
 268. ಓಂ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 269. ಓಂ ಶಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 270. ಓಂ ಕ್ಷಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 271. ಓಂ ರಾಕಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 272. ಓಂ ರುಧಿರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 273. ಓಂ ಭ್ರಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ
 274. ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ
 275. ಓಂ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 276. ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ
 277. ಓಂ ಶತ್ರುಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 278. ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 279. ಓಂ ಮಹೇಂದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 280. ಓಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ
 281. ಓಂ ಚಂದ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 282. ಓಂ ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 283. ಓಂ ರುದ್ರಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 284. ಓಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 285. ಓಂ ಸ್ತ್ರಿಯೈ ನಮಃ
 286. ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 287. ಓಂ ಪುಂಸೇ ನಮಃ
 288. ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 289. ಓಂ ಮುಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 290. ಓಂ ಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 291. ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 292. ಓಂ ಭಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 293. ಓಂ ಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ
 294. ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 295. ಓಂ ಸರ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 296. ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 297. ಓಂ ಹರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ
 298. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 299. ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ
 300. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ
 301. ಓಂ ಭವ್ಯಾಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 302. ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ
 303. ಓಂ ಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 304. ಓಂ ಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 305. ಓಂ ಪಾಲಯಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 306. ಓಂ ಶರ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 307. ಓಂ ತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ
 308. ಓಂ ದಯಾಯೈ ನಮಃ
 309. ಓಂ ತಮಿಸ್ರಾತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ
 310. ಓಂ ಸ್ಥಾಸ್ನವೇ ನಮಃ
 311. ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ
 312. ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ
 313. ಓಂ ಚಾರ್ವಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 314. ಓಂ ಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ
 315. ಓಂ ಲೋಲಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 316. ಓಂ ಚಾರುಚರಿತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 317. ಓಂ ತ್ರಪಾಯೈ ನಮಃ
 318. ಓಂ ತ್ರಪಾವತ್ಯೈ ನಮಃ
 319. ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ
 320. ಓಂ ವಿಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ
 321. ಓಂ ಹರಯೌವತ್ಯೈ ನಮಃ
 322. ಓಂ ಸತ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ
 323. ಓಂ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 324. ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 325. ಓಂ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 326. ಓಂ ಗರಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 327. ಓಂ ದುಷ್ಟಸಂಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 328. ಓಂ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 329. ಓಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಯೈ ನಮಃ
 330. ಓಂ ಘೃಣಾಯೈ ನಮಃ
 331. ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ
 332. ಓಂ ಭಯಾನಕಾಯೈ ನಮಃ
 333. ಓಂ ಭೀಮನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 334. ಓಂ ಭಿಯೇ ನಮಃ
 335. ಓಂ ಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ ನಮಃ
 336. ಓಂ ವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 337. ಓಂ ಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 338. ಓಂ ಯಮುನಾಯೈ ನಮಃ
 339. ಓಂ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 340. ಓಂ ಯಜುಃಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 341. ಓಂ ಋಕ್ಸಾಮಾಥರ್ವನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 342. ಓಂ ರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 343. ಓಂ ಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ
 344. ಓಂ ಸುರಾಯೈ ನಮಃ
 345. ಓಂ ಕಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ
 346. ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ
 347. ಓಂ ವೇಣುವೀಣಾಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
 348. ಓಂ ವಂಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 349. ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
 350. ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ
 351. ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 352. ಓಂ ತ್ರಿಜಗದೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 353. ಓಂ ಮಧುಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 354. ಓಂ ಕುಂಡಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 355. ಓಂ ಋದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ
 356. ಓಂ ಶುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ
 357. ಓಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ
 358. ಓಂ ರಂಭೋರ್ವಶೀರತೀರಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 359. ಓಂ ರೋಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 360. ಓಂ ರೇವತ್ಯೈ ನಮಃ
 361. ಓಂ ಮಘಾಯೈ ನಮಃ
 362. ಓಂ ಶಂಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 363. ಓಂ ಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 364. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 365. ಓಂ ಗದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 366. ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 367. ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 368. ಓಂ ಪರಿಘಾಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 369. ಓಂ ಪಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 370. ಓಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 371. ಓಂ ಪಿನಾಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 372. ಓಂ ಧೂಮ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 373. ಓಂ ಸುರಭ್ಯೈ ನಮಃ
 374. ಓಂ ವನಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 375. ಓಂ ರಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 376. ಓಂ ಸಮರಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 377. ಓಂ ವೇಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 378. ಓಂ ರಣಪಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ
 379. ಓಂ ಜಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 380. ಓಂ ವಜ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 381. ಓಂ ನೀಲಲಾವಣ್ಯಾಂಬುಧಿಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 382. ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 383. ಓಂ ಸದಾಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 384. ಓಂ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರಮಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 385. ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 386. ಓಂ ರಕ್ತದಂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 387. ಓಂ ರಕ್ತಪಾಯೈ ನಮಃ
 388. ಓಂ ರುಧಿರಾಕ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 389. ಓಂ ರಕ್ತಖರ್ಪರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 390. ಓಂ ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 391. ಓಂ ಮಾಂಸರುಚಯೇ ನಮಃ
 392. ಓಂ ವಾಸವಾಸಕ್ತಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ
 393. ಓಂ ಗಲಚ್ಛೋಣಿತಮುಂಡಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 394. ಓಂ ಕಂಠಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 395. ಓಂ ಶವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
 396. ಓಂ ಚಿತಾಂತಸ್ಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 397. ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 398. ಓಂ ವೃಷವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 399. ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರತ್ವಗಂಬರಾಯೈ ನಮಃ
 400. ಓಂ ಚೀನಚೈಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 401. ಓಂ ಸಿಂಹವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 402. ಓಂ ವಾಮದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 403. ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 404. ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ
 405. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಭಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 406. ಓಂ ಬಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 407. ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ
 408. ಓಂ ವೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ
 409. ಓಂ ವೃದ್ಧಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 410. ಓಂ ಜರಾತುರಾಯೈ ನಮಃ
 411. ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ
 412. ಓಂ ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 413. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 414. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ
 415. ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ
 416. ಓಂ ಸುಪ್ತವತ್ಯೈ ನಮಃ
 417. ಓಂ ಚಿತ್ರಲೇಖಾಯೈ ನಮಃ
 418. ಓಂ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 419. ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 420. ಓಂ ಅಮೋಘಾಯೈ ನಮಃ
 421. ಓಂ ಅರುಂಧತ್ಯೈ ನಮಃ
 422. ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 423. ಓಂ ಭೋಗವತ್ಯೈ ನಮಃ
 424. ಓಂ ಅನುರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 425. ಓಂ ಮಂದಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 426. ಓಂ ಮಂದಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ
 427. ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ
 428. ಓಂ ಅಸುರಾಂತಕಾಯೈ ನಮಃ
 429. ಓಂ ಮಾನದಾಯೈ ನಮಃ
 430. ಓಂ ಮಾನಿನೀಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 431. ಓಂ ಮಾನನೀಯಾಯೈ ನಮಃ
 432. ಓಂ ಮದಾತುರಾಯೈ ನಮಃ
 433. ಓಂ ಮದಿರಾಯೈ ನಮಃ
 434. ಓಂ ಮೇದುರಾಯೈ ನಮಃ
 435. ಓಂ ಉನ್ಮಾದಾಯೈ ನಮಃ
 436. ಓಂ ಮೇಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 437. ಓಂ ಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 438. ಓಂ ಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 439. ಓಂ ಸುಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 440. ಓಂ ಅನಂತಗುಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 441. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೋತ್ತಮೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ
 442. ಓಂ ಜಯದಾಯೈ ನಮಃ
 443. ಓಂ ಜಿತ್ವರಾಯೈ ನಮಃ
 444. ಓಂ ಜೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 445. ಓಂ ಜಯಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 446. ಓಂ ಜಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 447. ಓಂ ಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ
 448. ಓಂ ಶುಭದಾಯೈ ನಮಃ
 449. ಓಂ ಸಖ್ಯೈ ನಮಃ
 450. ಓಂ ಸಂಕ್ಷೋಭಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 451. ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ
 452. ಓಂ ಭೂತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 453. ಓಂ ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ
 454. ಓಂ ಭೂಷಣಾನನಾಯೈ ನಮಃ
 455. ಓಂ ಕುಂತ್ಯೈ ನಮಃ
 456. ಓಂ ಕುಲಸ್ತ್ರೀಕುಲಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 457. ಓಂ ಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 458. ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 459. ಓಂ ಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ
 460. ಓಂ ಭೂಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 461. ಓಂ ಭೂತಪತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 462. ಓಂ ಸುಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
 463. ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
 464. ಓಂ ಅಧಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 465. ಓಂ ನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 466. ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 467. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 468. ಓಂ ಧನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 469. ಓಂ ಧನದಾಯೈ ನಮಃ
 470. ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 471. ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ
 472. ಓಂ ಸುಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 473. ಓಂ ಉರ್ವೀಗುರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ
 474. ಓಂ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 475. ಓಂ ಷಡ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
 476. ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 477. ಓಂ ರಾಜ್ಞಾಮಾಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 478. ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 479. ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 480. ಓಂ ಮಹಾಕುಲೀನಾಯೈ ನಮಃ
 481. ಓಂ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 482. ಓಂ ಸಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 483. ಓಂ ಕಾಮಜೀವನಾಯೈ ನಮಃ
 484. ಓಂ ಕಾಮದೇವಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 485. ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 486. ಓಂ ಅಭಿರಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 487. ಓಂ ಶಿವನರ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ
 488. ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ
 489. ಓಂ ಕಲ್ಪಲತಾಯೈ ನಮಃ
 490. ಓಂ ಜಾಗ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ
 491. ಓಂ ದೀನವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ
 492. ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕ್ಯೈ ನಮಃ
 493. ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 494. ಓಂ ಕೃತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 495. ಓಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 496. ಓಂ ವಿಷಮಾಯೈ ನಮಃ
 497. ಓಂ ಸಮಾಯೈ ನಮಃ
 498. ಓಂ ಸುಮಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 499. ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 500. ಓಂ ಘೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 501. ಓಂ ಹ್ಲಾದೀನ್ಯೈ ನಮಃ
 502. ಓಂ ಕ್ಲೇಶನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 503. ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 504. ಓಂ ಹೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 505. ಓಂ ನಿರ್ಮಾಂಸಾಮಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 506. ಓಂ ತಡಾಗನಿಮ್ನಜಠರಾಯೈ ನಮಃ
 507. ಓಂ ಶುಷ್ಕಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 508. ಓಂ ಅವಂತ್ಯೈ ನಮಃ
 509. ಓಂ ಮಧುರಾಯೈ ನಮಃ
 510. ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 511. ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾವನಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ
 512. ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 513. ಓಂ ಅನೇಕಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 514. ಓಂ ಶರಭ್ಯೈ ನಮಃ
 515. ಓಂ ಕ್ಷೇಮಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 516. ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 517. ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 518. ಓಂ ಊರ್ಧ್ವತೇಜಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 519. ಓಂ ಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ
 520. ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 521. ಓಂ ಅದ್ವೈತಾಯೈ ನಮಃ
 522. ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 523. ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ
 524. ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 525. ಓಂ ಭೋಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 526. ಓಂ ಧನಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 527. ಓಂ ಪಿಶಿತಾಶನಾಯೈ ನಮಃ
 528. ಓಂ ಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 529. ಓಂ ಪಾಪಹರಾಯೈ ನಮಃ
 530. ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯೈ ನಮಃ
 531. ಓಂ ವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 532. ಓಂ ಆಶಾಯೈ ನಮಃ
 533. ಓಂ ತೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 534. ಓಂ ಚಂದ್ರಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 535. ಓಂ ನಿದ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ
 536. ಓಂ ವಾಯುವೇಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 537. ಓಂ ಸಹಸ್ರಸೂರ್ಯಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ
 538. ಓಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 539. ಓಂ ನಿಶುಂಭಶುಂಭಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 540. ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 541. ಓಂ ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 542. ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 543. ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 544. ಓಂ ಸರ್ವಸತ್ವಪ್ರಿತಿಷ್ಠಿತಾಯೈ ನಮಃ
 545. ಓಂ ಸರ್ವಾಚಾರವತ್ಯೈ ನಮಃ
 546. ಓಂ ಸರ್ವದೇವಕನ್ಯಾಽತಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ
 547. ಓಂ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 548. ಓಂ ದಕ್ಷಯಜ್ಞನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 549. ಓಂ ದುರ್ಗತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 550. ಓಂ ಇಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 551. ಓಂ ವಿಭಾಯೈ ನಮಃ
 552. ಓಂ ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ
 553. ಓಂ ಸತ್ಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 554. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 555. ಓಂ ರಂಭೋರ್ವೈ ನಮಃ
 556. ಓಂ ಚತುರಾಯೈ ನಮಃ
 557. ಓಂ ರಾಕಾಯೈ ನಮಃ
 558. ಓಂ ಜಯಂತ್ಯೈ ನಮಃ
 559. ಓಂ ವರುಣಾಯೈ ನಮಃ
 560. ಓಂ ಕುಹ್ವೈ ನಮಃ
 561. ಓಂ ಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 562. ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 563. ಓಂ ಯಶಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 564. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 565. ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ
 566. ಓಂ ವೃದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ
 567. ಓಂ ವೃದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ
 568. ಓಂ ಸರ್ವಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 569. ಓಂ ಸರ್ವದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 570. ಓಂ ಆಧಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 571. ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 572. ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 573. ಓಂ ಆಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 574. ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 575. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮನಸೇ ನಮಃ
 576. ಓಂ ಚಂದ್ರಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ
 577. ಓಂ ಅನುಕೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 578. ಓಂ ವಾವದೂಕಾಯೈ ನಮಃ
 579. ಓಂ ನಿಮ್ನನಾಭ್ಯೈ ನಮಃ
 580. ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಾಯೈ ನಮಃ
 581. ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ
 582. ಓಂ ಆನ್ವೀಕ್ಷಿಕ್ಯೈ ನಮಃ
 583. ಓಂ ದಂಡನೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 584. ಓಂ ತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ
 585. ಓಂ ತ್ರಿದಿವಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 586. ಓಂ ಜ್ವಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 587. ಓಂ ಜ್ವಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 588. ಓಂ ಶೈಲತನಯಾಯೈ ನಮಃ
 589. ಓಂ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 590. ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ
 591. ಓಂ ಖೇಚರ್ಯೈ ನಮಃ
 592. ಓಂ ಧೈರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 593. ಓಂ ತುರೀಯಾಯೈ ನಮಃ
 594. ಓಂ ವಿಮಲಾತುರಾಯೈ ನಮಃ
 595. ಓಂ ಪ್ರಗಲ್ಭಾಯೈ ನಮಃ
 596. ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ
 597. ಓಂ ಕ್ಷಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 598. ಓಂ ದರ್ಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 599. ಓಂ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 600. ಓಂ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ
 601. ಓಂ ಸದಾಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 602. ಓಂ ಪ್ರಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 603. ಓಂ ಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ
 604. ಓಂ ಅಣಿಮ್ನೇ ನಮಃ
 605. ಓಂ ಈಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ
 606. ಓಂ ವಶಿತ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 607. ಓಂ ಈಶಿತ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 608. ಓಂ ಊರ್ಧ್ವನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 609. ಓಂ ಲಘಿಮ್ನೇ ನಮಃ
 610. ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 611. ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 612. ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 613. ಓಂ ಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ
 614. ಓಂ ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ
 615. ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 616. ಓಂ ದೇವ್ಯುದಾರಾಯೈ ನಮಃ
 617. ಓಂ ಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ
 618. ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ
 619. ಓಂ ಕಪಿಲಾಯೈ ನಮಃ
 620. ಓಂ ಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 621. ಓಂ ರಸಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 622. ಓಂ ರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 623. ಓಂ ರಸಾಯೈ ನಮಃ
 624. ಓಂ ಸುಷುಮ್ನೇಡಾಯೋಗವತ್ಯೈ ನಮಃ
 625. ಓಂ ಗಾಂಧಾರ್ಯೈ ನಮಃ
 626. ಓಂ ನವಕಾಂತಕಾಯೈ ನಮಃ
 627. ಓಂ ಪಾಂಚಾಲೀರುಕ್ಮಿಣೀರಾಧಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 628. ಓಂ ರಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 629. ಓಂ ಅಮೃತಾಯೈ ನಮಃ
 630. ಓಂ ತುಲಸೀಬೃಂದಾಯೈ ನಮಃ
 631. ಓಂ ಕೈಟಭ್ಯೈ ನಮಃ
 632. ಓಂ ಕಪಟೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 633. ಓಂ ಉಗ್ರಚಂಡೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 634. ಓಂ ವೀರಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 635. ಓಂ ವೀರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 636. ಓಂ ಉಗ್ರತಾರಾಯೈ ನಮಃ
 637. ಓಂ ಯಶೋದಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 638. ಓಂ ದೇವಕ್ಯೈ ನಮಃ
 639. ಓಂ ದೇವಮಾನಿತಾಯೈ ನಮಃ
 640. ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ
 641. ಓಂ ಚಿತ್ರದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 642. ಓಂ ಕ್ರೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 643. ಓಂ ಕುಲದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 644. ಓಂ ಕುಲರಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 645. ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ
 646. ಓಂ ಮಾತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 647. ಓಂ ದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 648. ಓಂ ದ್ರವಾಯೈ ನಮಃ
 649. ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 650. ಓಂ ಮಹಾಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ
 651. ಓಂ ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ
 652. ಓಂ ಬಿಂದುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 653. ಓಂ ದೂತ್ಯೈ ನಮಃ
 654. ಓಂ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 655. ಓಂ ಗುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 656. ಓಂ ಬಹುಲಾಯೈ ನಮಃ
 657. ಓಂ ಡಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ
 658. ಓಂ ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 659. ಓಂ ಕುಬ್ಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 660. ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 661. ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 662. ಓಂ ಭುಶುಂಡ್ಯೈ ನಮಃ
 663. ಓಂ ಪ್ರಕಟಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 664. ಓಂ ಗೋಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 665. ಓಂ ಮಾಯಾಕಾಮಬೀಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 666. ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 667. ಓಂ ಶಾಕಂಭರ್ಯೈ ನಮಃ
 668. ಓಂ ಕೋಕನದಾಯೈ ನಮಃ
 669. ಓಂ ಸುಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 670. ಓಂ ತಿಲೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ
 671. ಓಂ ಅಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 672. ಓಂ ವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ
 673. ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯೈ ನಮಃ
 674. ಓಂ ಸಮ್ಯಕ್ಛೀಲಾಯೈ ನಮಃ
 675. ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ
 676. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 677. ಓಂ ಹವ್ಯವಹಾಯೈ ನಮಃ
 678. ಓಂ ಪ್ರೀತಿರುಕ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
 679. ಓಂ ಧೂಮ್ರಾರ್ಚಿರಂಗದಾಯೈ ನಮಃ
 680. ಓಂ ತಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 681. ಓಂ ತಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 682. ಓಂ ವಿಶ್ವಭೋಗದಾಯೈ ನಮಃ
 683. ಓಂ ಧರಣೀಧರಾಯೈ ನಮಃ
 684. ಓಂ ತ್ರಿಖಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 685. ಓಂ ರೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 686. ಓಂ ವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 687. ಓಂ ಸಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 688. ಓಂ ಶಬ್ದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 689. ಓಂ ಬೀಜರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 690. ಓಂ ಮಹಾಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 691. ಓಂ ವಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 692. ಓಂ ಯೋಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 693. ಓಂ ಅನಂಗಕುಸುಮಾಯೈ ನಮಃ
 694. ಓಂ ಅನಂಗಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ
 695. ಓಂ ಅನಂಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 696. ಓಂ ಅನಂಗಮದನಾಯೈ ನಮಃ
 697. ಓಂ ಅನಂಗರೇಖಾಯೈ ನಮಃ
 698. ಓಂ ಅನಂಗಾಂಕುಶೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 699. ಓಂ ಅನಂಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 700. ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 701. ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 702. ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 703. ಓಂ ಸರ್ವಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 704. ಓಂ ಆನಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 705. ಓಂ ವಜ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 706. ಓಂ ಜಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 707. ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಕ್ಷಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 708. ಓಂ ಷಡಂಗಯುವತ್ಯೈ ನಮಃ
 709. ಓಂ ಯೋಗಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 710. ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಂಶುಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 711. ಓಂ ದುರಾಶಯಾಯೈ ನಮಃ
 712. ಓಂ ದುರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
 713. ಓಂ ದುರ್ಜಯಾಯೈ ನಮಃ
 714. ಓಂ ದುರ್ಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 715. ಓಂ ದುರಂತಾಯೈ ನಮಃ
 716. ಓಂ ದುಷ್ಕೃತಿಹರಾಯೈ ನಮಃ
 717. ಓಂ ದುರ್ಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 718. ಓಂ ದುರತಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ
 719. ಓಂ ಹಂಸೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 720. ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 721. ಓಂ ಶಾಕಂಭರ್ಯೈ ನಮಃ
 722. ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 723. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 724. ಓಂ ಪರಮಾಮೃತರಂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 725. ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 726. ಓಂ ಶ್ವೇತಾಯೈ ನಮಃ
 727. ಓಂ ಭೇರುಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 728. ಓಂ ಕುಲಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 729. ಓಂ ತ್ವರಿತಾಯೈ ನಮಃ
 730. ಓಂ ಭಕ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 731. ಓಂ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 732. ಓಂ ಸನಾತನ್ಯೈ ನಮಃ
 733. ಓಂ ಭಕ್ತಾನಂದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 734. ಓಂ ಭಕ್ತಭಾವಿತಾಯೈ ನಮಃ
 735. ಓಂ ಭಕ್ತಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 736. ಓಂ ಸರ್ವಸೌಂದರ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 737. ಓಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 738. ಓಂ ಸರ್ವಸಂಭೋಗಭವನಾಯೈ ನಮಃ
 739. ಓಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಾನುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 740. ಓಂ ಕುಮಾರೀಪೂಜನರತಾಯೈ ನಮಃ
 741. ಓಂ ಕುಮಾರೀವ್ರತಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 742. ಓಂ ಕುಮಾರೀಭಕ್ತಿಸುಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 743. ಓಂ ಕುಮಾರೀರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 744. ಓಂ ಕುಮಾರೀಪೂಜಕಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 745. ಓಂ ಕುಮಾರೀಪ್ರೀತಿದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 746. ಓಂ ಕುಮಾರೀಸೇವಕಾಸಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 747. ಓಂ ಕುಮಾರೀಸೇವಕಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 748. ಓಂ ಆನಂದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 749. ಓಂ ಬಾಲಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 750. ಓಂ ವಟುಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 751. ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 752. ಓಂ ಕಾಲಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 753. ಓಂ ಪುರಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 754. ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 755. ಓಂ ಪರಮಾನಂದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 756. ಓಂ ಸುರಾನಂದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 757. ಓಂ ಉನ್ಮದಾನಂದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 758. ಓಂ ಯಜ್ಞಾನಂದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 759. ಓಂ ತರುಣಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 760. ಓಂ ಜ್ಞಾನಾನಂದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 761. ಓಂ ಅಮೃತಾನಂದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 762. ಓಂ ಮಹಾಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 763. ಓಂ ತೀವ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 764. ಓಂ ತೀವ್ರವೇಗಾಯೈ ನಮಃ
 765. ಓಂ ತರಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 766. ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಪರಮೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ
 767. ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 768. ಓಂ ಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 769. ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 770. ಓಂ ಪಂಚದಶ್ಯೈ ನಮಃ
 771. ಓಂ ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ
 772. ಓಂ ಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 773. ಓಂ ಮಹಾಸಪ್ತದಶ್ಯೈ ನಮಃ
 774. ಓಂ ಷೋಡಶ್ಯೈ ನಮಃ
 775. ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 776. ಓಂ ಮಹಾಂಕುಶಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 777. ಓಂ ಮಹಾಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 778. ಓಂ ನವಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 779. ಓಂ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 780. ಓಂ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 781. ಓಂ ರಾಜಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 782. ಓಂ ರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ
 783. ಓಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 784. ಓಂ ಸಿಂದೂರಪೂರರುಚಿರಾಯೈ ನಮಃ
 785. ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 786. ಓಂ ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 787. ಓಂ ರಕ್ತಾರಕ್ತವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಕಾಯೈ ನಮಃ
 788. ಓಂ ಚಮರೀವಾಲಕುಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ
 789. ಓಂ ನಿರ್ಮಲಶ್ಯಾಮಕೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 790. ಓಂ ವಜ್ರಮೌಕ್ತಿಕರತ್ನಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 791. ಓಂ ಕಿರೀಟಕುಂಡಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ
 792. ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 793. ಓಂ ಸ್ಫುರದ್ಗಂಡಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ
 794. ಓಂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತೇಂದುಕಾಂತಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 795. ಓಂ ಸ್ಪರ್ಶಾಶ್ಮಗಲಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 796. ಓಂ ಬೀಜಪೂರಸ್ಫುರದ್ಬೀಜದಂತಪಂಕ್ತಯೇ ನಮಃ
 797. ಓಂ ಅನುತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ
 798. ಓಂ ಮಾತಂಗಕುಂಭವಕ್ಷೋಜಾಯೈ ನಮಃ
 799. ಓಂ ಲಸತ್ಕನಕದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ
 800. ಓಂ ಮನೋಜ್ಞಶಷ್ಕುಲೀಕರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 801. ಓಂ ಹಂಸೀಗತಿವಿಡಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 802. ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದನಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 803. ಓಂ ಪರಮಾನಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 804. ಓಂ ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 805. ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 806. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 807. ಓಂ ಶಿವಕ್ರೋಡಾಯೈ ನಮಃ
 808. ಓಂ ನಾನಾಸುಖವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 809. ಓಂ ಶೈವಾಯೈ ನಮಃ
 810. ಓಂ ಶಿವನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 811. ಓಂ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 812. ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 813. ಓಂ ಉಪಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 814. ಓಂ ಮತಾಯೈ ನಮಃ
 815. ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 816. ಓಂ ಶಿವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 817. ಓಂ ಅಲಂಬುಸಾಯೈ ನಮಃ
 818. ಓಂ ಭೋಗವತ್ಯೈ ನಮಃ
 819. ಓಂ ಕ್ರೋಧರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 820. ಓಂ ಸುಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ
 821. ಓಂ ಹಸ್ತಿಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 822. ಓಂ ಇಡಾಯೈ ನಮಃ
 823. ಓಂ ಶುಭಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 824. ಓಂ ದಕ್ಷಸೂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 825. ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾಯೈ ನಮಃ
 826. ಓಂ ಗಂಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 827. ಓಂ ಭಗಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 828. ಓಂ ಭಗಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
 829. ಓಂ ಭಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 830. ಓಂ ಭಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 831. ಓಂ ಲಿಂಗಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 832. ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 833. ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 834. ಓಂ ಲಿಂಗಗೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 835. ಓಂ ಸುಗೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 836. ಓಂ ಲಿಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 837. ಓಂ ಲಿಂಗರೂಪಧೃಷೇ
 838. ಓಂ ಲಿಂಗಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ
 839. ಓಂ ಲಿಂಗಭವಾಯೈ ನಮಃ
 840. ಓಂ ಲಿಂಗಲಿಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 841. ಓಂ ಪಾವಕ್ಯೈ ನಮಃ
 842. ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ
 843. ಓಂ ಪ್ರೇಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 844. ಓಂ ಪ್ರಿಯಂವದಾಯೈ ನಮಃ
 845. ಓಂ ಗೃಧ್ರರೂಪ್ಯೈ ನಮಃ
 846. ಓಂ ಶಿವಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 847. ಓಂ ಚಕ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 848. ಓಂ ಚಕ್ರರೂಪಧೃಷೇ ನಮಃ
 849. ಓಂ ಆತ್ಮಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ
 850. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ
 851. ಓಂ ಜಗದ್ಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ
 852. ಓಂ ಅಯೋನಿಜಾಯೈ ನಮಃ
 853. ಓಂ ಭಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 854. ಓಂ ಭಗಸ್ಥಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 855. ಓಂ ಭಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 856. ಓಂ ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 857. ಓಂ ಭಗಾಧಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 858. ಓಂ ಭಗಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 859. ಓಂ ಲಿಂಗಾಭಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 860. ಓಂ ಲಿಂಗಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 861. ಓಂ ಲಿಂಗನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 862. ಓಂ ಲಿಂಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 863. ಓಂ ಲಿಂಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 864. ಓಂ ಲಿಂಗಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 865. ಓಂ ಲಿಂಗರೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 866. ಓಂ ಮಹಾಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 867. ಓಂ ಭಗಗೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 868. ಓಂ ಮಹಾಸುಖಾಯೈ ನಮಃ
 869. ಓಂ ಲಿಂಗನಾಮಸದಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ
 870. ಓಂ ಭಗನಾಮಸದಾರತ್ಯೈ ನಮಃ
 871. ಓಂ ಭಗನಾಮಸದಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ
 872. ಓಂ ಲಿಂಗನಾಮಸದಾರತ್ಯೈ ನಮಃ
 873. ಓಂ ಲಿಂಗಮಾಲಾಕರಾಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ
 874. ಓಂ ಭಗಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 875. ಓಂ ಭಗಲಿಂಗಾಮೃತವರಾಯೈ ನಮಃ
 876. ಓಂ ಭಗಲಿಂಗಾಮೃತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 877. ಓಂ ಭಗಲಿಂಗಾರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 878. ಓಂ ಭಗಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 879. ಓಂ ಭಗಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 880. ಓಂ ಭಗಲಿಂಗಸುಖಾವಹಾಯೈ ನಮಃ
 881. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂಕುಸುಮಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 882. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂಕುಸುಮಮಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 883. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂವಂದಕಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
 884. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂನಿಂದಕಾಂತಕಾಯೈ ನಮಃ
 885. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂಪ್ರದಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 886. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂಪ್ರದಪುತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 887. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂಪ್ರದಸಸ್ಮೇರಾಯೈ ನಮಃ
 888. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂತಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 889. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೋದ್ಭವಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 890. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೋದ್ಭವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 891. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಲೋದ್ಭವೋದ್ಭಾವಾಯೈ ನಮಃ
 892. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಲೋದ್ಭವೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ
 893. ಓಂ ಕುಂಡಪುಷ್ಪಸಮಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 894. ಓಂ ಕುಂಡಪುಷ್ಪಸಮಾರತ್ಯೈ ನಮಃ
 895. ಓಂ ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 896. ಓಂ ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 897. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭುವೇ ನಮಃ
 898. ಓಂ ಶಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 899. ಓಂ ಲೋಕಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ
 900. ಓಂ ಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 901. ಓಂ ವಿಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ
 902. ಓಂ ಸುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 903. ಓಂ ಅಶ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 904. ಓಂ ಪುಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 905. ಓಂ ತೇಜಸ್ವಿಚಂದ್ರಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ
 906. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 907. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಸೂಕ್ಷ್ಮಭಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 908. ಓಂ ಅಭಯದಾಯೈ ನಮಃ
 909. ಓಂ ಮುಕ್ತಿಬಂಧವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 910. ಓಂ ಕಾಮುಕ್ಯೈ ನಮಃ
 911. ಓಂ ದುಃಖದಾಯೈ ನಮಃ
 912. ಓಂ ಮೋಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ
 913. ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 914. ಓಂ ದುಷ್ಟಾದುಷ್ಟಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 915. ಓಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 916. ಓಂ ಶುಕ್ರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
 917. ಓಂ ಶುಕ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 918. ಓಂ ಶುಕ್ರಸಿಂಧುನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 919. ಓಂ ಶುಕ್ರಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 920. ಓಂ ಶುಕ್ರಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ
 921. ಓಂ ಶುಕ್ರಪೂಜಾಸದಾರತ್ಯೈ ನಮಃ
 922. ಓಂ ಶುಕ್ರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 923. ಓಂ ಶುಕ್ರಹೋಮಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 924. ಓಂ ಶುಕ್ರವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ
 925. ಓಂ ಶುಕ್ರಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 926. ಓಂ ಶುಕ್ರದೇಹಾಯೈ ನಮಃ
 927. ಓಂ ಶುಕ್ರಪೂಜಕಪುತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 928. ಓಂ ಶುಕ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 929. ಓಂ ಶುಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 930. ಓಂ ಶುಕ್ರಸಂಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ
 931. ಓಂ ಶುಕ್ರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 932. ಓಂ ಶುಕ್ರಸ್ನಾತಾಯೈ ನಮಃ
 933. ಓಂ ಶುಕ್ರಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 934. ಓಂ ಶುಕ್ರಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 935. ಓಂ ಅತಿಶುಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 936. ಓಂ ಮಹಾಶುಕ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 937. ಓಂ ಶುಕ್ರಭವಾಯೈ ನಮಃ
 938. ಓಂ ಶುಕ್ರವೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 939. ಓಂ ಶುಕ್ರಾಭಿಧೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 940. ಓಂ ಶುಕ್ರಾರ್ಹಾಯೈ ನಮಃ
 941. ಓಂ ಶುಕ್ರವಂದಕವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ
 942. ಓಂ ಶುಕ್ರಾನಂದಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 943. ಓಂ ಶುಕ್ರಸದಾನಂದವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 944. ಓಂ ಶುಕ್ರೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ
 945. ಓಂ ಸದಾಶುಕ್ರಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 946. ಓಂ ಶುಕ್ರಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ
 947. ಓಂ ಶುಕ್ರಪೂಜಕಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 948. ಓಂ ಶುಕ್ರನಿಂದಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 949. ಓಂ ಶುಕ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 950. ಓಂ ಶುಕ್ರಸಂಪದೇ
 951. ಓಂ ಶುಕ್ರಾಕರ್ಷಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 952. ಓಂ ರಕ್ತಾಶಯಾಯೈ ನಮಃ
 953. ಓಂ ರಕ್ತಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ
 954. ಓಂ ರಕ್ತಪೂಜಾಸದಾರತ್ಯೈ ನಮಃ
 955. ಓಂ ರಕ್ತಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 956. ಓಂ ರಕ್ತಹೋಮಾಯೈ ನಮಃ
 957. ಓಂ ರಕ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 958. ಓಂ ರಕ್ತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ
 959. ಓಂ ರಕ್ತಪೂರ್ಣಾರಕ್ತದೇಹಾಯೈ ನಮಃ
 960. ಓಂ ರಕ್ತಪೂಜಕಪುತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 961. ಓಂ ರಕ್ತಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 962. ಓಂ ರಕ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 963. ಓಂ ರಕ್ತಸಂಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ
 964. ಓಂ ರಕ್ತಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 965. ಓಂ ರಕ್ತಾಭಿದೇಹಾಯೈ ನಮಃ
 966. ಓಂ ರಕ್ತಾರ್ಹಾಯೈ ನಮಃ
 967. ಓಂ ರಕ್ತವಂದಕವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ
 968. ಓಂ ಮಹಾರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 969. ಓಂ ರಕ್ತಭವಾಯೈ ನಮಃ
 970. ಓಂ ರಕ್ತವೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 971. ಓಂ ರಕ್ತಸ್ನಾತಾಯೈ ನಮಃ
 972. ಓಂ ರಕ್ತಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 973. ಓಂ ರಕ್ತಸೇವ್ಯಾತಿರಕ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 974. ಓಂ ರಕ್ತಾನಂದಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 975. ಓಂ ರಕ್ತಸದಾನಂದವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 976. ಓಂ ರಕ್ತಾರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 977. ಓಂ ರಕ್ತಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 978. ಓಂ ರಕ್ತಸವ್ಯೇಕ್ಷಣೀರಮಾಯೈ ನಮಃ
 979. ಓಂ ರಕ್ತಸೇವಕಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 980. ಓಂ ರಕ್ತನಿಂದಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 981. ಓಂ ರಕ್ತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 982. ಓಂ ರಕ್ತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 983. ಓಂ ರಕ್ತಾಕರ್ಷಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 984. ಓಂ ರಕ್ತೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ
 985. ಓಂ ರಕ್ತವ್ಯಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 986. ಓಂ ರಕ್ತಪಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
 987. ಓಂ ಶೋಣಿತಾನಂದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 988. ಓಂ ಕಲ್ಲೋಲಸ್ನಿಗ್ಧರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 989. ಓಂ ಸಾಧಕಾಂತರ್ಗತಾಯೈ ನಮಃ
 990. ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 991. ಓಂ ಸಾಧಕಾನಂದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 992. ಓಂ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 993. ಓಂ ಸಾಧಕಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 994. ಓಂ ಸಾಧಕಾಸಾಧಕಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ
 995. ಓಂ ಸಾಧಕಾಸಕ್ತಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ
 996. ಓಂ ಸಾಧಕೋತ್ತಮಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 997. ಓಂ ಸಾಧಕಾಯೈ ನಮಃ
 998. ಓಂ ಭಕ್ತರಕ್ತಪಾಯೈ ನಮಃ
 999. ಓಂ ಸಾಧಕಾನಂದಸಂತೋಷಾಯೈ ನಮಃ
 1000. ಓಂ ಸಾಧಕಾರಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1001. ಓಂ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1002. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1003. ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕುಟುಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1004. ಓಂ ತ್ರಿಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 1005. ಓಂ ಪಂಚಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ
 1006. ಓಂ ಸರ್ವಕೂಟಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1007. ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 1008. ಓಂ ವರ್ಣಜಪಮಾಲಾವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1009.  
 1010. ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಲೀಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1011. ಓಂ ಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 1012. ಓಂ ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 1013. ಓಂ ಕಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1014. ಓಂ ಗುಹ್ಯಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 1015. ಓಂ ಮಹಾಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 1016. ಓಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಯೈ ನಮಃ
 1017. ಓಂ ಅವಿರೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1018. ಓಂ ಕಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1019. ಓಂ ಕಾಲರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1020. ಓಂ ಮಹಾಕಾಲನಿತಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1021. ಓಂ ಕಾಲಭೈರವಭಾರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1022. ಓಂ ಕುಲವರ್ತ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1023. ಓಂ ಕಾಮದಾಯೈ ನಮಃ
 1024. ಓಂ ಕಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1025. ಓಂ ಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1026. ಓಂ ಕಮನೀಯಸುಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1027. ಓಂ ಕಸ್ತೂರೀರಸನೀಲಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 1028. ಓಂ ಕುಂಜರೇಶ್ವರಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1029. ಓಂ ಕಕಾರವರ್ಣಸರ್ವಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 1030. ಓಂ ಕಾಮಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 1031. ಓಂ ಕಾಮಾರ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1032. ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 1033. ಓಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ನಮಃ
 1034. ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1035. ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 1036. ಓಂ ಕಾಮಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 1037. ಓಂ ಕಾಮಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1038. ಓಂ ಕುಲಪಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1039. ಓಂ ಕುಲೀನಾಯೈ ನಮಃ
 1040. ಓಂ ಕುಲವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1041. ಓಂ ಅಂಬಾಯೈ ನಮಃ
 1042. ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
 1043. ಓಂ ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1044. ಓಂ ಕೌಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ
 1045. ಓಂ ಕುಲಜಾಯೈ ನಮಃ
 1046. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಕೃಷ್ಣದೇಹಾಯೈ ನಮಃ
 1047. ಓಂ ಕೃಶೋದರ್ಯೈ ನಮಃ
 1048. ಓಂ ಕೃಶಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 1049. ಓಂ ಕುಲಿಶಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 1050. ಓಂ ಕ್ರೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ
 1051. ಓಂ ಕಮಲಾಯೈ ನಮಃ
 1052. ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 1053. ಓಂ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1054. ಓಂ ಕರಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 1055. ಓಂ ಕುಲಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 1056. ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 1057. ಓಂ ಉಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1058. ಓಂ ಉಗ್ರಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 1059. ಓಂ ದೀಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1060. ಓಂ ವಿಪ್ರಚಿತ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1061. ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯೈ ನಮಃ
 1062. ಓಂ ನೀಲಾಯೈ ನಮಃ
 1063. ಓಂ ಘನಾಯೈ ನಮಃ
 1064. ಓಂ ಬಲಾಕಾಯೈ ನಮಃ
 1065. ಓಂ ಮಾತ್ರಾಮುದ್ರಾಪಿತಾಯೈ ನಮಃ
 1066. ಓಂ ಅಸಿತಾಯೈ ನಮಃ
 1067. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 1068. ಓಂ ನಾರಾಯಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1069. ಓಂ ಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1070. ಓಂ ಸುಭದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1071. ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ
 1072. ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1073. ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 1074. ಓಂ ವಾರಾಹ್ಯೈ ನಮಃ
 1075. ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1076. ಓಂ ವಜ್ರಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 1077. ಓಂ ವಜ್ರಕಂಕಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 1078. ಓಂ ನೃಮುಂಡಸ್ರಗ್ವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1079. ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ
 1080. ಓಂ ಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1081. ಓಂ ನರಮುಂಡಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 1082. ಓಂ ಗಲದ್ರಕ್ತವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 1083. ಓಂ ರಕ್ತಚಂದನಸಿಕ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 1084. ಓಂ ಸಿಂದೂರಾರುಣಮಸ್ತಕಾಯೈ ನಮಃ
 1085. ಓಂ ಘೋರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 1086. ಓಂ ಘೋರದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1087. ಓಂ ಘೋರಾಘೋರತರಾಯೈ ನಮಃ
 1088. ಓಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ
 1089. ಓಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1090. ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
 1091. ಓಂ ಸುದತ್ಯೈ ನಮಃ
 1092. ಓಂ ಯುಗದಂತುರಾಯೈ ನಮಃ
 1093. ಓಂ ಸುಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
 1094. ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 1095. ಓಂ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 1096. ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
 1097. ಓಂ ಶಾರದೇಂದುಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1098. ಓಂ ಸ್ಫುರತ್ಸ್ಮೇರಾಂಬುಜೇಕ್ಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 1099. ಓಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ
 1100. ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1101. ಓಂ ಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1102. ಓಂ ಸುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1103. ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಪದ್ಮವದನಾಯೈ ನಮಃ
 1104. ಓಂ ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1105. ಓಂ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1106. ಓಂ ಕೋಟರಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
 1107. ಓಂ ಕುಲಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 1108. ಓಂ ಮಹತ್ಯೈ ನಮಃ
 1109. ಓಂ ಬಹುಭಾಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1110. ಓಂ ಸುಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 1111. ಓಂ ಕುಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 1112. ಓಂ ಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 1113. ಓಂ ಚಂಡಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 1114. ಓಂ ಅತಿವೇಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1115. ಓಂ ಪ್ರಚಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 1116. ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1117. ಓಂ ಚಂಡ್ಯೈ ನಮಃ
 1118. ಓಂ ಚರ್ಚಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1119. ಓಂ ಚಂಡವೇಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1120. ಓಂ ಸುಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 1121. ಓಂ ಮುಕ್ತಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 1122. ಓಂ ದೀರ್ಘಕೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 1123. ಓಂ ಮಹತ್ಕಚಾಯೈ ನಮಃ
 1124. ಓಂ ಪ್ರೇತದೇಹಾಕರ್ಣಪೂರಾಯೈ ನಮಃ
 1125. ಓಂ ಪ್ರೇತಪಾಣೀಸುಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ
 1126. ಓಂ ಪ್ರೇತಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
 1127. ಓಂ ಪ್ರಿಯಪ್ರೇತಾಯೈ ನಮಃ
 1128. ಓಂ ಪ್ರೇತಭೂಮಿಕೃತಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 1129. ಓಂ ಶ್ಮಶಾನವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1130. ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1131. ಓಂ ಪುಣ್ಯದಾಯೈ ನಮಃ
 1132. ಓಂ ಕುಲಪಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ
 1133. ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 1134. ಓಂ ಪುಣ್ಯದೇಹಾಯೈ ನಮಃ
 1135. ಓಂ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕ್ಯೈ ನಮಃ
 1136. ಓಂ ಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ
 1137. ಓಂ ಪುತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1138. ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1139. ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ
 1140. ಓಂ ಪುರಾಯೈ ನಮಃ
 1141. ಓಂ ಪುಣ್ಯವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 1142. ಓಂ ಪುಣ್ಯನಾಮ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 1143. ಓಂ ಭೀತಿಹರಾಯೈ ನಮಃ
 1144. ಓಂ ವರದಾಯೈ ನಮಃ
 1145. ಓಂ ಖಡ್ಗಪಾಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1146. ಓಂ ನೃಮುಂಡಹಸ್ತಶಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1147. ಓಂ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1148. ಓಂ ಸುನಾಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1149. ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ
 1150. ಓಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಯೈ ನಮಃ
 1151. ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 1152. ಓಂ ಶಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 1153. ಓಂ ಪೀನೋನ್ನತಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ
 1154. ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯೈ ನಮಃ
 1155. ಓಂ ಘೋರರಾವಾಯೈ ನಮಃ
 1156. ಓಂ ಸೃಕ್ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 1157. ಓಂ ರಕ್ತವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1158. ಓಂ ಘೋರರಾವಾಯೈ ನಮಃ
 1159. ಓಂ ಖಡ್ಗಾಯೈ ನಮಃ
 1160. ಓಂ ವಿಶಂಕಾಯೈ ನಮಃ
 1161. ಓಂ ಮದನಾತುರಾಯೈ ನಮಃ
 1162. ಓಂ ಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1163. ಓಂ ಪ್ರಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1164. ಓಂ ಪ್ರಮದಾಯೈ ನಮಃ
 1165. ಓಂ ಸುಧಾಸಿಂಧುನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1166. ಓಂ ಅತಿಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1167. ಓಂ ಮಹಾಮತ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1168. ಓಂ ಸರ್ವಾಕರ್ಷಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1169. ಓಂ ಗೀತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 1170. ಓಂ ವಾದ್ಯರತಾಯೈ ನಮಃ
 1171. ಓಂ ಪ್ರೇತನೃತ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
 1172. ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ
 1173. ಓಂ ದಶಭುಜಾಯೈ ನಮಃ
 1174. ಓಂ ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾಯೈ ನಮಃ
 1175. ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯನ್ಯೈ ನಮಃ
 1176. ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 1177. ಓಂ ಜಗತ್ಯೈ ನಮಃ
 1178. ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1179. ಓಂ ಜಗದ್ಬಂಧವೇ ನಮಃ
 1180. ಓಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1181. ಓಂ ಜಗದಾನಂದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1182. ಓಂ ಜಗನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 1183. ಓಂ ಹೈಮವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1184. ಓಂ ಮಹಾಮಹಾಯೈ ನಮಃ
 1185. ಓಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 1186. ಓಂ ನಾಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1187. ಓಂ ನಾಗಶಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1188. ಓಂ ನಾಗಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1189. ಓಂ ದೇವಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1190. ಓಂ ಗಂಧರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ
 1191. ಓಂ ಕಿನ್ನರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1192. ಓಂ ಮೋಹರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1193. ಓಂ ಮಹಾರಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1194. ಓಂ ದಾರುಣಾಯೈ ನಮಃ
 1195. ಓಂ ಭಾಸುರಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ
 1196. ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧರ್ಯೈ ನಮಃ
 1197. ಓಂ ವಸುಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 1198. ಓಂ ಯಕ್ಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1199. ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1200. ಓಂ ಜರಾಯೈ ನಮಃ
 1201. ಓಂ ರಾಕ್ಷಸ್ಯೈ ನಮಃ
 1202. ಓಂ ಡಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1203. ಓಂ ವೇದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 1204. ಓಂ ವೇದವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 1205. ಓಂ ಶ್ರುತ್ಯೈ ನಮಃ
 1206. ಓಂ ಸ್ಮೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 1207. ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1208. ಓಂ ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1209. ಓಂ ಪುರಾತನ್ಯೈ ನಮಃ
 1210. ಓಂ ಚಿಂತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1211. ಓಂ ಅಚಿಂತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1212. ಓಂ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ
 1213. ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯೈ ನಮಃ
 1214. ಓಂ ನಿದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1215. ಓಂ ತಂದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1216. ಓಂ ಪಾರ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1217. ಓಂ ಅಪರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 1218. ಓಂ ನಿಶ್ಚಲಾಯೈ ನಮಃ
 1219. ಓಂ ಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ
 1220. ಓಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1221. ಓಂ ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1222. ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 1223. ಓಂ ಕಾಶ್ಯೈ ನಮಃ
 1224. ಓಂ ಶಚ್ಯೈ ನಮಃ
 1225. ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ
 1226. ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ
 1227. ಓಂ ಸತ್ಯಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
 1228. ಓಂ ನೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 1229. ಓಂ ಸುನೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 1230. ಓಂ ಸುರುಚ್ಯೈ ನಮಃ
 1231. ಓಂ ತುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ
 1232. ಓಂ ಪುಷ್ಟ್ಯೈ ನಮಃ
 1233. ಓಂ ಧೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 1234. ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ
 1235. ಓಂ ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1236. ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ
 1237. ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 1238. ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ
 1239. ಓಂ ನೀಲಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1240. ಓಂ ಸ್ರೋತಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1241. ಓಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1242. ಓಂ ಮಾತಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 1243. ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ
 1244. ಓಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ
 1245. ಓಂ ನದ್ಯೈ ನಮಃ
 1246. ಓಂ ಸಿಂಧವೇ ನಮಃ
 1247. ಓಂ ಸರ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 1248. ಓಂ ತಾರಾಯೈ ನಮಃ
 1249. ಓಂ ಶೂನ್ಯನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1250. ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ
 1251. ಓಂ ತರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1252. ಓಂ ಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ
 1253. ಓಂ ಲಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1254. ಓಂ ಬಹುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1255. ಓಂ ಸ್ಥೂಲಾಯೈ ನಮಃ
 1256. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
 1257. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾಯೈ ನಮಃ
 1258. ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1259. ಓಂ ಅನುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1260. ಓಂ ಪರಮಾಣುಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 1261. ಓಂ ಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1262. ಓಂ ಸದಾನಂದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 1263. ಓಂ ಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1264. ಓಂ ಸರ್ವಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1265. ಓಂ ಸುನಂದಾಯೈ ನಮಃ
 1266. ಓಂ ನಂದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1267. ಓಂ ಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1268. ಓಂ ಸ್ತವನೀಯಸ್ವಭಾವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1269. ಓಂ ರಂಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1270. ಓಂ ಟಂಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1271. ಓಂ ಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1272. ಓಂ ವಿಚಿತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1273. ಓಂ ಚಿತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1274. ಓಂ ಪದ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
 1275. ಓಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 1276. ಓಂ ಪದ್ಮಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ
 1277. ಓಂ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 1278. ಓಂ ಶಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1279. ಓಂ ಕ್ಷಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 1280. ಓಂ ರಾಕಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1281. ಓಂ ರುಧಿರಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 1282. ಓಂ ಭ್ರಾಂತ್ಯೈ ನಮಃ
 1283. ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ
 1284. ಓಂ ರುದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1285. ಓಂ ಮೃಡಾನ್ಯೈ ನಮಃ
 1286. ಓಂ ಶತ್ರುಮರ್ದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1287. ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1288. ಓಂ ಮಹೇಂದ್ರಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1289. ಓಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ನಮಃ
 1290. ಓಂ ಚಂದ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1291. ಓಂ ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1292. ಓಂ ರುದ್ರಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 1293. ಓಂ ರೌದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1294. ಓಂ ಸ್ತ್ರಿಯೈ ನಮಃ
 1295. ಓಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 1296. ಓಂ ಪುಂಸೇ ನಮಃ
 1297. ಓಂ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 1298. ಓಂ ಮುಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 1299. ಓಂ ಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 1300. ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 1301. ಓಂ ಭಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 1302. ಓಂ ಪತಿವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ
 1303. ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1304. ಓಂ ಸರ್ವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 1305. ಓಂ ಶರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1306. ಓಂ ಹರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ
 1307. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 1308. ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ
 1309. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ
 1310. ಓಂ ಭವ್ಯಾಭವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1311. ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯೈ ನಮಃ
 1312. ಓಂ ಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1313. ಓಂ ಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1314. ಓಂ ಪಾಲಯಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1315. ಓಂ ಶರ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1316. ಓಂ ತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ
 1317. ಓಂ ದಯಾಯೈ ನಮಃ
 1318. ಓಂ ತಮಿಸ್ರಾತಾಮಸ್ಯೈ ನಮಃ
 1319. ಓಂ ಸ್ಥಾಸ್ನವೇ ನಮಃ
 1320. ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯೈ ನಮಃ
 1321. ಓಂ ಧೀರಾಯೈ ನಮಃ
 1322. ಓಂ ಚಾರ್ವಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 1323. ಓಂ ಚಂಚಲಾಯೈ ನಮಃ
 1324. ಓಂ ಲೋಲಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 1325. ಓಂ ಚಾರುಚರಿತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1326. ಓಂ ತ್ರಪಾಯೈ ನಮಃ
 1327. ಓಂ ತ್ರಪಾವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1328. ಓಂ ಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ
 1329. ಓಂ ವಿಲಜ್ಜಾಯೈ ನಮಃ
 1330. ಓಂ ಹರಯೌವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1331. ಓಂ ಸತ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1332. ಓಂ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 1333. ಓಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 1334. ಓಂ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1335. ಓಂ ಗರಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 1336. ಓಂ ದುಷ್ಟಸಂಹಂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1337. ಓಂ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 1338. ಓಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಯೈ ನಮಃ
 1339. ಓಂ ಘೃಣಾಯೈ ನಮಃ
 1340. ಓಂ ಭೀಮಾಯೈ ನಮಃ
 1341. ಓಂ ಭಯಾನಕಾಯೈ ನಮಃ
 1342. ಓಂ ಭೀಮನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1343. ಓಂ ಭಿಯೇ ನಮಃ
 1344. ಓಂ ಪ್ರಭಾವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1345. ಓಂ ವಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1346. ಓಂ ಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 1347. ಓಂ ಯಮುನಾಯೈ ನಮಃ
 1348. ಓಂ ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1349. ಓಂ ಯಜುಃಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 1350. ಓಂ ಋಕ್ಸಾಮಾಥರ್ವನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 1351. ಓಂ ರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1352. ಓಂ ಶೋಭನಾಯೈ ನಮಃ
 1353. ಓಂ ಸುರಾಯೈ ನಮಃ
 1354. ಓಂ ಕಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ
 1355. ಓಂ ಕಂಬುಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ
 1356. ಓಂ ವೇಣುವೀಣಾಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
 1357. ಓಂ ವಂಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1358. ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
 1359. ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಯೈ ನಮಃ
 1360. ಓಂ ಧಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1361. ಓಂ ತ್ರಿಜಗದೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1362. ಓಂ ಮಧುಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 1363. ಓಂ ಕುಂಡಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1364. ಓಂ ಋದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ
 1365. ಓಂ ಶುದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ
 1366. ಓಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾಯೈ ನಮಃ
 1367. ಓಂ ರಂಭೋರ್ವಶೀರತೀರಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 1368. ಓಂ ರೋಹಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1369. ಓಂ ರೇವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1370. ಓಂ ಮಘಾಯೈ ನಮಃ
 1371. ಓಂ ಶಂಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1372. ಓಂ ಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1373. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 1374. ಓಂ ಗದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1375. ಓಂ ಪದ್ಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1376. ಓಂ ಶೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1377. ಓಂ ಪರಿಘಾಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1378. ಓಂ ಪಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1379. ಓಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1380. ಓಂ ಪಿನಾಕಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1381. ಓಂ ಧೂಮ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1382. ಓಂ ಸುರಭ್ಯೈ ನಮಃ
 1383. ಓಂ ವನಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1384. ಓಂ ರಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1385. ಓಂ ಸಮರಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 1386. ಓಂ ವೇಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1387. ಓಂ ರಣಪಂಡಿತಾಯೈ ನಮಃ
 1388. ಓಂ ಜಟಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1389. ಓಂ ವಜ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1390. ಓಂ ನೀಲಲಾವಣ್ಯಾಂಬುಧಿಚಂದ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1391. ಓಂ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 1392. ಓಂ ಸದಾಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1393. ಓಂ ದೈತ್ಯೇಂದ್ರಮಥಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1394. ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1395. ಓಂ ರಕ್ತದಂತಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1396. ಓಂ ರಕ್ತಪಾಯೈ ನಮಃ
 1397. ಓಂ ರುಧಿರಾಕ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
 1398. ಓಂ ರಕ್ತಖರ್ಪರಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1399. ಓಂ ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 1400. ಓಂ ಮಾಂಸರುಚಯೇ ನಮಃ
 1401. ಓಂ ವಾಸವಾಸಕ್ತಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ
 1402. ಓಂ ಗಲಚ್ಛೋಣಿತಮುಂಡಾಲ್ಯೈ ನಮಃ
 1403. ಓಂ ಕಂಠಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 1404. ಓಂ ಶವಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
 1405. ಓಂ ಚಿತಾಂತಸ್ಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 1406. ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 1407. ಓಂ ವೃಷವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1408. ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರತ್ವಗಂಬರಾಯೈ ನಮಃ
 1409. ಓಂ ಚೀನಚೈಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1410. ಓಂ ಸಿಂಹವಾಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1411. ಓಂ ವಾಮದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 1412. ಓಂ ಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 1413. ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ
 1414. ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಭಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1415. ಓಂ ಬಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1416. ಓಂ ತರುಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1417. ಓಂ ವೃದ್ಧಾಯೈ ನಮಃ
 1418. ಓಂ ವೃದ್ಧಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 1419. ಓಂ ಜರಾತುರಾಯೈ ನಮಃ
 1420. ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ
 1421. ಓಂ ವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1422. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1423. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1424. ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ
 1425. ಓಂ ಸುಪ್ತವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1426. ಓಂ ಚಿತ್ರಲೇಖಾಯೈ ನಮಃ
 1427. ಓಂ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1428. ಓಂ ಸುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1429. ಓಂ ಅಮೋಘಾಯೈ ನಮಃ
 1430. ಓಂ ಅರುಂಧತ್ಯೈ ನಮಃ
 1431. ಓಂ ತೀಕ್ಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 1432. ಓಂ ಭೋಗವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1433. ಓಂ ಅನುರಾಗಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1434. ಓಂ ಮಂದಾಕಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1435. ಓಂ ಮಂದಹಾಸಾಯೈ ನಮಃ
 1436. ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ
 1437. ಓಂ ಅಸುರಾಂತಕಾಯೈ ನಮಃ
 1438. ಓಂ ಮಾನದಾಯೈ ನಮಃ
 1439. ಓಂ ಮಾನಿನೀಮಾನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1440. ಓಂ ಮಾನನೀಯಾಯೈ ನಮಃ
 1441. ಓಂ ಮದಾತುರಾಯೈ ನಮಃ
 1442. ಓಂ ಮದಿರಾಯೈ ನಮಃ
 1443. ಓಂ ಮೇದುರಾಯೈ ನಮಃ
 1444. ಓಂ ಉನ್ಮಾದಾಯೈ ನಮಃ
 1445. ಓಂ ಮೇಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1446. ಓಂ ಸಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1447. ಓಂ ಪ್ರಸಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1448. ಓಂ ಸುಮಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1449. ಓಂ ಅನಂತಗುಣಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1450. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೋತ್ತಮೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ
 1451. ಓಂ ಜಯದಾಯೈ ನಮಃ
 1452. ಓಂ ಜಿತ್ವರಾಯೈ ನಮಃ
 1453. ಓಂ ಜೈತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1454. ಓಂ ಜಯಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 1455. ಓಂ ಜಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1456. ಓಂ ಸುಖದಾಯೈ ನಮಃ
 1457. ಓಂ ಶುಭದಾಯೈ ನಮಃ
 1458. ಓಂ ಸಖ್ಯೈ ನಮಃ
 1459. ಓಂ ಸಂಕ್ಷೋಭಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1460. ಓಂ ಶಿವದೂತ್ಯೈ ನಮಃ
 1461. ಓಂ ಭೂತಿಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 1462. ಓಂ ವಿಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ
 1463. ಓಂ ಭೂಷಣಾನನಾಯೈ ನಮಃ
 1464. ಓಂ ಕುಂತ್ಯೈ ನಮಃ
 1465. ಓಂ ಕುಲಸ್ತ್ರೀಕುಲಪಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1466. ಓಂ ಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 1467. ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1468. ಓಂ ಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ
 1469. ಓಂ ಭೂಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 1470. ಓಂ ಭೂತಪತಿಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 1471. ಓಂ ಸುಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
 1472. ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
 1473. ಓಂ ಅಧಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 1474. ಓಂ ನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 1475. ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 1476. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1477. ಓಂ ಧನಿಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 1478. ಓಂ ಧನದಾಯೈ ನಮಃ
 1479. ಓಂ ಧನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1480. ಓಂ ವಸುಧಾಯೈ ನಮಃ
 1481. ಓಂ ಸುಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1482. ಓಂ ಉರ್ವೀಗುರ್ವ್ಯೈ ನಮಃ
 1483. ಓಂ ಗುರುಶ್ರೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 1484. ಓಂ ಷಡ್ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ
 1485. ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1486. ಓಂ ರಾಜ್ಞಾಮಾಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 1487. ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 1488. ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1489. ಓಂ ಮಹಾಕುಲೀನಾಯೈ ನಮಃ
 1490. ಓಂ ನಿಷ್ಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 1491. ಓಂ ಸಕಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 1492. ಓಂ ಕಾಮಜೀವನಾಯೈ ನಮಃ
 1493. ಓಂ ಕಾಮದೇವಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 1494. ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 1495. ಓಂ ಅಭಿರಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 1496. ಓಂ ಶಿವನರ್ತಕ್ಯೈ ನಮಃ
 1497. ಓಂ ಚಿಂತಾಮಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1498. ಓಂ ಕಲ್ಪಲತಾಯೈ ನಮಃ
 1499. ಓಂ ಜಾಗ್ರತ್ಯೈ ನಮಃ
 1500. ಓಂ ದೀನವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ
 1501. ಓಂ ಕಾರ್ತಿಕ್ಯೈ ನಮಃ
 1502. ಓಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1503. ಓಂ ಕೃತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1504. ಓಂ ಅಯೋಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1505. ಓಂ ವಿಷಮಾಯೈ ನಮಃ
 1506. ಓಂ ಸಮಾಯೈ ನಮಃ
 1507. ಓಂ ಸುಮಂತ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1508. ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1509. ಓಂ ಘೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 1510. ಓಂ ಹ್ಲಾದೀನ್ಯೈ ನಮಃ
 1511. ಓಂ ಕ್ಲೇಶನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1512. ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 1513. ಓಂ ಹೃಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 1514. ಓಂ ನಿರ್ಮಾಂಸಾಮಲರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1515. ಓಂ ತಡಾಗನಿಮ್ನಜಠರಾಯೈ ನಮಃ
 1516. ಓಂ ಶುಷ್ಕಮಾಂಸಾಸ್ಥಿಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1517. ಓಂ ಅವಂತ್ಯೈ ನಮಃ
 1518. ಓಂ ಮಧುರಾಯೈ ನಮಃ
 1519. ಓಂ ಹೃದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1520. ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾವನಕ್ಷಮಾಯೈ ನಮಃ
 1521. ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1522. ಓಂ ಅನೇಕಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 1523. ಓಂ ಶರಭ್ಯೈ ನಮಃ
 1524. ಓಂ ಕ್ಷೇಮಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 1525. ಓಂ ಶಾಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 1526. ಓಂ ಸರ್ವಸಮ್ಮೋಹಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1527. ಓಂ ಊರ್ಧ್ವತೇಜಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1528. ಓಂ ಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ
 1529. ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1530. ಓಂ ಅದ್ವೈತಾಯೈ ನಮಃ
 1531. ಓಂ ಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1532. ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ
 1533. ಓಂ ಸರ್ವಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 1534. ಓಂ ಭೋಗ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1535. ಓಂ ಧನಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1536. ಓಂ ಪಿಶಿತಾಶನಾಯೈ ನಮಃ
 1537. ಓಂ ಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 1538. ಓಂ ಪಾಪಹರಾಯೈ ನಮಃ
 1539. ಓಂ ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯೈ ನಮಃ
 1540. ಓಂ ವಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 1541. ಓಂ ಆಶಾಯೈ ನಮಃ
 1542. ಓಂ ತೃಷ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 1543. ಓಂ ಚಂದ್ರಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 1544. ಓಂ ನಿದ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ
 1545. ಓಂ ವಾಯುವೇಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1546. ಓಂ ಸಹಸ್ರಸೂರ್ಯಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ
 1547. ಓಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 1548. ಓಂ ನಿಶುಂಭಶುಂಭಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1549. ಓಂ ರಕ್ತಬೀಜವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1550. ಓಂ ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1551. ಓಂ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1552. ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 1553. ಓಂ ಸರ್ವಸತ್ವಪ್ರಿತಿಷ್ಠಿತಾಯೈ ನಮಃ
 1554. ಓಂ ಸರ್ವಾಚಾರವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1555. ಓಂ ಸರ್ವದೇವಕನ್ಯಾಽತಿದೇವತಾಯೈ ನಮಃ
 1556. ಓಂ ದಕ್ಷಕನ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1557. ಓಂ ದಕ್ಷಯಜ್ಞನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1558. ಓಂ ದುರ್ಗತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1559. ಓಂ ಇಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1560. ಓಂ ವಿಭಾಯೈ ನಮಃ
 1561. ಓಂ ಭೂತ್ಯೈ ನಮಃ
 1562. ಓಂ ಸತ್ಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 1563. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1564. ಓಂ ರಂಭೋರ್ವೈ ನಮಃ
 1565. ಓಂ ಚತುರಾಯೈ ನಮಃ
 1566. ಓಂ ರಾಕಾಯೈ ನಮಃ
 1567. ಓಂ ಜಯಂತ್ಯೈ ನಮಃ
 1568. ಓಂ ವರುಣಾಯೈ ನಮಃ
 1569. ಓಂ ಕುಹ್ವೈ ನಮಃ
 1570. ಓಂ ಮನಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1571. ಓಂ ದೇವಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 1572. ಓಂ ಯಶಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1573. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1574. ಓಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ
 1575. ಓಂ ವೃದ್ಧಿದಾಯೈ ನಮಃ
 1576. ಓಂ ವೃದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ
 1577. ಓಂ ಸರ್ವಾದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1578. ಓಂ ಸರ್ವದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1579. ಓಂ ಆಧಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1580. ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 1581. ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1582. ಓಂ ಆಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 1583. ಓಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 1584. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮನಸೇ ನಮಃ
 1585. ಓಂ ಚಂದ್ರಮುಖ್ಯೈ ನಮಃ
 1586. ಓಂ ಅನುಕೂಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1587. ಓಂ ವಾವದೂಕಾಯೈ ನಮಃ
 1588. ಓಂ ನಿಮ್ನನಾಭ್ಯೈ ನಮಃ
 1589. ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಧಾಯೈ ನಮಃ
 1590. ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯೈ ನಮಃ
 1591. ಓಂ ಆನ್ವೀಕ್ಷಿಕ್ಯೈ ನಮಃ
 1592. ಓಂ ದಂಡನೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 1593. ಓಂ ತ್ರಯ್ಯೈ ನಮಃ
 1594. ಓಂ ತ್ರಿದಿವಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 1595. ಓಂ ಜ್ವಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1596. ಓಂ ಜ್ವಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1597. ಓಂ ಶೈಲತನಯಾಯೈ ನಮಃ
 1598. ಓಂ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1599. ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾಯೈ ನಮಃ
 1600. ಓಂ ಖೇಚರ್ಯೈ ನಮಃ
 1601. ಓಂ ಧೈರ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1602. ಓಂ ತುರೀಯಾಯೈ ನಮಃ
 1603. ಓಂ ವಿಮಲಾತುರಾಯೈ ನಮಃ
 1604. ಓಂ ಪ್ರಗಲ್ಭಾಯೈ ನಮಃ
 1605. ಓಂ ವಾರುಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1606. ಓಂ ಕ್ಷಾಮಾಯೈ ನಮಃ
 1607. ಓಂ ದರ್ಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1608. ಓಂ ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1609. ಓಂ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ
 1610. ಓಂ ಸದಾಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 1611. ಓಂ ಪ್ರಕಾಮ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1612. ಓಂ ಮಹಿಮ್ನೇ ನಮಃ
 1613. ಓಂ ಅಣಿಮ್ನೇ ನಮಃ
 1614. ಓಂ ಈಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ
 1615. ಓಂ ವಶಿತ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 1616. ಓಂ ಈಶಿತ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 1617. ಓಂ ಊರ್ಧ್ವನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1618. ಓಂ ಲಘಿಮ್ನೇ ನಮಃ
 1619. ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1620. ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1621. ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1622. ಓಂ ಮನೋಹರಾಯೈ ನಮಃ
 1623. ಓಂ ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ
 1624. ಓಂ ದಿವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1625. ಓಂ ದೇವ್ಯುದಾರಾಯೈ ನಮಃ
 1626. ಓಂ ಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ
 1627. ಓಂ ಪಿಂಗಲಾಯೈ ನಮಃ
 1628. ಓಂ ಕಪಿಲಾಯೈ ನಮಃ
 1629. ಓಂ ಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 1630. ಓಂ ರಸಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
 1631. ಓಂ ರಸಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1632. ಓಂ ರಸಾಯೈ ನಮಃ
 1633. ಓಂ ಸುಷುಮ್ನೇಡಾಯೋಗವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1634. ಓಂ ಗಾಂಧಾರ್ಯೈ ನಮಃ
 1635. ಓಂ ನವಕಾಂತಕಾಯೈ ನಮಃ
 1636. ಓಂ ಪಾಂಚಾಲೀರುಕ್ಮಿಣೀರಾಧಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1637. ಓಂ ರಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1638. ಓಂ ಅಮೃತಾಯೈ ನಮಃ
 1639. ಓಂ ತುಲಸೀಬೃಂದಾಯೈ ನಮಃ
 1640. ಓಂ ಕೈಟಭ್ಯೈ ನಮಃ
 1641. ಓಂ ಕಪಟೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1642. ಓಂ ಉಗ್ರಚಂಡೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1643. ಓಂ ವೀರಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 1644. ಓಂ ವೀರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 1645. ಓಂ ಉಗ್ರತಾರಾಯೈ ನಮಃ
 1646. ಓಂ ಯಶೋದಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1647. ಓಂ ದೇವಕ್ಯೈ ನಮಃ
 1648. ಓಂ ದೇವಮಾನಿತಾಯೈ ನಮಃ
 1649. ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ
 1650. ಓಂ ಚಿತ್ರದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 1651. ಓಂ ಕ್ರೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1652. ಓಂ ಕುಲದೀಪಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1653. ಓಂ ಕುಲರಾಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1654. ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಯೈ ನಮಃ
 1655. ಓಂ ಮಾತ್ರಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1656. ಓಂ ದ್ರಾವಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1657. ಓಂ ದ್ರವಾಯೈ ನಮಃ
 1658. ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1659. ಓಂ ಮಹಾಮಾರ್ಯೈ ನಮಃ
 1660. ಓಂ ಭ್ರಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ
 1661. ಓಂ ಬಿಂದುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1662. ಓಂ ದೂತ್ಯೈ ನಮಃ
 1663. ಓಂ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1664. ಓಂ ಗುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1665. ಓಂ ಬಹುಲಾಯೈ ನಮಃ
 1666. ಓಂ ಡಾಮರ್ಯೈ ನಮಃ
 1667. ಓಂ ಪ್ರಭಾಯೈ ನಮಃ
 1668. ಓಂ ಕುಬ್ಜಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1669. ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1670. ಓಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 1671. ಓಂ ಭುಶುಂಡ್ಯೈ ನಮಃ
 1672. ಓಂ ಪ್ರಕಟಾಕೃತ್ಯೈ ನಮಃ
 1673. ಓಂ ಗೋಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1674. ಓಂ ಮಾಯಾಕಾಮಬೀಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1675. ಓಂ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 1676. ಓಂ ಶಾಕಂಭರ್ಯೈ ನಮಃ
 1677. ಓಂ ಕೋಕನದಾಯೈ ನಮಃ
 1678. ಓಂ ಸುಸತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1679. ಓಂ ತಿಲೋತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ
 1680. ಓಂ ಅಮೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 1681. ಓಂ ವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ
 1682. ಓಂ ಕ್ರೂರಾಯೈ ನಮಃ
 1683. ಓಂ ಸಮ್ಯಕ್ಛೀಲಾಯೈ ನಮಃ
 1684. ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ
 1685. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 1686. ಓಂ ಹವ್ಯವಹಾಯೈ ನಮಃ
 1687. ಓಂ ಪ್ರೀತಿರುಕ್ಮಾಯೈ ನಮಃ
 1688. ಓಂ ಧೂಮ್ರಾರ್ಚಿರಂಗದಾಯೈ ನಮಃ
 1689. ಓಂ ತಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1690. ಓಂ ತಾಪಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1691. ಓಂ ವಿಶ್ವಭೋಗದಾಯೈ ನಮಃ
 1692. ಓಂ ಧರಣೀಧರಾಯೈ ನಮಃ
 1693. ಓಂ ತ್ರಿಖಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 1694. ಓಂ ರೋಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1695. ಓಂ ವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1696. ಓಂ ಸಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 1697. ಓಂ ಶಬ್ದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1698. ಓಂ ಬೀಜರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 1699. ಓಂ ಮಹಾಮುದ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1700. ಓಂ ವಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1701. ಓಂ ಯೋಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1702. ಓಂ ಅನಂಗಕುಸುಮಾಯೈ ನಮಃ
 1703. ಓಂ ಅನಂಗಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ
 1704. ಓಂ ಅನಂಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1705. ಓಂ ಅನಂಗಮದನಾಯೈ ನಮಃ
 1706. ಓಂ ಅನಂಗರೇಖಾಯೈ ನಮಃ
 1707. ಓಂ ಅನಂಗಾಂಕುಶೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1708. ಓಂ ಅನಂಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1709. ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1710. ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1711. ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 1712. ಓಂ ಸರ್ವಮೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1713. ಓಂ ಆನಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1714. ಓಂ ವಜ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1715. ಓಂ ಜಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1716. ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖಕ್ಷಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 1717. ಓಂ ಷಡಂಗಯುವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1718. ಓಂ ಯೋಗಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1719. ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಂಶುಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1720. ಓಂ ದುರಾಶಯಾಯೈ ನಮಃ
 1721. ಓಂ ದುರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
 1722. ಓಂ ದುರ್ಜಯಾಯೈ ನಮಃ
 1723. ಓಂ ದುರ್ಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1724. ಓಂ ದುರಂತಾಯೈ ನಮಃ
 1725. ಓಂ ದುಷ್ಕೃತಿಹರಾಯೈ ನಮಃ
 1726. ಓಂ ದುರ್ಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 1727. ಓಂ ದುರತಿಕ್ರಮಾಯೈ ನಮಃ
 1728. ಓಂ ಹಂಸೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1729. ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 1730. ಓಂ ಶಾಕಂಭರ್ಯೈ ನಮಃ
 1731. ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 1732. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1733. ಓಂ ಪರಮಾಮೃತರಂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
 1734. ಓಂ ಮಹಾವಿದ್ಯೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1735. ಓಂ ಶ್ವೇತಾಯೈ ನಮಃ
 1736. ಓಂ ಭೇರುಂಡಾಯೈ ನಮಃ
 1737. ಓಂ ಕುಲಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 1738. ಓಂ ತ್ವರಿತಾಯೈ ನಮಃ
 1739. ಓಂ ಭಕ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1740. ಓಂ ಭಕ್ತಿವಶ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1741. ಓಂ ಸನಾತನ್ಯೈ ನಮಃ
 1742. ಓಂ ಭಕ್ತಾನಂದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 1743. ಓಂ ಭಕ್ತಭಾವಿತಾಯೈ ನಮಃ
 1744. ಓಂ ಭಕ್ತಶಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 1745. ಓಂ ಸರ್ವಸೌಂದರ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 1746. ಓಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1747. ಓಂ ಸರ್ವಸಂಭೋಗಭವನಾಯೈ ನಮಃ
 1748. ಓಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಾನುರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1749. ಓಂ ಕುಮಾರೀಪೂಜನರತಾಯೈ ನಮಃ
 1750. ಓಂ ಕುಮಾರೀವ್ರತಚಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1751. ಓಂ ಕುಮಾರೀಭಕ್ತಿಸುಖಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1752. ಓಂ ಕುಮಾರೀರೂಪಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1753. ಓಂ ಕುಮಾರೀಪೂಜಕಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 1754. ಓಂ ಕುಮಾರೀಪ್ರೀತಿದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 1755. ಓಂ ಕುಮಾರೀಸೇವಕಾಸಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 1756. ಓಂ ಕುಮಾರೀಸೇವಕಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 1757. ಓಂ ಆನಂದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 1758. ಓಂ ಬಾಲಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 1759. ಓಂ ವಟುಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 1760. ಓಂ ಶ್ಮಶಾನಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 1761. ಓಂ ಕಾಲಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 1762. ಓಂ ಪುರಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 1763. ಓಂ ಮಹಾಭೈರವಪತ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
 1764. ಓಂ ಪರಮಾನಂದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 1765. ಓಂ ಸುರಾನಂದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 1766. ಓಂ ಉನ್ಮದಾನಂದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 1767. ಓಂ ಯಜ್ಞಾನಂದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 1768. ಓಂ ತರುಣಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 1769. ಓಂ ಜ್ಞಾನಾನಂದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 1770. ಓಂ ಅಮೃತಾನಂದಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 1771. ಓಂ ಮಹಾಭಯಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 1772. ಓಂ ತೀವ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1773. ಓಂ ತೀವ್ರವೇಗಾಯೈ ನಮಃ
 1774. ಓಂ ತರಸ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1775. ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಪರಮೇಶಾನ್ಯೈ ನಮಃ
 1776. ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 1777. ಓಂ ಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 1778. ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 1779. ಓಂ ಪಂಚದಶ್ಯೈ ನಮಃ
 1780. ಓಂ ಪಂಚಮ್ಯೈ ನಮಃ
 1781. ಓಂ ಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1782. ಓಂ ಮಹಾಸಪ್ತದಶ್ಯೈ ನಮಃ
 1783. ಓಂ ಷೋಡಶ್ಯೈ ನಮಃ
 1784. ಓಂ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1785. ಓಂ ಮಹಾಂಕುಶಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 1786. ಓಂ ಮಹಾಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1787. ಓಂ ನವಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1788. ಓಂ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1789. ಓಂ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1790. ಓಂ ರಾಜಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1791. ಓಂ ರಾಜ್ಞ್ಯೈ ನಮಃ
 1792. ಓಂ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 1793. ಓಂ ಸಿಂದೂರಪೂರರುಚಿರಾಯೈ ನಮಃ
 1794. ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 1795. ಓಂ ಸರ್ವಾಂಗಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 1796. ಓಂ ರಕ್ತಾರಕ್ತವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಕಾಯೈ ನಮಃ
 1797. ಓಂ ಚಮರೀವಾಲಕುಟಿಲಾಯೈ ನಮಃ
 1798. ಓಂ ನಿರ್ಮಲಶ್ಯಾಮಕೇಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1799. ಓಂ ವಜ್ರಮೌಕ್ತಿಕರತ್ನಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1800. ಓಂ ಕಿರೀಟಕುಂಡಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ
 1801. ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲಸಂಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1802. ಓಂ ಸ್ಫುರದ್ಗಂಡಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ
 1803. ಓಂ ಸೂರ್ಯಕಾಂತೇಂದುಕಾಂತಾಢ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1804. ಓಂ ಸ್ಪರ್ಶಾಶ್ಮಗಲಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 1805. ಓಂ ಬೀಜಪೂರಸ್ಫುರದ್ಬೀಜದಂತಪಂಕ್ತಯೇ ನಮಃ
 1806. ಓಂ ಅನುತ್ತಮಾಯೈ ನಮಃ
 1807. ಓಂ ಮಾತಂಗಕುಂಭವಕ್ಷೋಜಾಯೈ ನಮಃ
 1808. ಓಂ ಲಸತ್ಕನಕದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ನಮಃ
 1809. ಓಂ ಮನೋಜ್ಞಶಷ್ಕುಲೀಕರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 1810. ಓಂ ಹಂಸೀಗತಿವಿಡಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1811. ಓಂ ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದನಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 1812. ಓಂ ಪರಮಾನಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1813. ಓಂ ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಾಂತಾಯೈ ನಮಃ
 1814. ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲವರ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1815. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 1816. ಓಂ ಶಿವಕ್ರೋಡಾಯೈ ನಮಃ
 1817. ಓಂ ನಾನಾಸುಖವಿಲಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1818. ಓಂ ಶೈವಾಯೈ ನಮಃ
 1819. ಓಂ ಶಿವನಾದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1820. ಓಂ ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 1821. ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ
 1822. ಓಂ ಉಪಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1823. ಓಂ ಮತಾಯೈ ನಮಃ
 1824. ಓಂ ಮಾಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
 1825. ಓಂ ಶಿವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1826. ಓಂ ಅಲಂಬುಸಾಯೈ ನಮಃ
 1827. ಓಂ ಭೋಗವತ್ಯೈ ನಮಃ
 1828. ಓಂ ಕ್ರೋಧರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 1829. ಓಂ ಸುಮೇಖಲಾಯೈ ನಮಃ
 1830. ಓಂ ಹಸ್ತಿಜಿಹ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 1831. ಓಂ ಇಡಾಯೈ ನಮಃ
 1832. ಓಂ ಶುಭಂಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 1833. ಓಂ ದಕ್ಷಸೂತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1834. ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾಯೈ ನಮಃ
 1835. ಓಂ ಗಂಧಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1836. ಓಂ ಭಗಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1837. ಓಂ ಭಗಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
 1838. ಓಂ ಭಗೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 1839. ಓಂ ಭಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1840. ಓಂ ಲಿಂಗಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1841. ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 1842. ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ
 1843. ಓಂ ಲಿಂಗಗೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 1844. ಓಂ ಸುಗೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 1845. ಓಂ ಲಿಂಗಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 1846. ಓಂ ಲಿಂಗರೂಪಧೃಷೇ
 1847. ಓಂ ಲಿಂಗಮಾಲಾಯೈ ನಮಃ
 1848. ಓಂ ಲಿಂಗಭವಾಯೈ ನಮಃ
 1849. ಓಂ ಲಿಂಗಲಿಂಗಾಯೈ ನಮಃ
 1850. ಓಂ ಪಾವಕ್ಯೈ ನಮಃ
 1851. ಓಂ ಕೌಶಿಕ್ಯೈ ನಮಃ
 1852. ಓಂ ಪ್ರೇಮರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 1853. ಓಂ ಪ್ರಿಯಂವದಾಯೈ ನಮಃ
 1854. ಓಂ ಗೃಧ್ರರೂಪ್ಯೈ ನಮಃ
 1855. ಓಂ ಶಿವಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 1856. ಓಂ ಚಕ್ರೇಶ್ಯೈ ನಮಃ
 1857. ಓಂ ಚಕ್ರರೂಪಧೃಷೇ ನಮಃ
 1858. ಓಂ ಆತ್ಮಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ
 1859. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ
 1860. ಓಂ ಜಗದ್ಯೋನ್ಯೈ ನಮಃ
 1861. ಓಂ ಅಯೋನಿಜಾಯೈ ನಮಃ
 1862. ಓಂ ಭಗರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 1863. ಓಂ ಭಗಸ್ಥಾತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
 1864. ಓಂ ಭಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1865. ಓಂ ಭಗಮಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1866. ಓಂ ಭಗಾಧಾರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1867. ಓಂ ಭಗಶಾಲಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1868. ಓಂ ಲಿಂಗಾಭಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1869. ಓಂ ಲಿಂಗಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
 1870. ಓಂ ಲಿಂಗನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1871. ಓಂ ಲಿಂಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1872. ಓಂ ಲಿಂಗರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1873. ಓಂ ಲಿಂಗಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 1874. ಓಂ ಲಿಂಗರೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 1875. ಓಂ ಮಹಾಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 1876. ಓಂ ಭಗಗೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 1877. ಓಂ ಮಹಾಸುಖಾಯೈ ನಮಃ
 1878. ಓಂ ಲಿಂಗನಾಮಸದಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ
 1879. ಓಂ ಭಗನಾಮಸದಾರತ್ಯೈ ನಮಃ
 1880. ಓಂ ಭಗನಾಮಸದಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ
 1881. ಓಂ ಲಿಂಗನಾಮಸದಾರತ್ಯೈ ನಮಃ
 1882. ಓಂ ಲಿಂಗಮಾಲಾಕರಾಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ
 1883. ಓಂ ಭಗಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಾಯೈ ನಮಃ
 1884. ಓಂ ಭಗಲಿಂಗಾಮೃತವರಾಯೈ ನಮಃ
 1885. ಓಂ ಭಗಲಿಂಗಾಮೃತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1886. ಓಂ ಭಗಲಿಂಗಾರ್ಚನಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 1887. ಓಂ ಭಗಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1888. ಓಂ ಭಗಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 1889. ಓಂ ಭಗಲಿಂಗಸುಖಾವಹಾಯೈ ನಮಃ
 1890. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂಕುಸುಮಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 1891. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂಕುಸುಮಮಾಲಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1892. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂವಂದಕಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
 1893. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂನಿಂದಕಾಂತಕಾಯೈ ನಮಃ
 1894. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂಪ್ರದಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 1895. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂಪ್ರದಪುತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1896. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂಪ್ರದಸಸ್ಮೇರಾಯೈ ನಮಃ
 1897. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭೂತಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1898. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೋದ್ಭವಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 1899. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕೋದ್ಭವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1900. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಲೋದ್ಭವೋದ್ಭಾವಾಯೈ ನಮಃ
 1901. ಓಂ ಸರ್ವಕಾಲೋದ್ಭವೋದ್ಭವಾಯೈ ನಮಃ
 1902. ಓಂ ಕುಂಡಪುಷ್ಪಸಮಪ್ರೀತ್ಯೈ ನಮಃ
 1903. ಓಂ ಕುಂಡಪುಷ್ಪಸಮಾರತ್ಯೈ ನಮಃ
 1904. ಓಂ ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 1905. ಓಂ ಕುಂಡಗೋಲೋದ್ಭವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1906. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭುವೇ ನಮಃ
 1907. ಓಂ ಶಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1908. ಓಂ ಲೋಕಪಾವನ್ಯೈ ನಮಃ
 1909. ಓಂ ಕೀರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 1910. ಓಂ ವಿಮೇಧಾಯೈ ನಮಃ
 1911. ಓಂ ಸುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 1912. ಓಂ ಅಶ್ವಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1913. ಓಂ ಪುಷ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1914. ಓಂ ತೇಜಸ್ವಿಚಂದ್ರಮಂಡಲಾಯೈ ನಮಃ
 1915. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರದಾಯೈ ನಮಃ
 1916. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಸೂಕ್ಷ್ಮಭಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1917. ಓಂ ಅಭಯದಾಯೈ ನಮಃ
 1918. ಓಂ ಮುಕ್ತಿಬಂಧವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1919. ಓಂ ಕಾಮುಕ್ಯೈ ನಮಃ
 1920. ಓಂ ದುಃಖದಾಯೈ ನಮಃ
 1921. ಓಂ ಮೋಕ್ಷಾಯೈ ನಮಃ
 1922. ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1923. ಓಂ ದುಷ್ಟಾದುಷ್ಟಮತ್ಯೈ ನಮಃ
 1924. ಓಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1925. ಓಂ ಶುಕ್ರಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
 1926. ಓಂ ಶುಕ್ರರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 1927. ಓಂ ಶುಕ್ರಸಿಂಧುನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1928. ಓಂ ಶುಕ್ರಾಲಯಾಯೈ ನಮಃ
 1929. ಓಂ ಶುಕ್ರಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ
 1930. ಓಂ ಶುಕ್ರಪೂಜಾಸದಾರತ್ಯೈ ನಮಃ
 1931. ಓಂ ಶುಕ್ರಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1932. ಓಂ ಶುಕ್ರಹೋಮಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ
 1933. ಓಂ ಶುಕ್ರವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ
 1934. ಓಂ ಶುಕ್ರಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ
 1935. ಓಂ ಶುಕ್ರದೇಹಾಯೈ ನಮಃ
 1936. ಓಂ ಶುಕ್ರಪೂಜಕಪುತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1937. ಓಂ ಶುಕ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 1938. ಓಂ ಶುಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1939. ಓಂ ಶುಕ್ರಸಂಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ
 1940. ಓಂ ಶುಕ್ರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 1941. ಓಂ ಶುಕ್ರಸ್ನಾತಾಯೈ ನಮಃ
 1942. ಓಂ ಶುಕ್ರಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 1943. ಓಂ ಶುಕ್ರಸೇವ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1944. ಓಂ ಅತಿಶುಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1945. ಓಂ ಮಹಾಶುಕ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1946. ಓಂ ಶುಕ್ರಭವಾಯೈ ನಮಃ
 1947. ಓಂ ಶುಕ್ರವೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1948. ಓಂ ಶುಕ್ರಾಭಿಧೇಯಾಯೈ ನಮಃ
 1949. ಓಂ ಶುಕ್ರಾರ್ಹಾಯೈ ನಮಃ
 1950. ಓಂ ಶುಕ್ರವಂದಕವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ
 1951. ಓಂ ಶುಕ್ರಾನಂದಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 1952. ಓಂ ಶುಕ್ರಸದಾನಂದವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1953. ಓಂ ಶುಕ್ರೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ
 1954. ಓಂ ಸದಾಶುಕ್ರಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 1955. ಓಂ ಶುಕ್ರಮನೋರಮಾಯೈ ನಮಃ
 1956. ಓಂ ಶುಕ್ರಪೂಜಕಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 1957. ಓಂ ಶುಕ್ರನಿಂದಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1958. ಓಂ ಶುಕ್ರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1959. ಓಂ ಶುಕ್ರಸಂಪದೇ
 1960. ಓಂ ಶುಕ್ರಾಕರ್ಷಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1961. ಓಂ ರಕ್ತಾಶಯಾಯೈ ನಮಃ
 1962. ಓಂ ರಕ್ತಭೋಗಾಯೈ ನಮಃ
 1963. ಓಂ ರಕ್ತಪೂಜಾಸದಾರತ್ಯೈ ನಮಃ
 1964. ಓಂ ರಕ್ತಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1965. ಓಂ ರಕ್ತಹೋಮಾಯೈ ನಮಃ
 1966. ಓಂ ರಕ್ತಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 1967. ಓಂ ರಕ್ತವತ್ಸಲಾಯೈ ನಮಃ
 1968. ಓಂ ರಕ್ತಪೂರ್ಣಾರಕ್ತದೇಹಾಯೈ ನಮಃ
 1969. ಓಂ ರಕ್ತಪೂಜಕಪುತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1970. ಓಂ ರಕ್ತಾಖ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 1971. ಓಂ ರಕ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1972. ಓಂ ರಕ್ತಸಂಸ್ಕೃತಾಯೈ ನಮಃ
 1973. ಓಂ ರಕ್ತಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
 1974. ಓಂ ರಕ್ತಾಭಿದೇಹಾಯೈ ನಮಃ
 1975. ಓಂ ರಕ್ತಾರ್ಹಾಯೈ ನಮಃ
 1976. ಓಂ ರಕ್ತವಂದಕವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ
 1977. ಓಂ ಮಹಾರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1978. ಓಂ ರಕ್ತಭವಾಯೈ ನಮಃ
 1979. ಓಂ ರಕ್ತವೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1980. ಓಂ ರಕ್ತಸ್ನಾತಾಯೈ ನಮಃ
 1981. ಓಂ ರಕ್ತಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ
 1982. ಓಂ ರಕ್ತಸೇವ್ಯಾತಿರಕ್ತಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1983. ಓಂ ರಕ್ತಾನಂದಕರ್ಯೈ ನಮಃ
 1984. ಓಂ ರಕ್ತಸದಾನಂದವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1985. ಓಂ ರಕ್ತಾರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
 1986. ಓಂ ರಕ್ತಪೂರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
 1987. ಓಂ ರಕ್ತಸವ್ಯೇಕ್ಷಣೀರಮಾಯೈ ನಮಃ
 1988. ಓಂ ರಕ್ತಸೇವಕಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 1989. ಓಂ ರಕ್ತನಿಂದಕನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 1990. ಓಂ ರಕ್ತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
 1991. ಓಂ ರಕ್ತರೂಪಾಯೈ ನಮಃ
 1992. ಓಂ ರಕ್ತಾಕರ್ಷಣಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1993. ಓಂ ರಕ್ತೋತ್ಸಾಹಾಯೈ ನಮಃ
 1994. ಓಂ ರಕ್ತವ್ಯಗ್ರಾಯೈ ನಮಃ
 1995. ಓಂ ರಕ್ತಪಾನಪರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ
 1996. ಓಂ ಶೋಣಿತಾನಂದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 1997. ಓಂ ಕಲ್ಲೋಲಸ್ನಿಗ್ಧರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 1998. ಓಂ ಸಾಧಕಾಂತರ್ಗತಾಯೈ ನಮಃ
 1999. ಓಂ ಪಾಪನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 2000. ಓಂ ಸಾಧಕಾನಂದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 2001. ಓಂ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ
 2002. ಓಂ ಸಾಧಕಪ್ರಿಯಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 2003. ಓಂ ಸಾಧಕಾಸಾಧಕಪ್ರಾಣಾಯೈ ನಮಃ
 2004. ಓಂ ಸಾಧಕಾಸಕ್ತಮಾನಸಾಯೈ ನಮಃ
 2005. ಓಂ ಸಾಧಕೋತ್ತಮಸರ್ವಸ್ವಾಯೈ ನಮಃ
 2006. ಓಂ ಸಾಧಕಾಯೈ ನಮಃ
 2007. ಓಂ ಭಕ್ತರಕ್ತಪಾಯೈ ನಮಃ
 2008. ಓಂ ಸಾಧಕಾನಂದಸಂತೋಷಾಯೈ ನಮಃ
 2009. ಓಂ ಸಾಧಕಾರಿವಿನಾಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 2010. ಓಂ ಆತ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 2011. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
 2012. ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕುಟುಂಬಿನ್ಯೈ ನಮಃ
 2013. ಓಂ ತ್ರಿಕೂಟಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
 2014. ಓಂ ಪಂಚಕೂಟಾಯೈ ನಮಃ
 2015. ಓಂ ಸರ್ವಕೂಟಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
 2016. ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣಮಯ್ಯೈ ನಮಃ
 2017. ಓಂ ವರ್ಣಜಪಮಾಲಾವಿಧಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ


|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಾಲೀ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||