श्री वेंकटेश्वर सहस्रनामावळिः

field_imag_alt

श्री वेंकटेश्वर सहस्रनामावळिः

 1. ॐ श्रीवेंकटेशाय नमः
 2. ॐ विरूपाक्षाय नमः
 3. ॐ विश्वेशाय नमः
 4. ॐ विश्वभावनाय नमः
 5. ॐ विश्वसृजे नमः
 6. ॐ विश्वसंहर्त्रे नमः
 7. ॐ विश्वप्राणाय नमः
 8. ॐ विराड्वपुषे नमः
 9. ॐ शेषाद्रिनिलयाय नमः
 10. ॐ अशेषभक्तदुःखप्रणाशनाय नमः
 11. ॐ शेषस्तुत्याय नमः
 12. ॐ शेषशायिने नमः
 13. ॐ विशेषज्ञाय नमः
 14. ॐ विभवे नमः
 15. ॐ स्वभुवे नमः
 16. ॐ विष्णवे नमः
 17. ॐ जिष्णवे नमः
 18. ॐ वर्धिष्णवे नमः
 19. ॐ उत्सहिष्णवे नमः
 20. ॐ सहिष्णुकाय नमः 20
 21. ॐ भ्राजिष्णवे नमः
 22. ॐ ग्रसिष्णवे नमः
 23. ॐ वर्तिष्णवे नमः
 24. ॐ भरिष्णुकाय नमः
 25. ॐ कालयंत्रे नमः
 26. ॐ कालाय नमः
 27. ॐ कालगोप्त्रे नमः
 28. ॐ कालांतकाय नमः
 29. ॐ अखिलाय नमः
 30. ॐ कालगम्याय नमः
 31. ॐ कालकंठवंद्याय नमः
 32. ॐ कालकालेश्वराय नमः
 33. ॐ शंभवे नमः
 34. ॐ स्वयंभुवे नमः
 35. ॐ अंभोजनाभये नमः
 36. ॐ स्तंभितवारिधये नमः
 37. ॐ अंभोधिनंदिनीजानये नमः
 38. ॐ शोणांभोजपदप्रभाय नमः
 39. ॐ कंबुग्रीवाय नमः
 40. ॐ शंबरारिरूपाय नमः 40
 41. ॐ शंबरजेक्षणाय नमः
 42. ॐ बिंबाधराय नमः
 43. ॐ बिंबरूपिणे नमः
 44. ॐ प्रतिबिंबक्रियातिगाय नमः
 45. ॐ गुणवते नमः
 46. ॐ गुणगम्याय नमः
 47. ॐ गुणातीताय नमः
 48. ॐ गुणप्रियाय नमः
 49. ॐ दुर्गुणध्वंसकृते नमः
 50. ॐ सर्वसुगुणाय नमः
 51. ॐ गुणभासकाय नमः
 52. ॐ परेशाय नमः
 53. ॐ परमात्मने नमः
 54. ॐ परंज्योतिषे नमः
 55. ॐ परायैगतये नमः
 56. ॐ परस्मैपदाय नमः
 57. ॐ वियद्वाससे नमः
 58. ॐ पारंपर्यशुभप्रदाय नमः
 59. ॐ ब्रह्मांडगर्भाय नमः
 60. ॐ ब्रह्मण्याय नमः 60
 61. ॐ ब्रह्मसृजे नमः
 62. ॐ ब्रह्मबोधिताय नमः
 63. ॐ ब्रह्मस्तुत्याय नमः
 64. ॐ ब्रह्मवादिने नमः
 65. ॐ ब्रह्मचर्यपरायणाय नमः
 66. ॐ सत्यव्रतार्थसंतुष्टाय नमः
 67. ॐ सत्यरूपिणे नमः
 68. ॐ झषांगवते नमः
 69. ॐ सोमकप्राणहारिणे नमः
 70. ॐ आनीताम्नायाय नमः
 71. ॐ अब्दिवंदिताय नमः
 72. ॐ देवासुरस्तुत्याय नमः
 73. ॐ पतन्मंदरधारकाय नमः
 74. ॐ धन्वंतरये नमः
 75. ॐ कच्छपांगाय नमः
 76. ॐ पयोनिधिविमंथकाय नमः
 77. ॐ अमरामृत संदात्रे नमः
 78. ॐ धृतसम्मोहिनीवपुषे नमः
 79. ॐ हरमोहकमायाविने नमः
 80. ॐ रक्षस्संदोहभंजनाय नमः 80
 81. ॐ हिरण्याक्षविदारिणे नमः
 82. ॐ यज्ञाय नमः
 83. ॐ यज्ञविभावनाय नमः
 84. ॐ यज्ञीयोर्वीसमुद्धर्त्रे नमः
 85. ॐ लीलाक्रोडाय नमः
 86. ॐ प्रतापवते नमः
 87. ॐ दंडकासुरविध्वंसिने नमः
 88. ॐ वक्रदंष्ट्राय नमः
 89. ॐ क्षमाधराय नमः
 90. ॐ गंधर्वशापहरणाय नमः
 91. ॐ पुण्यगंधाय नमः
 92. ॐ विचक्षणाय नमः
 93. ॐ करालवक्त्राय नमः
 94. ॐ सोमार्कनेत्राय नमः
 95. ॐ षड्गुणवैभवाय नमः
 96. ॐ श्वेतघोणिने नमः
 97. ॐ घूर्णितभ्रुवे नमः
 98. ॐ घुर्घुरध्वनिविभ्रमाय नमः
 99. ॐ द्राघीयसे नमः
 100. ॐ नीलकेशिने नमः 100
 101. ॐ जाग्रदंबुजलोचनाय नमः
 102. ॐ घृणावते नमः
 103. ॐ घृणिसम्मोहाय नमः
 104. ॐ महाकालाग्निदीधितये नमः
 105. ॐ ज्वालाकरालवदनाय नमः
 106. ॐ महोल्काकुलवीक्षणाय नमः
 107. ॐ सटानिर्बिन्नमेघौघाय नमः
 108. ॐ दंष्ट्रारुग्व्याप्तदिक्तटाय नमः
 109. ॐ उच्छ्वासाकृष्टभूतेशाय नमः
 110. ॐ नि:श्वासत्यक्तविश्वसृजे नमः
 111. ॐ अंतर्भ्रमज्जगद्गर्भाय नमः
 112. ॐ अनंताय नमः
 113. ॐ ब्रह्मकपालहृते नमः
 114. ॐ उग्राय नमः
 115. ॐ वीराय नमः
 116. ॐ महाविष्णवे नमः
 117. ॐ ज्वलनाय नमः
 118. ॐ सर्वतोमुखाय नमः
 119. ॐ नृसिंहाय नमः
 120. ॐ भीषणाय नमः
 121. ॐ भद्राय नमः
 122. ॐ मृत्युमृत्यवे नमः
 123. ॐ सनातनाय नमः
 124. ॐ सभास्तंभोद्भवाय नमः
 125. ॐ भीमाय नमः
 126. ॐ शिरोमालिने नमः
 127. ॐ महेश्वराय नमः
 128. ॐ द्वादशादित्यचूडालाय नमः
 129. ॐ कल्पधूमसटाच्छवये नमः
 130. ॐ हिरण्यकोरस्थलभिन्नखाय नमः
 131. ॐ सिंहमुखाय नमः
 132. ॐ अनघाय नमः
 133. ॐ प्रह्लादवरदाय नमः
 134. ॐ धीमते नमः
 135. ॐ भक्तसंघप्रतिष्ठिताय नमः
 136. ॐ ब्रह्मरुद्रादिसंसेव्याय नमः
 137. ॐ सिद्धसाध्यप्रपूजिताय नमः
 138. ॐ लक्ष्मीनृसिंहाय नमः
 139. ॐ देवेशाय नमः
 140. ॐ ज्वालाजिह्वांत्रमालिकाय नमः
 141. ॐ खड्गिने नमः
 142. ॐ महेष्वासिने नमः
 143. ॐ खेटिने नमः
 144. ॐ कपालिने नमः
 145. ॐ मुसलिने नमः
 146. ॐ हलिने नमः
 147. ॐ पाशिने नमः
 148. ॐ शूलिने नमः
 149. ॐ महाबाहवे नमः
 150. ॐ ज्वरघ्नाय नमः
 151. ॐ रोगलुंटकाय नमः
 152. ॐ मौंजीयुजे नमः
 153. ॐ छत्रकाय नमः
 154. ॐ दंडिने नमः
 155. ॐ कृष्णाजिनधराय नमः
 156. ॐ वटवे नमः
 157. ॐ अधीतवेदाय नमः
 158. ॐ वेदांतोद्धारकाय नमः
 159. ॐ ब्रह्मनैष्ठिकाय नमः
 160. ॐ अहीनशयनप्रीताय नमः
 161. ॐ आदितेयाय नमः
 162. ॐ अनघाय नमः
 163. ॐ हरये नमः
 164. ॐ संवित्प्रियाय नमः
 165. ॐ सामवेद्याय नमः
 166. ॐ बलिवेश्मप्रतिष्ठिताय नमः
 167. ॐ बलिक्षालितपादाब्जाय नमः
 168. ॐ विंध्यावलिविमानिताय नमः
 169. ॐ त्रिपादभूमिस्वीकर्त्रे नमः
 170. ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः
 171. ॐ धृतत्रिविक्रमाय नमः
 172. ॐ स्वांघ्रीनखभिन्नांडाकर्पराय नमः
 173. ॐ पज्जातवाहिनीधारापवित्रितजगत्त्रयाय नमः
 174. ॐ विधिसम्मानिताय नमः
 175. ॐ पुण्याय नमः
 176. ॐ दैत्ययोद्ध्रे नमः
 177. ॐ जयोर्जिताय नमः
 178. ॐ सुरराज्यप्रदाय नमः
 179. ॐ शुक्रमदहृते नमः
 180. ॐ सुगतीश्वराय नमः
 181. ॐ जामदग्न्याय नमः
 182. ॐ कुठारिणे नमः
 183. ॐ कार्तवीर्यविदारणाय नमः
 184. ॐ रेणुकायाश्शिरोहारिणे नमः
 185. ॐ दुष्टक्षत्रियमर्दनाय नमः
 186. ॐ वर्चस्विने नमः
 187. ॐ दानशीलाय नमः
 188. ॐ धनुष्मते नमः
 189. ॐ ब्रह्मवित्तमाय नमः
 190. ॐ अत्युदग्राय नमः
 191. ॐ समग्राय नमः
 192. ॐ न्यग्रोधाय नमः
 193. ॐ दुष्टनिग्रहाय नमः
 194. ॐ रविवंशसमुद्भूताय नमः
 195. ॐ राघवाय नमः
 196. ॐ भरताग्रजाय नमः
 197. ॐ कौसल्यातनयाय नमः
 198. ॐ रामाय नमः
 199. ॐ विश्वामित्रप्रियंकराय नमः
 200. ॐ ताटकारये नमः 200
 201. ॐ सुबाहुघ्नाय नमः
 202. ॐ बलातिबलमंत्रवते नमः
 203. ॐ अहल्याशापविच्छेदिने नमः
 204. ॐ प्रविष्टजनकालयाय नमः
 205. ॐ स्वयंवरसभासंस्थाय नमः
 206. ॐ ईशचापप्रभंजनाय नमः
 207. ॐ जानकीपरिणेत्रे नमः
 208. ॐ जनकाधीशसंस्तुताय नमः
 209. ॐ जमदग्नितनूजातयोद्ध्रे नमः
 210. ॐ अयोध्याधिपाग्रण्ये नमः
 211. ॐ पितृवाक्यप्रतीपालाय नमः
 212. ॐ त्यक्तराज्याय नमः
 213. ॐ सलक्ष्मणाय नमः
 214. ॐ ससीताय नमः
 215. ॐ चित्रकूटस्थाय नमः
 216. ॐ भरताहितराज्यकाय नमः
 217. ॐ काकदर्पप्रहर्ते नमः
 218. ॐ दंडकारण्यवासकाय नमः
 219. ॐ पंचवट्यां विहारिणे नमः
 220. ॐ स्वधर्मपरिपोषकाय नमः 220
 221. ॐ विराधघ्ने नमः
 222. ॐ अगस्त्यमुख्यमुनि सम्मानिताय नमः
 223. ॐ पुंसे नमः
 224. ॐ इंद्रचापधराय नमः
 225. ॐ खड्गधराय नमः
 226. ॐ अक्षयसायकाय नमः
 227. ॐ खरांतकाय नमः
 228. ॐ धूषणारये नमः
 229. ॐ त्रिशिरस्करिपवे नमः
 230. ॐ वृषाय नमः
 231. ॐ शूर्पणखानासाच्छेत्त्रे नमः
 232. ॐ वल्कलधारकाय नमः
 233. ॐ जटावते नमः
 234. ॐ पर्णशालास्थाय नमः
 235. ॐ मारीचबलमर्दकाय नमः
 236. ॐ पक्षिराट्कृतसंवादाय नमः
 237. ॐ रवितेजसे नमः
 238. ॐ महाबलाय नमः
 239. ॐ शबर्यानीतफलभुजे नमः
 240. ॐ हनूमत्परितोषिताय नमः 240
 241. ॐ सुग्रीवाभयदाय नमः
 242. ॐ दैत्यकायक्षेपणभासुराय नमः
 243. ॐ सप्तसालसमुच्छेत्त्रे नमः
 244. ॐ वालिहृते नमः
 245. ॐ कपिसंवृताय नमः
 246. ॐ वायुसूनुकृतासेवाय नमः
 247. ॐ त्यक्तपंपाय नमः
 248. ॐ कुशासनाय नमः
 249. ॐ उदन्वत्तीरगाय नमः
 250. ॐ शूराय नमः
 251. ॐ विभीषणवरप्रदाय नमः
 252. ॐ सेतुकृते नमः
 253. ॐ दैत्यघ्ने नमः
 254. ॐ प्राप्तलंकाय नमः
 255. ॐ अलंकारवते नमः
 256. ॐ अतिकायशिरश्छेत्त्रे नमः
 257. ॐ कुंभकर्णविभेदनाय नमः
 258. ॐ दशकंठशिरोध्वंसिने नमः
 259. ॐ जांबवत्प्रमुखावृताय नमः
 260. ॐ जानकीशाय नमः 260
 261. ॐ सुराध्यक्षाय नमः
 262. ॐ साकेतेशाय नमः
 263. ॐ पुरातनाय नमः
 264. ॐ पुण्यश्लोकाय नमः
 265. ॐ वेदवेद्याय नमः
 266. ॐ स्वामितीर्थनिवासकाय नमः
 267. ॐ लक्ष्मीसरःकेलिलोलाय नमः
 268. ॐ लक्ष्मीशाय नमः
 269. ॐ लोकरक्षकाय नमः
 270. ॐ देवकीगर्भसंभूताय नमः
 271. ॐ यशोदेक्षणलालिताय नमः
 272. ॐ वसुदेवकृतस्तोत्राय नमः
 273. ॐ नंदगोपमनोहराय नमः
 274. ॐ चतुर्भुजाय नमः
 275. ॐ कोमलांगाय नमः
 276. ॐ गदावते नमः
 277. ॐ नीलकुंतलाय नमः
 278. ॐ पूतनाप्राणसंहर्त्रे नमः
 279. ॐ तृणावर्तविनाशनाय नमः
 280. ॐ गर्गारोपितनामांकाय नमः 280
 281. ॐ वासुदेवाय नमः
 282. ॐ अधोक्षजाय नमः
 283. ॐ गोपिकास्तन्यपायिने नमः
 284. ॐ बलभद्रानुजाय नमः
 285. ॐ अच्युताय नमः
 286. ॐ वैयाघ्रनखभूषाय नमः
 287. ॐ वत्सजिते नमः
 288. ॐ वत्सवर्धनाय नमः
 289. ॐ क्षीरसाराशनरताय नमः
 290. ॐ दधिभांडप्रमर्धनाय नमः
 291. ॐ नवनीतापहर्त्रे नमः
 292. ॐ नीलनीरदभासुराय नमः
 293. ॐ आभीरदृष्टदौर्जन्याय नमः
 294. ॐ नीलपद्मनिभाननाय नमः
 295. ॐ मातृदर्शितविश्वासाय नमः
 296. ॐ उलूखलनिबंधनाय नमः
 297. ॐ नलकूबरशापांताय नमः
 298. ॐ गोधूलिच्छुरितांगकाय नमः
 299. ॐ गोसंघरक्षकाय नमः
 300. ॐ श्रीशाय नमः 300
 301. ॐ बृंदारण्यनिवासकाय नमः
 302. ॐ वत्सांतकाय नमः
 303. ॐ बकद्वेषिणे नमः
 304. ॐ दैत्यांबुदमहानिलाय नमः
 305. ॐ महाजगरचंडाग्नये नमः
 306. ॐ शकटप्राणकंटकाय नमः
 307. ॐ इंद्रसेव्याय नमः
 308. ॐ पुण्यगात्राय नमः
 309. ॐ खरजिते नमः
 310. ॐ चंडदीधितये नमः
 311. ॐ तालपक्वफलाशिने नमः
 312. ॐ कालीयफणिदर्पघ्ने नमः
 313. ॐ नागपत्नीस्तुतिप्रीताय नमः
 314. ॐ प्रलंबासुरखंडनाय नमः
 315. ॐ दावाग्निबलसंहारिणे नमः
 316. ॐ फलाहारिणे नमः
 317. ॐ गदाग्रजाय नमः
 318. ॐ गोपांगनाचेलचोराय नमः
 319. ॐ पाथोलीलाविशारदाय नमः
 320. ॐ वंशगानप्रवीणाय नमः 320
 321. ॐ गोपीहस्तांबुजार्चिताय नमः
 322. ॐ मुनिपत्न्याहृताहाराय नमः
 323. ॐ मुनिश्रेष्ठाय नमः
 324. ॐ मुनिप्रियाय नमः
 325. ॐ गोवर्धनाद्रिसंधर्त्रे नमः
 326. ॐ संक्रंदनतमोपहाय नमः
 327. ॐ सदुद्यानविलासिने नमः
 328. ॐ रासक्रीडापरायणाय नमः
 329. ॐ वरुणाभ्यर्चिताय नमः
 330. ॐ गोपीप्रार्थिताय नमः
 331. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
 332. ॐ अक्रूरस्तुतिसंप्रीताय नमः
 333. ॐ कुब्जायौवनदायकाय नमः
 334. ॐ मुष्टिकोरःप्रहारिणे नमः
 335. ॐ चाणूरोदरादारणाय नमः
 336. ॐ मल्लयुद्धाग्रगण्याय नमः
 337. ॐ पितृबंधनमोचकाय नमः
 338. ॐ मत्तमातंगपंचास्याय नमः
 339. ॐ कंसग्रीवानिकृतनाय नमः
 340. ॐ उग्रसेनप्रतिष्ठात्रे नमः 340
 341. ॐ रत्नसिंहासनस्थिताय नमः
 342. ॐ कालनेमिखलद्वेषिणे नमः
 343. ॐ मुचुकुंदवरप्रदाय नमः
 344. ॐ साल्वसेवितदुर्धर्षराजस्मयनिवारणाय नमः
 345. ॐ रुक्मिगर्वापहारिणे नमः
 346. ॐ रुक्मिणीनयनोत्सवाय नमः
 347. ॐ प्रद्युम्नजनकाय नमः
 348. ॐ कामिने नमः
 349. ॐ प्रद्युम्नाय नमः
 350. ॐ द्वारकाधिपाय नमः
 351. ॐ मण्याहर्त्रे नमः
 352. ॐ महामायाय नमः
 353. ॐ जांबवत्कृतसंगराय नमः
 354. ॐ जांबूनदांबरधराय नमः
 355. ॐ गम्याय नमः
 356. ॐ जांबवतीविभवे नमः
 357. ॐ कालिंदीप्रथितारामकेलये नमः
 358. ॐ गुंजावतंसकाय नमः
 359. ॐ मंदारसुमनोभास्वते नमः
 360. ॐ शचीशाभीष्टदायकाय नमः 360
 361. ॐ सत्राजिन्मानसोल्लासिने नमः
 362. ॐ सत्याजानये नमः
 363. ॐ शुभावहाय नमः
 364. ॐ शतधन्वहराय नमः
 365. ॐ सिद्धाय नमः
 366. ॐ पांडवप्रियकोत्सवाय नमः
 367. ॐ भद्राप्रियाय नमः
 368. ॐ सुभद्रायाः भ्रात्रे नमः
 369. ॐ नाग्नजितीविभवे नमः
 370. ॐ किरीटकुंडलधराय नमः
 371. ॐ कल्पपल्लवलालिताय नमः
 372. ॐ भैष्मीप्रणयभाषावते नमः
 373. ॐ मित्रविंदाधिपाय नमः
 374. ॐ अभयाय नमः
 375. ॐ स्वमूर्तिकेलिसंप्रीताय नमः
 376. ॐ लक्ष्मणोदारमानसाय नमः
 377. ॐ प्राग्ज्योतिषाधिपध्वंसिने नमः
 378. ॐ तत्सैन्यांतकराय नमः
 379. ॐ अमृताय नमः
 380. ॐ भूमिस्तुताय नमः 380
 381. ॐ भूरिभोगाय नमः
 382. ॐ भूषणांबरसंयुताय नमः
 383. ॐ बहुरामाकृताह्लादाय नमः
 384. ॐ गंधमाल्यानुलेपनाय नमः
 385. ॐ नारदादृष्टचरिताय नमः
 386. ॐ देवेशाय नमः
 387. ॐ विश्वराजे नमः
 388. ॐ गुरवे नमः
 389. ॐ बाणबाहुविदाराय नमः
 390. ॐ तापज्वरविनाशनाय नमः
 391. ॐ उपोद्धर्षयित्रे नमः
 392. ॐ अव्यक्ताय नमः
 393. ॐ शिववाक्तुष्टमानसाय नमः
 394. ॐ महेशज्वरसंस्तुताय नमः
 395. ॐ शीतज्वरभयांतकाय नमः
 396. ॐ नृगराजोद्धारकाय नमः
 397. ॐ पौंड्रकादिवधोद्यताय नमः
 398. ॐ विविधारिच्छलोद्विग्न ब्राह्मणेषु दयापराय नमः
 399. ॐ जरासंधबलद्वेषिणे नमः
 400. ॐ केशिदैत्यभयंकराय नमः 400
 401. ॐ चक्रिणे नमः
 402. ॐ चैद्यांतकाय नमः
 403. ॐ सभ्याय नमः
 404. ॐ राजबंधविमोचकाय नमः
 405. ॐ राजसूयहविर्भोक्त्रे नमः
 406. ॐ स्निग्धांगाय नमः
 407. ॐ शुभलक्षणाय नमः
 408. ॐ धानाभक्षणसंप्रीताय नमः
 409. ॐ कुचेलाभीष्टदायकाय नमः
 410. ॐ सत्त्वादिगुणगंभीराय नमः
 411. ॐ द्रौपदीमानरक्षकाय नमः
 412. ॐ भीष्मध्येयाय नमः
 413. ॐ भक्तवश्याय नमः
 414. ॐ भीमपूज्याय नमः
 415. ॐ दयानिधये नमः
 416. ॐ दंतवक्त्रशिरश्छेत्त्रे नमः
 417. ॐ कृष्णाय नमः
 418. ॐ कृष्णासखाय नमः
 419. ॐ स्वराजे नमः
 420. ॐ वैजयंतीप्रमोदिने नमः 420
 421. ॐ बर्हिबर्हविभूषणाय नमः
 422. ॐ पार्थकौरवसंधानकारिणे नमः
 423. ॐ दुश्शासनांतकाय नमः
 424. ॐ बुद्धाय नमः
 425. ॐ विशुद्धाय नमः
 426. ॐ सर्वज्ञाय नमः
 427. ॐ क्रतुहिंसाविनिंदकाय नमः
 428. ॐ त्रिपुरस्त्रीमानभंगाय नमः
 429. ॐ सर्वशास्त्रविशारदाय नमः
 430. ॐ निर्विकाराय नमः
 431. ॐ निर्ममाय नमः
 432. ॐ निराभासाय नमः
 433. ॐ विरामयाय नमः
 434. ॐ जगन्मोहकधर्मिणे नमः
 435. ॐ दिग्वस्त्राय नमः
 436. ॐ दिक्पतीश्वरायाय नमः
 437. ॐ कल्किने नमः
 438. ॐ म्लेच्छप्रहर्त्रे नमः
 439. ॐ दुष्टनिग्रहकारकाय नमः
 440. ॐ धर्मप्रतिष्ठाकारिणे नमः 440
 441. ॐ चातुर्वर्ण्यविभागकृते नमः
 442. ॐ युगांतकाय नमः
 443. ॐ युगाक्रांताय नमः
 444. ॐ युगकृते नमः
 445. ॐ युगभासकाय नमः
 446. ॐ कामारये नमः
 447. ॐ कामकारिणे नमः
 448. ॐ निष्कामाय नमः
 449. ॐ कामितार्थदाय नमः
 450. ॐ सवितुर्वरेण्याय भर्गसे नमः
 451. ॐ शार्ङ्गिणे नमः
 452. ॐ वैकुंठमंदिराय नमः
 453. ॐ हयग्रीवाय नमः
 454. ॐ कैटभारये नमः
 455. ॐ ग्राहघ्नाय नमः
 456. ॐ गजरक्षकाय नमः
 457. ॐ सर्वसंशयविच्छेत्त्रे नमः
 458. ॐ सर्वभक्तसमुत्सुकाय नमः
 459. ॐ कपर्दिने नमः
 460. ॐ कामहारिणे नमः 460
 461. ॐ कलायै नमः
 462. ॐ काष्ठायै नमः
 463. ॐ स्मृतये नमः
 464. ॐ धृतये नमः
 465. ॐ अनादये नमः
 466. ॐ अप्रमेयौजसे नमः
 467. ॐ प्रधानाय नमः
 468. ॐ सन्निरूपकाय नमः
 469. ॐ निर्लेपाय नमः
 470. ॐ निस्स्पृहाय नमः
 471. ॐ असंगाय नमः
 472. ॐ निर्भयाय नमः
 473. ॐ नीतिपारगाय नमः
 474. ॐ निष्प्रेष्याय नमः
 475. ॐ निष्क्रियाय नमः
 476. ॐ शांताय नमः
 477. ॐ निधये नमः
 478. ॐ निष्प्रपंचाय नमः
 479. ॐ नयाय नमः
 480. ॐ कर्मिणे नमः 480
 481. ॐ अकर्मिणे नमः
 482. ॐ विकर्मिणे नमः
 483. ॐ कर्मेप्सवे नमः
 484. ॐ कर्मभावनाय नमः
 485. ॐ कर्मांगाय नमः
 486. ॐ कर्मविन्यासाय नमः
 487. ॐ महाकर्मिणे नमः
 488. ॐ महाव्रतिने नमः
 489. ॐ कर्मभुजे नमः
 490. ॐ कर्मफलदाय नमः
 491. ॐ कर्मेशाय नमः
 492. ॐ कर्मनिग्रहाय नमः
 493. ॐ नराय नमः
 494. ॐ नारायणाय नमः
 495. ॐ दांताय नमः
 496. ॐ कपिलाय नमः
 497. ॐ कामदाय नमः
 498. ॐ शुचये नमः
 499. ॐ तप्त्रे नमः
 500. ॐ जप्त्रे नमः 500
 501. ॐ अक्षमालावते नमः
 502. ॐ गंत्रे नमः
 503. ॐ नेत्रे नमः
 504. ॐ लयाय नमः
 505. ॐ गतये नमः
 506. ॐ शिष्टाय नमः
 507. ॐ द्रष्ट्रे नमः
 508. ॐ रिपुद्वेष्ट्रे नमः
 509. ॐ रोष्ट्रे नमः
 510. ॐ वेष्ट्रे नमः
 511. ॐ महानटाय नमः
 512. ॐ रोद्ध्रे नमः
 513. ॐ बोद्ध्रे नमः
 514. ॐ महायोद्ध्रे नमः
 515. ॐ श्रद्धावते नमः
 516. ॐ सत्यधिये नमः
 517. ॐ शुभाय नमः
 518. ॐ मंत्रिणे नमः
 519. ॐ मंत्राय नमः
 520. ॐ मंत्रगम्याय नमः
 521. ॐ मंत्रकृते नमः
 522. ॐ परमंत्रहृते नमः
 523. ॐ मंत्रभृते नमः
 524. ॐ मंत्रफलदाय नमः
 525. ॐ मंत्रेशाय नमः
 526. ॐ मंत्रविग्रहाय नमः
 527. ॐ मंत्रांगाय नमः
 528. ॐ मंत्रविन्यासाय नमः
 529. ॐ महामंत्राय नमः
 530. ॐ महाक्रमाय नमः
 531. ॐ स्थिरधिये नमः
 532. ॐ स्थिरविज्ञानाय नमः
 533. ॐ स्थिरप्रज्ञाय नमः
 534. ॐ स्थिरासनाय नमः
 535. ॐ स्थिरयोगाय नमः
 536. ॐ स्थिराधाराय नमः
 537. ॐ स्थिरमार्गाय नमः
 538. ॐ स्थिरागमाय नमः
 539. ॐ विश्श्रेयसाय नमः
 540. ॐ निरीहाय नमः
 541. ॐ अग्नये नमः
 542. ॐ निरवद्याय नमः
 543. ॐ निरंजनाय नमः
 544. ॐ निर्वैराय नमः
 545. ॐ निरहंकाराय नमः
 546. ॐ निर्दंभाय नमः
 547. ॐ निरसूयकाय नमः
 548. ॐ अनंताय नमः
 549. ॐ अनंतबाहूरवे नमः
 550. ॐ अनंतांघ्रये नमः
 551. ॐ अनंतदृशे नमः
 552. ॐ अनंतवक्त्राय नमः
 553. ॐ अनंतांगाय नमः
 554. ॐ अनंतरूपाय नमः
 555. ॐ अनंतकृते नमः
 556. ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः
 557. ॐ ऊर्ध्वलिंगाय नमः
 558. ॐ ऊर्ध्वमूर्ध्ने नमः
 559. ॐ ऊर्ध्वशाखकाय नमः
 560. ॐ ऊर्ध्वाय नमः
 561. ॐ ऊर्ध्वाध्वरक्षिणे नमः
 562. ॐ ऊर्ध्वज्वालाय नमः
 563. ॐ निराकुलाय नमः
 564. ॐ बीजाय नमः
 565. ॐ बीजप्रदाय नमः
 566. ॐ नित्याय नमः
 567. ॐ निदानाय नमः
 568. ॐ निष्कृतये नमः
 569. ॐ कृतिने नमः
 570. ॐ महते नमः
 571. ॐ अणीयसे नमः
 572. ॐ गरिम्णे नमः
 573. ॐ सुषमाय नमः
 574. ॐ चित्रमालिकाय नमः
 575. ॐ नभस्पृशे नमः
 576. ॐ नभसो ज्योतिषे नमः
 577. ॐ नभस्वते नमः
 578. ॐ निर्नभसे नमः
 579. ॐ नभसे नमः
 580. ॐ अभवे नमः
 581. ॐ विभवे नमः
 582. ॐ प्रभवे नमः
 583. ॐ शंभवे नमः
 584. ॐ महीयसे नमः
 585. ॐ भूर्भुवाकृतये नमः
 586. ॐ महानंदाय नमः
 587. ॐ महाशूराय नमः
 588. ॐ महोराशये नमः
 589. ॐ महोत्सवाय नमः
 590. ॐ महाक्रोधाय नमः
 591. ॐ महाज्वालाय नमः
 592. ॐ महाशांताय नमः
 593. ॐ महागुणाय नमः
 594. ॐ सत्यव्रताय नमः
 595. ॐ सत्यपराय नमः
 596. ॐ सत्यसंधाय नमः
 597. ॐ सतांगतये नमः
 598. ॐ सत्येशाय नमः
 599. ॐ सत्यसंकल्पाय नमः
 600. ॐ सत्यचारित्रलक्षणाय नमः 600
 601. ॐ अंतश्चराय नमः
 602. ॐ अंतरात्मने नमः
 603. ॐ परमात्मने नमः
 604. ॐ चिदात्मकाय नमः
 605. ॐ रोचनाय नमः
 606. ॐ रोचमानाय नमः
 607. ॐ साक्षिणे नमः
 608. ॐ शौरये नमः
 609. ॐ जनार्दनाय नमः
 610. ॐ मुकुंदाय नमः
 611. ॐ नंदनिष्पंदाय नमः
 612. ॐ स्वर्णबिंदवे नमः
 613. ॐ पुरुदराय नमः
 614. ॐ अरिंदमाय नमः
 615. ॐ सुमंदाय नमः
 616. ॐ कुंदमंदारहासवते नमः
 617. ॐ स्यंदनारूढचंडांगाय नमः
 618. ॐ आनंदिने नमः
 619. ॐ नंदनंदाय नमः
 620. ॐ अनसूयानंदनाय नमः
 621. ॐ अत्रिनेत्रानंदाय नमः
 622. ॐ सुनंदवते नमः
 623. ॐ शंखवते नमः
 624. ॐ पंकजकराय नमः
 625. ॐ कुंकुमांकाय नमः
 626. ॐ जयांकुशाय नमः
 627. ॐ अंभोजमकरंदाढ्याय नमः
 628. ॐ निष्पंकाय नमः
 629. ॐ अगरुपंकिलाय नमः
 630. ॐ इंद्राय नमः
 631. ॐ चंद्राय नमः
 632. ॐ चंद्ररथाय नमः
 633. ॐ अतिचंद्राय नमः
 634. ॐ चंद्रभासकाय नमः
 635. ॐ उपेंद्राय नमः
 636. ॐ इंद्रराजाय नमः
 637. ॐ वागींद्राय नमः
 638. ॐ चंद्रलोचनाय नमः
 639. ॐ प्रतीचे नमः
 640. ॐ पराचे नमः
 641. ॐ परंधाम्ने नमः
 642. ॐ परमार्थाय नमः
 643. ॐ परात्पराय नमः
 644. ॐ अपारवाचे नमः
 645. ॐ पारगामिने नमः
 646. ॐ परावाराय नमः
 647. ॐ परावराय नमः
 648. ॐ सहस्वते नमः
 649. ॐ अर्थदात्रे नमः
 650. ॐ सहनाय नमः
 651. ॐ साहसिने नमः
 652. ॐ जयिने नमः
 653. ॐ तेजस्विने नमः
 654. ॐ वायुविशिखिने नमः
 655. ॐ तपस्विने नमः
 656. ॐ तापसोत्तमाय नमः
 657. ॐ ऐश्वर्योद्भूतिकृते नमः
 658. ॐ भूतये नमः
 659. ॐ ऐश्वर्यांगकलापवते नमः
 660. ॐ अंभोधिशायिने नमः
 661. ॐ भगवते नमः
 662. ॐ सर्वज्ञाय नमः
 663. ॐ सामपारगाय नमः
 664. ॐ महायोगिने नमः
 665. ॐ महाधीराय नमः
 666. ॐ महाभोगिने नमः
 667. ॐ महाप्रभवे नमः
 668. ॐ महावीराय नमः
 669. ॐ महातुष्टये नमः
 670. ॐ महापुष्टये नमः
 671. ॐ महागुणाय नमः
 672. ॐ महादेवाय नमः
 673. ॐ महाबाहवे नमः
 674. ॐ महाधर्माय नमः
 675. ॐ महेश्वराय नमः
 676. ॐ समीपगाय नमः
 677. ॐ दूरगामिने नमः
 678. ॐ स्वर्गमार्गनिरर्गलाय नमः
 679. ॐ नगाय नमः
 680. ॐ नगधराय नमः
 681. ॐ नागाय नमः
 682. ॐ नागेशाय नमः
 683. ॐ नागपालकाय नमः
 684. ॐ हिरण्मयाय नमः
 685. ॐ स्वर्णरेतसे नमः
 686. ॐ हिरण्यार्चिषे नमः
 687. ॐ हिरण्यदाय नमः
 688. ॐ गुणगण्याय नमः
 689. ॐ शरण्याय नमः
 690. ॐ पुण्यकीर्तये नमः
 691. ॐ पुराणगाय नमः
 692. ॐ जन्यभृते नमः
 693. ॐ जन्यसन्नद्धाय नमः
 694. ॐ दिव्यपंचायुधाय नमः
 695. ॐ विशिने नमः
 696. ॐ दौर्जन्यभंगाय नमः
 697. ॐ पर्जन्याय नमः
 698. ॐ सौजन्यनिलयाय नमः
 699. ॐ अलयाय नमः
 700. ॐ जलंधरांतकाय नमः 800
 701. ॐ महामनसे नमः
 702. ॐ भस्मदैत्यनाशिने नमः
 703. ॐ श्रेष्ठाय नमः
 704. ॐ श्रविष्ठाय नमः
 705. ॐ द्राघिष्ठाय नमः
 706. ॐ गरिष्ठाय नमः
 707. ॐ गरुडध्वजाय नमः
 708. ॐ ज्येष्ठाय नमः
 709. ॐ द्रढिष्ठाय नमः
 710. ॐ वर्षिष्ठाय नमः
 711. ॐ द्राघियसे नमः
 712. ॐ प्रणवाय नमः
 713. ॐ फणिने नमः
 714. ॐ संप्रदायकराय नमः
 715. ॐ स्वामिने नमः
 716. ॐ सुरेशाय नमः
 717. ॐ माधवाय नमः
 718. ॐ मधवे नमः
 719. ॐ निर्णिमेषाय नमः
 720. ॐ विधये नमः
 721. ॐ वेधसे नमः
 722. ॐ बलवते नमः
 723. ॐ जीवनाय नमः
 724. ॐ बलिने नमः
 725. ॐ स्मर्त्रे नमः
 726. ॐ श्रोत्रे नमः
 727. ॐ निकर्त्रे नमः
 728. ॐ ध्यात्रे नमः
 729. ॐ नेत्रे नमः
 730. ॐ समाय नमः
 731. ॐ असमाय नमः
 732. ॐ होत्रे नमः
 733. ॐ पोत्रे नमः
 734. ॐ महावक्त्रे नमः
 735. ॐ रंत्रे नमः
 736. ॐ मंत्रे नमः
 737. ॐ खलांतकाय नमः
 738. ॐ दात्रे नमः
 739. ॐ ग्राहयित्रे नमः
 740. ॐ मात्रे नमः
 741. ॐ नियंत्रे नमः
 742. ॐ अनंतवैभवाय नमः
 743. ॐ गोप्त्रे नमः
 744. ॐ गोपयित्रे नमः
 745. ॐ हंत्रे नमः
 746. ॐ धर्मजागरित्रे नमः
 747. ॐ धवाय नमः
 748. ॐ कर्त्रे नमः
 749. ॐ क्षेत्रकराय नमः
 750. ॐ क्षेत्रप्रदाय नमः
 751. ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः
 752. ॐ आत्मविदे नमः
 753. ॐ क्षेत्रिणे नमः
 754. ॐ क्षेत्रहराय नमः
 755. ॐ क्षेत्रप्रियाय नमः
 756. ॐ क्षेमकराय नमः
 757. ॐ मरुते नमः
 758. ॐ भक्तिप्रदाय नमः
 759. ॐ मुक्तिदायिने नमः
 760. ॐ शक्तिदाय नमः
 761. ॐ युक्तिदायकाय नमः
 762. ॐ शक्तियुजे नमः
 763. ॐ मौक्तिकस्रग्विणे नमः
 764. ॐ सूक्तये नमः
 765. ॐ आम्नायसूक्तिगाय नमः
 766. ॐ धनंजयाय नमः
 767. ॐ धनाध्यक्षाय नमः
 768. ॐ धनिकाय नमः
 769. ॐ धनदाधिपाय नमः
 770. ॐ महाधनाय नमः
 771. ॐ महामानिने नमः
 772. ॐ दुर्योधनविमानिताय नमः
 773. ॐ रत्नकराय नमः
 774. ॐ रत्न रोचिषे नमः
 775. ॐ रत्नगर्भाश्रयाय नमः
 776. ॐ शुचये नमः
 777. ॐ रत्नसानुनिधये नमः
 778. ॐ मौलिरत्नभासे नमः
 779. ॐ रत्नकंकणाय नमः
 780. ॐ अंतर्लक्ष्याय नमः
 781. ॐ अंतरभ्यासिने नमः
 782. ॐ अंतर्ध्येयाय नमः
 783. ॐ जितासनाय नमः
 784. ॐ अंतरंगाय नमः
 785. ॐ दयावते नमः
 786. ॐ अंतर्मायाय नमः
 787. ॐ महार्णवाय नमः
 788. ॐ सरसाय नमः
 789. ॐ सिद्धरसिकाय नमः
 790. ॐ सिद्धये नमः
 791. ॐ सिद्ध्याय नमः
 792. ॐ सदागतये नमः
 793. ॐ आयुःप्रदाय नमः
 794. ॐ महायुष्मते नमः
 795. ॐ अर्चिष्मते नमः
 796. ॐ ओषधीपतये नमः
 797. ॐ अष्टश्रियै नमः
 798. ॐ अष्टभागाय नमः
 799. ॐ अष्टककुब्व्याप्तयशसे नमः
 800. ॐ व्रतिने नमः 800
 801. ॐ अष्टापदाय नमः
 802. ॐ सुवर्णाभाय नमः
 803. ॐ अष्टमूर्तये नमः
 804. ॐ त्रिमूर्तिमते नमः
 805. ॐ अस्वप्नाय नमः
 806. ॐ स्वप्नगाय नमः
 807. ॐ स्वप्नाय नमः
 808. ॐ सुस्वप्नफलदायकाय नमः
 809. ॐ दुस्स्वप्नध्वंसकाय नमः
 810. ॐ ध्वस्तदुर्निमित्ताय नमः
 811. ॐ शिवंकराय नमः
 812. ॐ सुवर्णवर्णाय नमः
 813. ॐ संभाव्याय नमः
 814. ॐ वर्णिताय नमः
 815. ॐ वर्णसम्मुखाय नमः
 816. ॐ सुवर्णमुखरीतीरशिव ध्यातपदांबुजाय नमः
 817. ॐ दाक्षायणीवचस्तुष्टाय नमः
 818. ॐ दुर्वासोदृष्टिगोचराय नमः
 819. ॐ अंबरीषव्रतप्रीताय नमः
 820. ॐ महाकृत्तिविभंजनाय नमः 820
 821. ॐ महाभिचारकध्वंसिने नमः
 822. ॐ कालसर्पभयांतकाय नमः
 823. ॐ सुदर्शनाय नमः
 824. ॐ कालमेघश्यामाय नमः
 825. ॐ श्रीमंत्रभाविताय नमः
 826. ॐ हेमांबुजसरस्नायिने नमः
 827. ॐ श्रीमनोभाविताकृतये नमः
 828. ॐ श्रीप्रदत्तांबुजस्रग्विणे नमः
 829. ॐ श्री केलये नमः
 830. ॐ श्रीनिधये नमः
 831. ॐ भवाय नमः
 832. ॐ श्रीप्रदाय नमः
 833. ॐ वामनाय नमः
 834. ॐ लक्ष्मीनायकाय नमः
 835. ॐ चतुर्भुजाय नमः
 836. ॐ संतृप्ताय नमः
 837. ॐ तर्पिताय नमः
 838. ॐ तीर्थस्नातृसौख्यप्रदर्शकाय नमः
 839. ॐ अगस्त्यस्तुतिसंहृष्टाय नमः
 840. ॐ दर्शिताव्यक्तभावनाय नमः 840
 841. ॐ कपिलार्चिषे नमः
 842. ॐ कपिलवते नमः
 843. ॐ सुस्नाताघाविपाटनाय नमः
 844. ॐ वृषाकपये नमः
 845. ॐ कपिस्वामिमनोंतस्थितविग्रहाय नमः
 846. ॐ वह्निप्रियाय नमः
 847. ॐ अर्थसंभवाय नमः
 848. ॐ जनलोकविधायकाय नमः
 849. ॐ वह्निप्रभाय नमः
 850. ॐ वह्नितेजसे नमः
 851. ॐ शुभाभीष्टप्रदाय नमः
 852. ॐ यमिने नमः
 853. ॐ वारुणक्षेत्रनिलयाय नमः
 854. ॐ वरुणाय नमः
 855. ॐ सारणार्चिताय नमः
 856. ॐ वायुस्थानकृतावासाय नमः
 857. ॐ वायुगाय नमः
 858. ॐ वायुसंभृताय नमः
 859. ॐ यमांतकाय नमः
 860. ॐ अभिजननाय नमः 860
 861. ॐ यमलोकनिवारणाय नमः
 862. ॐ यमिनामग्रगण्याय नमः
 863. ॐ संयमिने नमः
 864. ॐ यमभाविताय नमः
 865. ॐ इंद्रोद्यानसमीपस्थाय नमः
 866. ॐ इंद्रदृग्विषयाय नमः
 867. ॐ प्रभवे नमः
 868. ॐ यक्षराट्सरसीवासाय नमः
 869. ॐ अक्षय्यनिधिकोशकृते नमः
 870. ॐ स्वामितीर्थकृतावासाय नमः
 871. ॐ स्वामिध्येयाय नमः
 872. ॐ अधोक्षजाय नमः
 873. ॐ वराहाद्यष्टतीर्थाभिसेवितांघ्रिसरोरुहाय नमः
 874. ॐ पांडुतीर्थाभिषिक्तांगाय नमः
 875. ॐ युधिष्ठिरवरप्रदाय नमः
 876. ॐ भीमांतःकरणारूढाय नमः
 877. ॐ श्वेतवाहनसख्यवते नमः
 878. ॐ नकुलाभयदाय नमः
 879. ॐ माद्रीसहदेवाभिवंदिताय नमः
 880. ॐ कृष्णाशपथसंधात्रे नमः 880
 881. ॐ कुंतीस्तुतिरताय नमः
 882. ॐ दमिने नमः
 883. ॐ नारादादिमुनिस्तुत्याय नमः
 884. ॐ नित्यकर्मपरायणाय नमः
 885. ॐ दर्शिताव्यक्तरूपाय नमः
 886. ॐ वीणानादप्रमोदिताय नमः
 887. ॐ षट्कोटितीर्थचर्यावते नमः
 888. ॐ देवतीर्थकृताश्रमाय नमः
 889. ॐ बिल्वामलजलस्नायिने नमः
 890. ॐ सरस्वत्यंबुसेविताय नमः
 891. ॐ तुंबुरूदकसंस्पर्शजचित्ततमोपहाय नमः
 892. ॐ मत्स्यवामनकूर्मादितीर्थराजाय नमः
 893. ॐ पुराणभृते नमः
 894. ॐ शक्रध्येयपदांभोजय नमः
 895. ॐ शंखपूजितपादुकाय नमः
 896. ॐ रामतीर्थविहारिणे नमः
 897. ॐ बलभद्रब्रतिष्ठिताय नमः
 898. ॐ जामदग्न्यसरस्तीर्थजलसेचनतर्पिताय नमः
 899. ॐ पापहारिकीलालसुस्नाताघविनाशनाय नमः
 900. ॐ नभोगंगाभिषिक्ताय नमः 900
 901. ॐ नागतीर्थाभिषेकवते नमः
 902. ॐ कुमारधारातीर्थस्थाय नमः
 903. ॐ वटुवेषाय नमः
 904. ॐ सुमेखलाय नमः
 905. ॐ वृद्धस्यसुकुमारत्व प्रदाय नमः
 906. ॐ सौंदर्यवते नमः
 907. ॐ सुखिने नमः
 908. ॐ प्रियंवदाय नमः
 909. ॐ महाकुक्षये नमः
 910. ॐ इक्ष्वाकुकुलनंदनाय नमः
 911. ॐ नीलगोक्षीरधाराभुवे नमः
 912. ॐ वराहाचलनायकाय नमः
 913. ॐ भरद्वाजप्रतिष्ठावते नमः
 914. ॐ बृहस्पतिविभाविताय नमः
 915. ॐ अंजनाकृतपूजावते नमः
 916. ॐ आंजनेयकरार्चिताय नमः
 917. ॐ अंजनाद्रनिवासाय नमः
 918. ॐ मुंजिकेशाय नमः
 919. ॐ पुरंदराय नमः
 920. ॐ किन्नरद्वंद्वसंबंधिबंधमोक्षप्रदायकाय नमः
 921. ॐ वैखानसमखारंभाय नमः
 922. ॐ वृषज्ञेयाय नमः
 923. ॐ वृषाचलाय नमः
 924. ॐ वृषकायप्रभेत्त्रे नमः
 925. ॐ क्रीडानाचारसंभ्रमाय नमः
 926. ॐ सौवर्चलेयविन्यस्तराज्याय नमः
 927. ॐ नारायणप्रियाय नमः
 928. ॐ दुर्मेधोभंजकाय नमः
 929. ॐ प्राज्ञाय नमः
 930. ॐ ब्रह्मोत्सवमहोत्सुकाय नमः
 931. ॐ सुभद्रवते नमः
 932. ॐ भद्रासुरशिरश्छेत्रे नमः
 933. ॐ भद्रक्षेत्रिणे नमः
 934. ॐ मृगयाक्षीणसन्नाहाय नमः
 935. ॐ शंखराजन्यतुष्टिदाय नमः
 936. ॐ स्थाणुस्थाय नमः
 937. ॐ वैनतेयांगभाविताय नमः
 938. ॐ अशरीरवते नमः
 939. ॐ भोगींद्रभोगसंस्थानाय नमः
 940. ॐ ब्रह्मादिगणसेविताय नमः
 941. ॐ सहस्रार्कच्छटाभास्वद्विमानांतस्स्थिताय नमः
 942. ॐ गुणिने नमः
 943. ॐ विष्वक्सेनकृतस्तोत्राय नमः
 944. ॐ सनंदनपरीवृताय नमः
 945. ॐ जाह्नव्यादिनदीसेव्याय नमः
 946. ॐ सुरेशाद्यभिवंदिताय नमः
 947. ॐ सुरांगनानृत्यपराय नमः
 948. ॐ गंधर्वोद्गायनप्रियाय नमः
 949. ॐ राकेंदुसंकाशनखाय नमः
 950. ॐ कोमलांघ्रिसरोरुहाय नमः
 951. ॐ कच्छपप्रपदाय नमः
 952. ॐ कुंदगुल्फकाय नमः
 953. ॐ स्वच्छकूर्पराय नमः
 954. ॐ शुभंकराय नमः
 955. ॐ मेदुरस्वर्णवस्त्राढ्यकटिदेशस्थमेखलाय नमः
 956. ॐ प्रोल्लसच्छुरिकाभास्वत्कटिदेशाय नमः
 957. ॐ अनंतपद्मजस्थाननाभये नमः
 958. ॐ मौक्तिकमालिकाय नमः
 959. ॐ मंदारचांपेयमालिने नमः
 960. ॐ रत्नाभरणसंभृताय नमः
 961. ॐ लंबयज्ञोपवीतिने नमः
 962. ॐ चंद्रश्रीखंडलेपवते नमः
 963. ॐ वरदाय नमः
 964. ॐ अभयदाय नमः
 965. ॐ चक्रिणे नमः
 966. ॐ शंखिने नमः
 967. ॐ कौस्तुभदीप्तिमते नमः
 968. ॐ श्रीवत्सांकितवक्षस्काय नमः
 969. ॐ लक्ष्मीसंश्रितहृत्तटाय नमः
 970. ॐ नीलोत्पलनिभाकाराय नमः
 971. ॐ शोणांभोजसमाननाय नमः
 972. ॐ कोटिमन्मथलावण्याय नमः
 973. ॐ चंद्रिकास्मितपूरिताय नमः
 974. ॐ सुधास्वच्छोर्ध्वपुंड्राय नमः
 975. ॐ कस्तूरीतिलकांचिताय नमः
 976. ॐ पुंडरीकेक्षणाय नमः
 977. ॐ स्वच्छाय नमः
 978. ॐ मौलिशोभाविराजिताय नमः
 979. ॐ पद्मस्थाय नमः
 980. ॐ पद्मनाभाय नमः
 981. ॐ सोममंडलगाय नमः
 982. ॐ बुधाय नमः
 983. ॐ वह्निमंडलगाय नमः
 984. ॐ सूर्याय नमः
 985. ॐ सूर्यमंडलसंस्थिताय नमः
 986. ॐ श्रीपतये नमः
 987. ॐ भूमिजानये नमः
 988. ॐ विमलाद्यभिसंवृताय नमः
 989. ॐ जगत्कुटुंबजनित्रे नमः
 990. ॐ रक्षकाय नमः
 991. ॐ कामितप्रदाय नमः
 992. ॐ अवस्थात्रययंत्रे नमः
 993. ॐ विश्वतेजस्स्वरूपवते नमः
 994. ॐ ज्ञप्तये नमः
 995. ॐ ज्ञेयाय नमः
 996. ॐ ज्ञानगम्याय नमः
 997. ॐ ज्ञानातीताय नमः
 998. ॐ सुरातिगाय नमः
 999. ॐ ब्रह्मांडांतर्बहिर्व्याप्ताय नमः
 1000. ॐ वेंकटाद्रिगदाधराय नमः 1000


|| इति श्री वेंकटेश्वर सहस्रनामावळिः संपूर्णं ||