श्री शिव सहस्रनामावळिः

field_imag_alt

श्री शिव सहस्रनामावळिः

 1. ॐ स्थिराय नमः
 2. ॐ स्थाणवे नमः
 3. ॐ प्रभवे नमः
 4. ॐ भीमाय नमः
 5. ॐ प्रवराय नमः
 6. ॐ वरदाय नमः
 7. ॐ वराय नमः
 8. ॐ सर्वात्मने नमः
 9. ॐ सर्वविख्याताय नमः
 10. ॐ सर्वस्मै नमः 10
 11. ॐ सर्वकराय नमः
 12. ॐ भवाय नमः
 13. ॐ जटिने नमः
 14. ॐ चर्मिणे नमः
 15. ॐ शिखंडिने नमः
 16. ॐ सर्वांगाय नमः
 17. ॐ सर्वभावनाय नमः
 18. ॐ हराय नमः
 19. ॐ हरिणाक्षाय नमः
 20. ॐ सर्वभूतहराय नमः 20
 21. ॐ प्रभवे नमः
 22. ॐ प्रवृत्तये नमः
 23. ॐ निवृत्तये नमः
 24. ॐ नियताय नमः
 25. ॐ शाश्वताय नमः
 26. ॐ ध्रुवाय नमः
 27. ॐ श्मशानवासिने नमः
 28. ॐ भगवते नमः
 29. ॐ खचराय नमः
 30. ॐ गोचराय नमः 30
 31. ॐ अर्दनाय नमः
 32. ॐ अभिवाद्याय नमः
 33. ॐ महाकर्मणे नमः
 34. ॐ तपस्विने नमः
 35. ॐ भूतभावनाय नमः
 36. ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः
 37. ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः
 38. ॐ महारूपाय नमः
 39. ॐ महाकायाय नमः
 40. ॐ वृषरूपाय नमः 40
 41. ॐ महायशसे नमः
 42. ॐ महात्मने नमः
 43. ॐ सर्वभूतात्मने नमः
 44. ॐ विश्वरूपाय नमः
 45. ॐ महाहणवे नमः
 46. ॐ लोकपालाय नमः
 47. ॐ अंतर्हितत्मने नमः
 48. ॐ प्रसादाय नमः
 49. ॐ हयगर्धभये नमः
 50. ॐ पवित्राय नमः 50
 51. ॐ महते नमः
 52. ओंनियमाय नमः
 53. ॐ नियमाश्रिताय नमः
 54. ॐ सर्वकर्मणे नमः
 55. ॐ स्वयंभूताय नमः
 56. ॐ आदये नमः
 57. ॐ आदिकराय नमः
 58. ॐ निधये नमः
 59. ॐ सहस्राक्षाय नमः
 60. ॐ विशालाक्षाय नमः 60
 61. ॐ सोमाय नमः
 62. ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः
 63. ॐ चंद्राय नमः
 64. ॐ सूर्याय नमः
 65. ॐ शनये नमः
 66. ॐ केतवे नमः
 67. ॐ ग्रहाय नमः
 68. ॐ ग्रहपतये नमः
 69. ॐ वराय नमः
 70. ॐ अत्रये नमः 70
 71. ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः
 72. ॐ मृगबाणार्पणाय नमः
 73. ॐ अनघाय नमः
 74. ॐ महातपसे नमः
 75. ॐ घोरतपसे नमः
 76. ॐ अदीनाय नमः
 77. ॐ दीनसाधकाय नमः
 78. ॐ संवत्सरकराय नमः
 79. ॐ मंत्राय नमः
 80. ॐ प्रमाणाय नमः 80
 81. ॐ परमायतपसे नमः
 82. ॐ योगिने नमः
 83. ॐ योज्याय नमः
 84. ॐ महाबीजाय नमः
 85. ॐ महारेतसे नमः
 86. ॐ महाबलाय नमः
 87. ॐ सुवर्णरेतसे नमः
 88. ॐ सर्वज्ञाय नमः
 89. ॐ सुबीजाय नमः
 90. ॐ बीजवाहनाय नमः 90
 91. ॐ दशबाहवे नमः
 92. ॐ अनिमिशाय नमः
 93. ॐ नीलकंठाय नमः
 94. ॐ उमापतये नमः
 95. ॐ विश्वरूपाय नमः
 96. ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः
 97. ॐ बलवीराय नमः
 98. ॐ अबलोगणाय नमः
 99. ॐ गणकर्त्रे नमः
 100. ॐ गणपतये नमः 100
 101. ॐ दिग्वाससे नमः
 102. ॐ कामाय नमः
 103. ॐ मंत्रविदे नमः
 104. ॐ परमाय मंत्राय नमः
 105. ॐ सर्वभावकराय नमः
 106. ॐ हराय नमः
 107. ॐ कमंडलुधराय नमः
 108. ॐ धन्विने नमः
 109. ॐ बाणहस्ताय नमः
 110. ॐ कपालवते नमः 110
 111. ॐ अशनये नमः
 112. ॐ शतघ्निने नमः
 113. ॐ खड्गिने नमः
 114. ॐ पट्टिशिने नमः
 115. ॐ आयुधिने नमः
 116. ॐ महते नमः
 117. ॐ स्रुवहस्ताय नमः
 118. ॐ सुरूपाय नमः
 119. ॐ तेजसे नमः
 120. ॐ तेजस्कराय निधये नमः 120
 121. ॐ उष्णीषिणे नमः
 122. ॐ सुवक्त्राय नमः
 123. ॐ उदग्राय नमः
 124. ॐ विनताय नमः
 125. ॐ दीर्घाय नमः
 126. ॐ हरिकेशाय नमः
 127. ॐ सुतीर्थाय नमः
 128. ॐ कृष्णाय नमः
 129. ॐ शृगालरूपाय नमः
 130. ॐ सिद्धार्थाय नमः 130
 131. ॐ मुंडाय नमः
 132. ॐ सर्वशुभंकराय नमः
 133. ॐ अजाय नमः
 134. ॐ बहुरूपाय नमः
 135. ॐ गंधधारिणे नमः
 136. ॐ कपर्दिने नमः
 137. ॐ उर्ध्वरेतसे नमः
 138. ॐ ऊर्ध्वलिंगाय नमः
 139. ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः
 140. ॐ नभस्थलाय नमः 140
 141. ॐ त्रिजटिने नमः
 142. ॐ चीरवाससे नमः
 143. ॐ रुद्राय नमः
 144. ॐ सेनापतये नमः
 145. ॐ विभवे नमः
 146. ॐ अहश्चराय नमः
 147. ॐ नक्तंचराय नमः
 148. ॐ तिग्ममन्यवे नमः
 149. ॐ सुवर्चसाय नमः
 150. ॐ गजघ्ने नमः 150
 151. ॐ दैत्यघ्ने नमः
 152. ॐ कालाय नमः
 153. ॐ लोकधात्रे नमः
 154. ॐ गुणाकराय नमः
 155. ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः
 156. ॐ आर्द्रचर्मांबरावृताय नमः
 157. ॐ कालयोगिने नमः
 158. ॐ महानादाय नमः
 159. ॐ सर्वकामाय नमः
 160. ॐ चतुष्पथाय नमः 160
 161. ॐ निशाचराय नमः
 162. ॐ प्रेतचारिणे नमः
 163. ॐ भूतचारिणे नमः
 164. ॐ महेश्वराय नमः
 165. ॐ बहुभूताय नमः
 166. ॐ बहुधराय नमः
 167. ॐ स्वर्भानवे नमः
 168. ॐ अमिताय नमः
 169. ॐ गतये नमः
 170. ॐ नृत्यप्रियाय नमः 170
 171. ॐ नित्यनर्ताय नमः
 172. ॐ नर्तकाय नमः
 173. ॐ सर्वलालसाय नमः
 174. ॐ घोराय नमः
 175. ॐ महातपसे नमः
 176. ॐ पाशाय नमः
 177. ॐ नित्याय नमः
 178. ॐ गिरिरुहाय नमः
 179. ॐ नभसे नमः
 180. ॐ सहस्रहस्ताय नमः 180
 181. ॐ विजयाय नमः
 182. ॐ व्यवसायाय नमः
 183. ॐ अतंद्रिताय नमः
 184. ॐ अधर्षणाय नमः
 185. ॐ धर्षणात्मने नमः
 186. ॐ यज्ञघ्ने नमः
 187. ॐ कामनाशकाय नमः
 188. ॐ दक्ष्यागपहारिणे नमः
 189. ॐ सुसहाय नमः
 190. ॐ मध्यमाय नमः 190
 191. ॐ तेजोपहारिणे नमः
 192. ॐ बलघ्ने नमः
 193. ॐ मुदिताय नमः
 194. ॐ अर्थाय नमः
 195. ॐ अजिताय नमः
 196. ॐ अवराय नमः
 197. ॐ गंभीरघोषय नमः
 198. ॐ गंभीराय नमः
 199. ॐ गंभीरबलवाहनाय नमः
 200. ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः 200
 201. ॐ न्यग्रोधाय नमः
 202. ॐ वृक्षकर्णस्थिताय नमः
 203. ॐ विभवे नमः
 204. ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः
 205. ॐ महाकायाय नमः
 206. ॐ महाननाय नमः
 207. ॐ विश्वक्सेनाय नमः
 208. ॐ हरये नमः
 209. ॐ यज्ञाय नमः
 210. ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः 210
 211. ॐ तीक्षणातापाय नमः
 212. ॐ हर्यश्वाय नमः
 213. ॐ सहायाय नमः
 214. ॐ कर्मकालविदे नमः
 215. ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः
 216. ॐ यज्ञाय नमः
 217. ॐ समुद्राय नमः
 218. ॐ बडवामुखाय नमः
 219. ॐ हुताशनसहायाय नमः
 220. ॐ प्रशांतात्मने नमः 220
 221. ॐ हुताशनाय नमः
 222. ॐ उग्रतेजसे नमः
 223. ॐ महातेजसे नमः
 224. ॐ जन्याय नमः
 225. ॐ विजयकालविदे नमः
 226. ॐ ज्योतिषामयनाय नमः
 227. ॐ सिद्धये नमः
 228. ॐ सर्वविग्रहाय नमः
 229. ॐ शिखिने नमः
 230. ॐ मुंडिने नमः 230
 231. ॐ जटिने नमः
 232. ॐ ज्वलिने नमः
 233. ॐ मूर्तिजाय नमः
 234. ॐ मूर्धजाय नमः
 235. ॐ बलिने नमः
 236. ॐ वैनविने नमः
 237. ॐ पणविने नमः
 238. ॐ तालिने नमः
 239. ॐ खलिने नमः
 240. ॐ कालकटंकटाय नमः 240
 241. ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः
 242. ॐ गुणबुद्धये नमः
 243. ॐ लयाय नमः
 244. ॐ अगमाय नमः
 245. ॐ प्रजापतये नमः
 246. ॐ विश्वबाहवे नमः
 247. ॐ विभागाय नमः
 248. ॐ सर्वगाय नमः
 249. ॐ अमुखाय नमः
 250. ॐ विमोचनाय नमः 250
 251. ॐ सुसरणाय नमः
 252. ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः
 253. ॐ मेढ्रजाय नमः
 254. ॐ बलचारिणे नमः
 255. ॐ महीचारिणे नमः
 256. ॐ स्रुताय नमः
 257. ॐ सर्वतूर्यविनोदिने नमः
 258. ॐ सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमः
 259. ॐ व्यालरूपाय नमः
 260. ॐ गुहावासिने नमः 260
 261. ॐ गुहाय नमः
 262. ॐ मालिने नमः
 263. ॐ तरंगविदे नमः
 264. ॐ त्रिदशाय नमः
 265. ॐ त्रिकालधृते नमः
 266. ॐ कर्मसर्वबंधविमोचनाय नमः
 267. ॐ असुरेंद्राणांबंधनाय नमः
 268. ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः
 269. ॐ सांख्यप्रसादाय नमः
 270. ॐ दुर्वाससे नमः 270
 271. ॐ सर्वसाधिनिषेविताय नमः
 272. ॐ प्रस्कंदनाय नमः
 273. ॐ यज्ञविभागविदे नमः
 274. ॐ अतुल्याय नमः
 275. ॐ यज्ञविभागविदे नमः
 276. ॐ सर्ववासाय नमः
 277. ॐ सर्वचारिणे नमः
 278. ॐ दुर्वाससे नमः
 279. ॐ वासवाय नमः
 280. ॐ अमराय नमः 280
 281. ॐ हैमाय नमः
 282. ॐ हेमकराय नमः
 283. ॐ निष्कर्माय नमः
 284. ॐ सर्वधारिणे नमः
 285. ॐ धरोत्तमाय नमः
 286. ॐ लोहिताक्षाय नमः
 287. ॐ माक्षाय नमः
 288. ॐ विजयक्षाय नमः
 289. ॐ विशारदाय नमः
 290. ॐ संग्रहाय नमः 290
 291. ॐ निग्रहाय नमः
 292. ॐ कर्त्रे नमः
 293. ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः
 294. ॐ मुख्याय नमः
 295. ॐ अमुख्याय नमः
 296. ॐ देहाय नमः
 297. ॐ काहलये नमः
 298. ॐ सर्वकामदाय नमः
 299. ॐ सर्वकालप्रसादये नमः
 300. ॐ सुबलाय नमः 300
 301. ॐ बलरूपधृते नमः
 302. ॐ सर्वकामवराय नमः
 303. ॐ सर्वदाय नमः
 304. ॐ सर्वतोमुखाय नमः
 305. ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः
 306. ॐ निपातिने नमः
 307. ॐ अवशाय नमः
 308. ॐ खगाय नमः
 309. ॐ रौद्ररूपाय नमः
 310. ॐ अंशवे नमः 310
 311. ॐ आदित्याय नमः
 312. ॐ बहुरश्मये नमः
 313. ॐ सुवर्चसिने नमः
 314. ॐ वसुवेगाय नमः
 315. ॐ महावेगाय नमः
 316. ॐ मनोवेगाय नमः
 317. ॐ निशाचराय नमः
 318. ॐ सर्ववासिने नमः
 319. ॐ श्रियावासिने नमः
 320. ॐ उपदेशकराय नमः 320
 321. ॐ अकराय नमः
 322. ॐ मुनये नमः
 323. ॐ आत्मनिरालोकाय नमः
 324. ॐ संभग्नाय नमः
 325. ॐ सहस्रदाय नमः
 326. ॐ पक्षिणे नमः
 327. ॐ पक्षरूपाय नमः
 328. ॐ अतिदीप्ताय नमः
 329. ॐ विशांपतये नमः
 330. ॐ उन्मादाय नमः 330
 331. ॐ मदनाय नमः
 332. ॐ कामाय नमः
 333. ॐ अश्वत्थाय नमः
 334. ॐ अर्थकराय नमः
 335. ॐ यशसे नमः
 336. ॐ वामदेवाय नमः
 337. ॐ वामाय नमः
 338. ॐ प्राचे नमः
 339. ॐ दक्षिणाय नमः
 340. ॐ वामनाय नमः 340
 341. ॐ सिद्धयोगिने नमः
 342. ॐ महर्शये नमः
 343. ॐ सिद्धार्थाय नमः
 344. ॐ सिद्धसाधकाय नमः
 345. ॐ भिक्षवे नमः
 346. ॐ भिक्षुरूपाय नमः
 347. ॐ विपणाय नमः
 348. ॐ मृदवे नमः
 349. ॐ अव्ययाय नमः
 350. ॐ महासेनाय नमः 350
 351. ॐ विशाखाय नमः
 352. ॐ षष्टिभागाय नमः
 353. ॐ गवां पतये नमः
 354. ॐ वज्रहस्ताय नमः
 355. ॐ विष्कंभिने नमः
 356. ॐ चमूस्तंभनाय नमः
 357. ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः
 358. ॐ तालाय नमः
 359. ॐ मधवे नमः
 360. ॐ मधुकलोचनाय नमः 360
 361. ॐ वाचस्पत्याय नमः
 362. ॐ वाजसेनाय नमः
 363. ॐ नित्यमाश्रितपूजिताय नमः
 364. ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
 365. ॐ लोकचारिणे नमः
 366. ॐ सर्वचारिणे नमः
 367. ॐ विचारविदे नमः
 368. ॐ ईशानाय नमः
 369. ॐ ईश्वराय नमः
 370. ॐ कालाय नमः 370
 371. ॐ निशाचारिणे नमः
 372. ॐ पिनाकभृते नमः
 373. ॐ निमित्तस्थाय नमः
 374. ॐ निमित्ताय नमः
 375. ॐ नंदये नमः
 376. ॐ नंदिकराय नमः
 377. ॐ हरये नमः
 378. ॐ नंदीश्वराय नमः
 379. ॐ नंदिने नमः
 380. ॐ नंदनाय नमः 380
 381. ॐ नंदिवर्धनाय नमः
 382. ॐ भगहारिणे नमः
 383. ॐ निहंत्रे नमः
 384. ॐ कलाय नमः
 385. ॐ ब्रह्मणे नमः
 386. ॐ पितामहाय नमः
 387. ॐ चतुर्मुखाय नमः
 388. ॐ महालिंगाय नमः
 389. ॐ चारुलिंगाय नमः
 390. ॐ लिंगाध्याक्षाय नमः 390
 391. ॐ सुराध्यक्षाय नमः
 392. ॐ योगाध्यक्षाय नमः
 393. ॐ युगावहाय नमः
 394. ॐ बीजाध्यक्षाय नमः
 395. ॐ बीजकर्त्रे नमः
 396. ॐ अध्यात्मानुगताय नमः
 397. ॐ बलाय नमः
 398. ॐ इतिहासाय नमः
 399. ॐ सकल्पाय नमः
 400. ॐ गौतमाय नमः 400
 401. ॐ निशाकराय नमः
 402. ॐ दंभाय नमः
 403. ॐ अदंभाय नमः
 404. ॐ वैदंभाय नमः
 405. ॐ वश्याय नमः
 406. ॐ वशकराय नमः
 407. ॐ कलये नमः
 408. ॐ लोककर्त्रे नमः
 409. ॐ पशुपतये नमः
 410. ॐ महाकर्त्रे नमः 410
 411. ॐ अनौषधाय नमः
 412. ॐ अक्षराय नमः
 413. ॐ परमाय ब्रह्मणे नमः
 414. ॐ बलवते नमः
 415. ॐ शक्राय नमः
 416. ॐ नित्यै नमः
 417. ॐ अनित्यै नमः
 418. ॐ शुद्धात्मने नमः
 419. ॐ शुद्धाय नमः
 420. ॐ मान्याय नमः 420
 421. ॐ गतागताय नमः
 422. ॐ बहुप्रसादाय नमः
 423. ॐ सुस्वप्नाय नमः
 424. ॐ दर्पणाय नमः
 425. ॐ अमित्रजिते नमः
 426. ॐ वेदकाराय नमः
 427. ॐ मंत्रकाराय नमः
 428. ॐ विदुषे नमः
 429. ॐ समरमर्दनाय नमः
 430. ॐ महामेघनिवासिने नमः 430
 431. ॐ महाघोराय नमः
 432. ॐ वशिने नमः
 433. ॐ कराय नमः
 434. ॐ अग्निज्वालाय नमः
 435. ॐ महाज्वालाय नमः
 436. ॐ अतिधूम्राय नमः
 437. ॐ हुताय नमः
 438. ॐ हविषे नमः
 439. ॐ वृषणाय नमः
 440. ॐ शंकराय नमः 440
 441. ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः
 442. ॐ धूमकेतनाय नमः
 443. ॐ नीलाय नमः
 444. ॐ अंगलुब्धाय नमः
 445. ॐ शोभनाय नमः
 446. ॐ निरवग्रहाय नमः
 447. ॐ स्वस्तिदाय नमः
 448. ॐ स्वस्तिभावाय नमः
 449. ॐ भागिने नमः
 450. ॐ भागकराय नमः 450
 451. ॐ लघवे नमः
 452. ॐ उत्संगाय नमः
 453. ॐ महांगाय नमः
 454. ॐ महागर्भपरायणाय नमः
 455. ॐ कृष्णवर्णाय नमः
 456. ॐ सुवर्णाय नमः
 457. ॐ सर्वदेहिनां इंद्रियाय नमः
 458. ॐ महापादाय नमः
 459. ॐ महाहस्ताय नमः
 460. ॐ महाकायाय नमः 460
 461. ॐ महायशसे नमः
 462. ॐ महामूर्ध्ने नमः
 463. ॐ महामात्राय नमः
 464. ॐ महानेत्राय नमः
 465. ॐ निशालयाय नमः
 466. ॐ महांतकाय नमः
 467. ॐ महाकर्णाय नमः
 468. ॐ महोष्ठाय नमः
 469. ॐ महाहणवे नमः
 470. ॐ महानासाय नमः 470
 471. ॐ महाकंबवे नमः
 472. ॐ महाग्रीवाय नमः
 473. ॐ श्मशानभाजे नमः
 474. ॐ महावक्षसे नमः
 475. ॐ महोरस्काय नमः
 476. ॐ अंतरात्मने नमः
 477. ॐ मृगालयाय नमः
 478. ॐ लंबनाय नमः
 479. ॐ लंबितोष्ठाय नमः
 480. ॐ महामायाय नमः 480
 481. ॐ पयोनिधये नमः
 482. ॐ महादंताय नमः
 483. ॐ महादंष्ट्राय नमः
 484. ॐ महजिह्वाय नमः
 485. ॐ महामुखाय नमः
 486. ॐ महानखाय नमः
 487. ॐ महारोमाय नमः
 488. ॐ महाकोशाय नमः
 489. ॐ महाजटाय नमः
 490. ॐ प्रसन्नाय नमः 490
 491. ॐ प्रसादाय नमः
 492. ॐ प्रत्ययाय नमः
 493. ॐ गिरिसाधनाय नमः
 494. ॐ स्नेहनाय नमः
 495. ॐ अस्नेहनाय नमः
 496. ॐ अजिताय नमः
 497. ॐ महामुनये नमः
 498. ॐ वृक्षाकाराय नमः
 499. ॐ वृक्षकेतवे नमः
 500. ॐ अनलाय नमः 500
 501. ॐ वायुवाहनाय नमः
 502. ॐ गंडलिने नमः
 503. ॐ मेरुधाम्ने नमः
 504. ॐ देवाधिपतये नमः
 505. ॐ अथर्वशीर्षाय नमः
 506. ॐ सामास्याय नमः
 507. ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः
 508. ॐ यजुः पाद भुजाय नमः
 509. ॐ गुह्याय नमः
 510. ॐ प्रकाशाय नमः 510
 511. ॐ जंगमाय नमः
 512. ॐ अमोघार्थाय नमः
 513. ॐ प्रसादाय नमः
 514. ॐ अभिगम्याय नमः
 515. ॐ सुदर्शनाय नमः
 516. ॐ उपकाराय नमः
 517. ॐ प्रियाय नमः
 518. ॐ सर्वाय नमः
 519. ॐ कनकाय नमः
 520. ॐ कंचनच्छवये नमः 520
 521. ॐ नाभये नमः
 522. ॐ नंदिकराय नमः
 523. ॐ भावाय नमः
 524. ॐ पुष्करस्थापतये नमः
 525. ॐ स्थिराय नमः
 526. ॐ द्वादशाय नमः
 527. ॐ त्रासनाय नमः
 528. ॐ आद्याय नमः
 529. ॐ यज्ञाय नमः
 530. ॐ यज्ञसमाहिताय नमः 530
 531. ॐ नक्तं नमः
 532. ॐ कलये नमः
 533. ॐ कालाय नमः
 534. ॐ मकराय नमः
 535. ॐ कालपूजिताय नमः
 536. ॐ सगणाय नमः
 537. ॐ गणकाराय नमः
 538. ॐ भूतवाहनसारथये नमः
 539. ॐ भस्मशयाय नमः
 540. ॐ भस्मगोप्त्रे नमः 540
 541. ॐ भस्मभूताय नमः
 542. ॐ तरवे नमः
 543. ॐ गणाय नमः
 544. ॐ लोकपालाय नमः
 545. ॐ अलोकाय नमः
 546. ॐ महात्मने नमः
 547. ॐ सर्वपूजिताय नमः
 548. ॐ शुक्लाय नमः
 549. ॐ त्रिशुक्लाय नमः
 550. ॐ संपन्नाय नमः 550
 551. ॐ शुचये नमः
 552. ॐ भूतनिषेविताय नमः
 553. ॐ आश्रमस्थाय नमः
 554. ॐ क्रियावस्थाय नमः
 555. ॐ विश्वकर्ममतये नमः
 556. ॐ वराय नमः
 557. ॐ विशालशाखाय नमः
 558. ॐ ताम्रोष्ठाय नमः
 559. ॐ अंबुजालाय नमः
 560. ॐ सुनिश्चलाय नमः 560
 561. ॐ कपिलाय नमः
 562. ॐ कपिशाय नमः
 563. ॐ शुक्लाय नमः
 564. ॐ अयुशे नमः
 565. ॐ पराय नमः
 566. ॐ अपराय नमः
 567. ॐ गंधर्वाय नमः
 568. ॐ अदितये नमः
 569. ॐ तार्क्ष्याय नमः
 570. ॐ सुविज्ञेयाय नमः 570
 571. ॐ सुशारदाय नमः
 572. ॐ परश्वधायुधाय नमः
 573. ॐ देवाय नमः
 574. ॐ अनुकारिणे नमः
 575. ॐ सुबांधवाय नमः
 576. ॐ तुंबवीणाय नमः
 577. ॐ महाक्रोधाया नमः
 578. ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः
 579. ॐ जलेशयाय नमः
 580. ॐ उग्राय नमः 580
 581. ॐ वशंकराय नमः
 582. ॐ वंशाय नमः
 583. ॐ वंशनादाय नमः
 584. ॐ अनिंदिताय नमः
 585. ॐ सर्वांगरूपाय नमः
 586. ॐ मायाविने नमः
 587. ॐ सुहृदाय नमः
 588. ॐ अनिलाय नमः
 589. ॐ अनलाय नमः
 590. ॐ बंधनाय नमः 590
 591. ॐ बंधकर्त्रे नमः
 592. ॐ सुबंधनविमोचनाय नमः
 593. ॐ सयज्ञारये नमः
 594. ॐ सकामारये नमः
 595. ॐ महादंश्ट्राय नमः
 596. ॐ महायुधाय नमः
 597. ॐ बहुधानिंदिताय नमः
 598. ॐ शर्वाय नमः
 599. ॐ शंकराय नमः
 600. ॐ शंकराय नमः 600
 601. ॐ अधनाय नमः
 602. ॐ अमरेशाय नमः
 603. ॐ महादेवाय नमः
 604. ॐ विश्वदेवाय नमः
 605. ॐ सुरारिघ्ने नमः
 606. ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः
 607. ॐ अनिलाभाय नमः
 608. ॐ चेकितानाय नमः
 609. ॐ हविषे नमः
 610. ॐ अजैकपाते नमः 610
 611. ॐ कापालिने नमः
 612. ॐ त्रिशंकवे नमः
 613. ॐ अजिताय नमः
 614. ॐ शिवाय नमः
 615. ॐ धन्वंतरये नमः
 616. ॐ धूमकेतवे नमः
 617. ॐ स्कंदाय नमः
 618. ॐ वैश्रवणाय नमः
 619. ॐ धात्रे नमः
 620. ॐ शक्राय नमः 620
 621. ॐ विष्णवे नमः
 622. ॐ मित्राय नमः
 623. ॐ त्वष्ट्रे नमः
 624. ॐ धृवाय नमः
 625. ॐ धराय नमः
 626. ॐ प्रभावाय नमः
 627. ॐ सर्वगाय वायवे नमः
 628. ॐ अर्यम्ने नमः
 629. ॐ सवित्रे नमः
 630. ॐ रवये नमः 630
 631. ॐ उषंगवे नमः
 632. ॐ विधात्रे नमः
 633. ॐ मांधात्रे नमः
 634. ॐ भूतभावनाय नमः
 635. ॐ विभवे नमः
 636. ॐ वर्णविभाविने नमः
 637. ॐ सर्वकामगुणावहाय नमः
 638. ॐ पद्मनाभाय नमः
 639. ॐ महागर्भाय नमः
 640. ॐ चंद्रवक्त्राय नमः 640
 641. ॐ अनिलाय नमः
 642. ॐ अनलाय नमः
 643. ॐ बलवते नमः
 644. ॐ उपशांताय नमः
 645. ॐ पुराणाय नमः
 646. ॐ पुण्यचंचवे नमः
 647. ॐ ये नमः
 648. ॐ कुरुकर्त्रे नमः
 649. ॐ कुरुवासिने नमः
 650. ॐ कुरुभूताय नमः 650
 651. ॐ गुणौषधाय नमः
 652. ॐ सर्वाशयाय नमः
 653. ॐ दर्भचारिणे नमः
 654. ॐ सर्वेषं प्राणिनां पतये नमः
 655. ॐ देवदेवाय नमः
 656. ॐ सुखासक्ताय नमः
 657. ॐ सते नमः
 658. ॐ असते नमः
 659. ॐ सर्वरत्नविदे नमः
 660. ॐ कैलासगिरिवासिने नमः 660
 661. ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः
 662. ॐ कूलहारिणे नमः
 663. ॐ कुलकर्त्रे नमः
 664. ॐ बहुविद्याय नमः
 665. ॐ बहुप्रदाय नमः
 666. ॐ वणिजाय नमः
 667. ॐ वर्धकिने नमः
 668. ॐ वृक्षाय नमः
 669. ॐ वकिलाय नमः
 670. ॐ चंदनाय नमः 670
 671. ॐ छदाय नमः
 672. ॐ सारग्रीवाय नमः
 673. ॐ महाजत्रवे नमः
 674. ॐ अलोलाय नमः
 675. ॐ महौषधाय नमः
 676. ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः
 677. ॐ सिद्धार्थश्छंदोव्याकरणोत्तराय नमः
 678. ॐ सिंहनादाय नमः
 679. ॐ सिंहदंष्ट्राय नमः
 680. ॐ सिंहगाय नमः 680
 681. ॐ सिंहवाहनाय नमः
 682. ॐ प्रभावात्मने नमः
 683. ॐ जगत्कालस्थालाय नमः
 684. ॐ लोकहिताय नमः
 685. ॐ तरवे नमः
 686. ॐ सारंगाय नमः
 687. ॐ नवचक्रांगाय नमः
 688. ॐ केतुमालिने नमः
 689. ॐ सभावनाय नमः
 690. ॐ भूतालयाय नमः 690
 691. ॐ भूतपतये नमः
 692. ॐ अहोरात्राय नमः
 693. ॐ अनिंदिताय नमः
 694. ॐ सर्वभूतानां वाहित्रे नमः
 695. ॐ निलयाय नमः
 696. ॐ विभवे नमः
 697. ॐ भवाय नमः
 698. ॐ अमोघाय नमः
 699. ॐ संयताय नमः
 700. ॐ अश्वाय नमः 700
 701. ॐ भोजनाय नमः
 702. ॐ प्राणधारणाय नमः
 703. ॐ धृतिमते नमः
 704. ॐ मतिमते नमः
 705. ॐ दक्षाय नमः
 706. ॐ सत्कृताय नमः
 707. ॐ युगाधिपाय नमः
 708. ॐ गोपालये नमः
 709. ॐ गोपतये नमः
 710. ॐ ग्रामाय नमः
 711. ॐ गोचर्मवसनाय नमः
 712. ॐ हरये नमः
 713. ॐ हिरण्यबाहवे नमः
 714. ॐ प्रवेशिनां गुहापालाय नमः
 715. ॐ प्रकृष्टारये नमः
 716. ॐ महाहर्शाय नमः
 717. ॐ जितकामाय नमः
 718. ॐ जितेंद्रियाय नमः
 719. ॐ गांधाराय नमः
 720. ॐ सुवासाय नमः 720
 721. ॐ तपस्सक्ताय नमः
 722. ॐ रतये नमः
 723. ॐ नराय नमः
 724. ॐ महागीताय नमः
 725. ॐ महानृत्याय नमः
 726. ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः
 727. ॐ महाकेतवे नमः
 728. ॐ महाधातवे नमः
 729. ॐ नैकसानुचराय नमः
 730. ॐ चलाय नमः 730
 731. ॐ आवेदनीयाय नमः
 732. ॐ आदेशाय नमः
 733. ॐ सर्वगंधसुखाहवाय नमः
 734. ॐ तोरणाय नमः
 735. ॐ तारणाय नमः
 736. ॐ वाताय नमः
 737. ॐ परिधीने नमः
 738. ॐ पतिखेचराय नमः
 739. ॐ संयोगाय वर्धनाय नमः
 740. ॐ वृद्धाय नमः 740
 741. ॐ अतिवृद्धाय नमः
 742. ॐ गुणाधिकाय नमः
 743. ॐ नित्यमात्मसहायाय नमः
 744. ॐ देवासुरपतये नमः
 745. ॐ पतये नमः
 746. ॐ युक्ताय नमः
 747. ॐ युक्तबाहवे नमः
 748. ॐ दिविसुपर्णोदेवाय नमः
 749. ॐ आषाढाय नमः
 750. ॐ सुषाढाय नमः 750
 751. ॐ ध्रुवाय नमः
 752. ॐ हरिणाय नमः
 753. ॐ हराय नमः
 754. ॐ आवर्तमानेभ्योवपुषे नमः
 755. ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः
 756. ॐ महापथाय नमः
 757. ॐ शिरोहारिणे नमः
 758. ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः
 759. ॐ अक्षाय रथयोगिने नमः
 760. ॐ सर्वयोगिने नमः 760
 761. ॐ महाबलाय नमः
 762. ॐ समाम्नायाय नमः
 763. ॐ अस्माम्नायाय नमः
 764. ॐ तीर्थदेवाय नमः
 765. ॐ महारथाय नमः
 766. ॐ निर्जीवाय नमः
 767. ॐ जीवनाय नमः
 768. ॐ मंत्राय नमः
 769. ॐ शुभाक्षाय नमः
 770. ॐ बहुकर्कशाय नमः 770
 771. ॐ रत्नप्रभूताय नमः
 772. ॐ रत्नांगाय नमः
 773. ॐ महार्णवनिपानविदे नमः
 774. ॐ मूलाय नमः
 775. ॐ विशालाय नमः
 776. ॐ अमृताय नमः
 777. ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः
 778. ॐ तपोनिधये नमः
 779. ॐ आरोहणाय नमः
 780. ॐ अधिरोहाय नमः 780
 781. ॐ शीलधारिणे नमः
 782. ॐ महायशसे नमः
 783. ॐ सेनाकल्पाय नमः
 784. ॐ महाकल्पाय नमः
 785. ॐ योगाय नमः
 786. ॐ युगकराय नमः
 787. ॐ हरये नमः
 788. ॐ युगरूपाय नमः
 789. ॐ महारूपाय नमः
 790. ॐ महानागहनाय नमः 790
 791. ॐ वधाय नमः
 792. ॐ न्यायनिर्वपणाय नमः
 793. ॐ पादाय नमः
 794. ॐ पंडिताय नमः
 795. ॐ अचलोपमाय नमः
 796. ॐ बहुमालाय नमः
 797. ॐ महामालाय नमः
 798. ॐ शशिने हरसुलोचनाय नमः
 799. ॐ विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः
 800. ॐ त्रियुगाय नमः 800
 801. ॐ सफलोदयाय नमः
 802. ॐ त्रिलोचनाय नमः
 803. ॐ विषण्णांगाय नमः
 804. ॐ मणिविद्धाय नमः
 805. ॐ जटाधराय नमः
 806. ॐ बिंदवे नमः
 807. ॐ विसर्गाय नमः
 808. ॐ सुमुखाय नमः
 809. ॐ शराय नमः
 810. ॐ सर्वायुधाय नमः 810
 811. ॐ सहाय नमः
 812. ॐ निवेदनाय नमः
 813. ॐ सुखाजाताय नमः
 814. ॐ सुगंधाराय नमः
 815. ॐ महाधनुषे नमः
 816. ॐ गंधपालिने भगवते नमः
 817. ॐ सर्वकर्मणां उत्थानाय नमः
 818. ॐ मंथानाय बहुलवायवे नमः
 819. ॐ सकलाय नमः
 820. ॐ सर्वलोचनाय नमः 820
 821. ॐ तलस्तालाय नमः
 822. ॐ करस्थालिने नमः
 823. ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः
 824. ॐ महते नमः
 825. ॐ छत्राय नमः
 826. ॐ सुछत्राय नमः
 827. ॐ विरव्यातलोकाय नमः
 828. ॐ सर्वाश्रयाय क्रमाय नमः
 829. ॐ मुंडाय नमः
 830. ॐ विरूपाय नमः 830
 831. ॐ विकृताय नमः
 832. ॐ दंडिने नमः
 833. ॐ कुंडिने नमः
 834. ॐ विकुर्वणाय नमः
 835. ॐ हर्यक्षाय नमः
 836. ॐ ककुभाय नमः
 837. ॐ वज्रिणे नमः
 838. ॐ शतजिह्वाय नमः
 839. ॐ सहस्रपादे नमः
 840. ॐ सहस्रमुर्ध्ने नमः 840
 841. ॐ देवेंद्राय सर्वदेवमयाय नमः
 842. ॐ गुरवे नमः
 843. ॐ सहस्रबाहवे नमः
 844. ॐ सर्वांगाय नमः
 845. ॐ शरण्याय नमः
 846. ॐ सर्वलोककृते नमः
 847. ॐ पवित्राय नमः
 848. ॐ त्रिककुडे मंत्राय नमः
 849. ॐ कनिष्ठाय नमः
 850. ॐ कृष्णपिंगलाय नमः 850
 851. ॐ ब्रह्मदंडविनिर्मात्रे नमः
 852. ॐ शतघ्नीपाश शक्तिमते नमः
 853. ॐ पद्मगर्भाय नमः
 854. ॐ महागर्भाय नमः
 855. ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः
 856. ॐ जलोद्भवाय नमः
 857. ॐ गभस्तये नमः
 858. ॐ ब्रह्मकृते नमः
 859. ॐ ब्रह्मिणे नमः
 860. ॐ ब्रह्मविदे नमः 860
 861. ॐ ब्राह्मणाय नमः
 862. ॐ गतये नमः
 863. ॐ अनंतरूपाय नमः
 864. ॐ नैकात्मने नमः
 865. ॐ स्वयंभुव तिग्मतेजसे नमः
 866. ॐ ऊर्ध्वगात्मने नमः
 867. ॐ पशुपतये नमः
 868. ॐ वातरंहाय नमः
 869. ॐ मनोजवाय नमः
 870. ॐ चंदनिने नमः 870
 871. ॐ पद्मनालाग्राय नमः
 872. ॐ सुरभ्युत्तरणाय नमः
 873. ॐ नराय नमः
 874. ॐ कर्णिकारमहास्रग्विणे नमः
 875. ॐ नीलमौलये नमः
 876. ॐ पिनाकधृते नमः
 877. ॐ उमापतये नमः
 878. ॐ उमाकांताय नमः
 879. ॐ जाह्नवीभृते नमः
 880. ॐ उमाधवाय नमः
 881. ॐ वराय वराहाय नमः
 882. ॐ वरदाय नमः
 883. ॐ वरेण्याय नमः
 884. ॐ सुमहास्वनाय नमः
 885. ॐ महाप्रसादाय नमः
 886. ॐ दमनाय नमः
 887. ॐ शत्रुघ्ने नमः
 888. ॐ श्वेतपिंगलाय नमः
 889. ॐ प्रीतात्मने नमः
 890. ॐ परमात्मने नमः 890
 891. ॐ प्रयतात्माने नमः
 892. ॐ प्रधानधृते नमः
 893. ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः
 894. ॐ त्र्यक्षाय नमः
 895. ॐ धर्मसाधारणो वराय नमः
 896. ॐ चराचरात्मने नमः
 897. ॐ सूक्ष्मात्मने नमः
 898. ॐ अमृताय गोवृषेश्वराय नमः
 899. ॐ साध्यर्षये नमः
 900. ॐ वसुरादित्याय नमः 900
 901. ॐ विवस्वते सवितामृताय नमः
 902. ॐ व्यासाय नमः
 903. ॐ सर्गाय सुसंक्षेपाय विस्तराय नमः
 904. ॐ पर्यायोनराय नमः
 905. ॐ ऋतवे नमः
 906. ॐ संवत्सराय नमः
 907. ॐ मासाय नमः
 908. ॐ पक्षाय नमः
 909. ॐ संख्यासमापनाय नमः
 910. ॐ कलाभ्यो नमः 910
 911. ॐ काष्ठाभ्यो नमः
 912. ॐ लवेभ्यो नमः
 913. ॐ मात्राभ्यो नमः
 914. ॐ मुहूर्ताहः क्षपाभ्यो नमः
 915. ॐ क्षणेभ्यो नमः
 916. ॐ विश्वक्षेत्राय नमः
 917. ॐ प्रजाबीजाय नमः
 918. ॐ लिंगाय नमः
 919. ॐ आद्याय निर्गमाय नमः
 920. ॐ सते नमः 920
 921. ॐ असते नमः
 922. ॐ व्यक्ताय नमः
 923. ॐ अव्यक्ताय नमः
 924. ॐ पित्रे नमः
 925. ॐ मात्रे नमः
 926. ॐ पितामहाय नमः
 927. ॐ स्वर्गद्वाराय नमः
 928. ॐ प्रजाद्वाराय नमः
 929. ॐ मोक्षद्वाराय नमः
 930. ॐ त्रिविष्टपाय नमः 930
 931. ॐ निर्वाणाय नमः
 932. ॐ ह्लादनाय नमः
 933. ॐ ब्रह्मलोकाय नमः
 934. ॐ परायै गत्यै नमः
 935. ॐ देवासुर विनिर्मात्रे नमः
 936. ॐ देवासुरपरायणाय नमः
 937. ॐ देवासुरगुरवे नमः
 938. ॐ देवाय नमः
 939. ॐ देवासुर नमस्कृताय नमः
 940. ॐ देवासुर महामात्राय नमः 940
 941. ॐ देवासुर गणाश्रयाय नमः
 942. ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः
 943. ॐ देवासुर गणागृण्यै नमः
 944. ॐ देवातिदेवाय नमः
 945. ॐ देवर्शये नमः
 946. ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः
 947. ॐ देवासुरेश्वराय नमः
 948. ॐ विश्वाय नमः
 949. ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः
 950. ॐ सर्वदेवमयाय नमः 950
 951. ॐ अचिंत्याय नमः
 952. ॐ देवतात्मने नमः
 953. ॐ आत्मसंभवाय नमः
 954. ॐ उद्भिदे नमः
 955. ॐ त्रिविक्रमाय नमः
 956. ॐ वैद्याय नमः
 957. ॐ विरजाय नमः
 958. ॐ नीरजाय नमः
 959. ॐ अमराय नमः
 960. ॐ ईड्याय नमः 960
 961. ॐ हस्तीश्वराय नमः
 962. ॐ व्यघ्राय नमः
 963. ॐ देवसिंहाय नमः
 964. ॐ नरऋषभाय नमः
 965. ॐ विबुधाय नमः
 966. ॐ अग्रवराय नमः
 967. ॐ सूक्ष्माय नमः
 968. ॐ सर्वदेवाय नमः
 969. ॐ तपोमयाय नमः
 970. ॐ सुयुक्ताय नमः 970
 971. ॐ शिभनाय नमः
 972. ॐ वज्रिणे नमः
 973. ॐ प्रासानां प्रभवाय नमः
 974. ॐ अव्ययाय नमः
 975. ॐ गुहाय नमः
 976. ॐ कांताय नमः
 977. ॐ निजाय सर्गाय नमः
 978. ॐ पवित्राय नमः
 979. ॐ सर्वपावनाय नमः
 980. ॐ शृंगिणे नमः 980
 981. ॐ शृंगप्रियाय नमः
 982. ॐ बभ्रुवे नमः
 983. ॐ राजराजाय नमः
 984. ॐ निरामयाय नमः
 985. ॐ अभिरामाय नमः
 986. ॐ सुरगणाय नमः
 987. ॐ विरामाय नमः
 988. ॐ सर्वसाधनाय नमः
 989. ॐ ललाटाक्षाय नमः
 990. ॐ विश्वदेवाय नमः 990
 991. ॐ हरिणाय नमः
 992. ॐ ब्रह्मवर्चसाय नमः
 993. ॐ स्थावराणां पतये नमः
 994. ॐ नियमेंद्रियवर्धनाय नमः
 995. ॐ सिद्धार्थाय नमः
 996. ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः
 997. ॐ अचिंत्याय नमः
 998. ॐ सत्यव्रताय नमः
 999. ॐ शुचये नमः
 1000. ॐ व्रताधिपाय नमः 1000
 1001. ॐ परस्मै नमः
 1002. ॐ ब्रह्मणे नमः
 1003. ॐ भक्तानां परमायै गतये नमः
 1004. ॐ विमुक्ताय नमः
 1005. ॐ मुक्ततेजसे नमः
 1006. ॐ श्रीमते नमः
 1007. ॐ श्रीवर्धनाय नमः
 1008. ॐ जगते नमः 1008


|| इति श्री शिव सहस्रनामावळिः शिवार्पणं ||