ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಃ - Sri Brahma Ashtottara Shatanamavali

 1. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಗಾಯತ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಸಾವಿತ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಸರಸ್ವತಿಪತಯೇ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 7. ಓಂ ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ನಮಃ
 8. ಓಂ ರಕ್ತವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 10. ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ
 11. ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 13. ಓಂ ಪಿತಮಹಾಯ ನಮಃ
 14. ಓಂ ವೇದಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 15. ಓಂ ಚತುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ
 16. ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ
 18. ಓಂ ಬಾಲರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
 19. ಓಂ ಸುರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 20. ಓಂ ಚಕ್ರದೇವಾಯ ನಮಃ ನಮಃ
 21. ಓಂ ಓಂ ಭುವನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 22. ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 23. ಓಂ ಪೀತಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 24. ಓಂ ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ
 25. ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 26. ಓಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
 27. ಓಂ ತಮೋನುದೇ ನಮಃ
 28. ಓಂ ಜನಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 29. ಓಂ ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 30. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 31. ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ
 32. ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ
 33. ಓಂ ಶುಭಂಕರಾಯ ನಮಃ
 34. ಓಂ ದೇವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 36. ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಭಾರ್ಗವಾಯ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಗೋನರ್ದಾಯ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಪಿತಾಮಹಾಯ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ನಮಃ
 41. ಓಂ ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ
 42. ಓಂ ವಿರಿಂಚಯೇ ನಮಃ
 43. ಓಂ ವಾರಾಹಾಯ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಸೃಕಾಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾಯ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಕುಶಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಸುರೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಪದ್ಮತನವೇ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಮಧ್ವಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಕನಕಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಅನ್ನದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಹಂಸವಾಹನಾಯ ನಮಃ
 57. ಓಂ ವಸಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 58. ಓಂ ನಾರದಾಯ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಶ್ರುತಿದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಯಜುಷಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಓಂ ಮಧುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 62. ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 63. ಓಂ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಸುತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಸುರೂಪಾಯ ನಮಃ
 68. ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಜನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 70. ಓಂ ದೇವಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 71. ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ
 72. ಓಂ ಜಲದಾಯ ನಮಃ
 73. ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾರಯೇ ನಮಃ
 74. ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 75. ಓಂ ವಧನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 76. ಓಂ ಶೌರಯೇ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಚಕ್ರಧಾರಕಾಯ ನಮಃ
 78. ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 79. ಓಂ ಗೌತಮಾಯ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಮಾಲ್ಯವತೇ ನಮಃ ನಮಃ
 81. ಓಂ ಓಂ ದ್ವಿಜೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 82. ಓಂ ದಿವಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಪುರಂದರಾಯ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಹಂಸಬಾಹವೇ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಗರುಡಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಮಹಾಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಸುಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಪದ್ಮಬೋಧಕಾಯ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಲಿಂಗಿನೇ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಉಮಾಪತಯೇ ನಮಃ
 92. ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಧನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 94. ಓಂ ವಾಸುಕಯೇ ನಮಃ
 95. ಓಂ ಯುಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 96. ಓಂ ಸ್ತ್ರೀರಾಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 97. ಓಂ ಸುಭೋಗಾಯ ನಮಃ
 98. ಓಂ ತಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಪಾಪಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಸುದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ನಮಃ
 101. ಓಂ ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ
 102. ಓಂ ದುರ್ಗನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 103. ಓಂ ಪದ್ಮಗೃಹಾಯ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಮೃಗಲಾಂಛನಾಯ ನಮಃ
 105. ಓಂ ವೇದರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
 106. ಓಂ ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರಾಯ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 108. ಓಂ ವಿಧಯೇ ನಮಃ


|| ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||